งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารสนเทศผลการทดสอบ ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารสนเทศผลการทดสอบ ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารสนเทศผลการทดสอบ ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา

2 ผู้จัดทำ 1. นายชนาพรหมชลสุขเลขที่ 2 1. นายชนาพรหมชลสุขเลขที่ 2 2. นางสาววชิราสุวรรณรัตน์ เลขที่ นางสาววชิราสุวรรณรัตน์ เลขที่ 17 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

3 1. เพื่อเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนในแต่ละปี การศึกษาของแต่ละวิชา 1. เพื่อเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนในแต่ละปี การศึกษาของแต่ละวิชา 2. เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงร้อยละของ คะแนนระหว่างปีการศึกษา เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงร้อยละของ คะแนนระหว่างปีการศึกษา เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วชี้แจงให้เห็นปัญหา ของแต่ละวิชา 3. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วชี้แจงให้เห็นปัญหา ของแต่ละวิชา วัตถุประสงค์

4 ตารางข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ย O-NET ในปีการศึกษา วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวน ผู้เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย ภาษาไทย 350, , , สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 354, , , ภาษาอังกฤษ 352, , , คณิตศาสตร์ 353, , , วิทยาศาสตร์ 349, , , สุขศึกษาและ พลศึกษา 348, , , ศิลปะ 348, , , การงาน อาชีพและ เทคโนโลยี 348, , ,

5 ตารางวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละวิชาในปีการศึกษา 2552 วิชา จำนวนผู้เข้า สอบ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละของ คะแนนที่ได้ (%) ภาษาไทย350, สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 354, ภาษาอังกฤษ352, คณิตศาสตร์353, วิทยาศาสตร์349, สุขศึกษาและพล ศึกษา 348, ศิลปะ348, การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 348,

6 กราฟวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละวิชาในปีการศึกษา จากกราฟจะเห็นว่า วิชาที่มีร้อยละของคะแนนมาก ที่สุด คือ วิชาศิลปะ และวิชาที่มีร้อยละของคะแนนน้อยที่สุด คือ วิชา คณิตศาสตร์

7 ตารางวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละวิชาในปีการศึกษา 2553 วิชา จำนวนผู้เข้า สอบ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละของ คะแนนที่ได้ (%) ภาษาไทย351, สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 357, ภาษาอังกฤษ354, คณิตศาสตร์356, วิทยาศาสตร์349, สุขศึกษาและพล ศึกษา 347, ศิลปะ347, การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 347,

8 กราฟวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละวิชาในปีการศึกษา จากกราฟจะเห็นว่า วิชาที่มีร้อยละของคะแนนมากที่สุด คือ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี และวิชาที่มีร้อยละของคะแนนน้อยที่สุด คือ วิชาคณิตศาสตร์

9 ตารางวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละวิชาในปีการศึกษา 2554 วิชา จำนวนผู้เข้า สอบ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละของ คะแนนที่ได้ (%) ภาษาไทย368, สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 372, ภาษาอังกฤษ370, คณิตศาสตร์372, วิทยาศาสตร์366, สุขศึกษาและพล ศึกษา 365, ศิลปะ365, การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 365,

10 กราฟวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละวิชาในปีการศึกษา จากกราฟจะเห็นว่า วิชาที่มีร้อยละของคะแนนมากที่สุด คือ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และวิชาที่มีร้อยละของคะแนนน้อยที่สุด คือ วิชาภาษาอังกฤษ

11 ตารางเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนในปี การศึกษา วิชา ร้อยละคะแนน ในปีการศึกษา 2552 ร้อยละคะแนน ในปีการศึกษา 2553 ร้อยละคะแนน ในปีการศึกษา 2554 ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพล ศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและ เทคโนโลยี

12 กราฟวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของร้อยละคะแนนแต่ละ วิชาในปีการศึกษา

13 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการ เปลี่ยนแปลงของร้อยละคะแนนแต่ละวิชา ในปีการศึกษา ในระหว่างปีการศึกษา 2552 – 2554 พบว่า ร้อยละ ของคะแนนในวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี มี คะแนนมากที่สุด และร้อยละของคะแนนในวิชา ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ มีคะแนนน้อยที่สุด ดังนั้นวิชาที่ควรมีการพัฒนาปรับปรุง คือวิชา ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ในระหว่างปีการศึกษา 2552 – 2554 พบว่า ร้อยละ ของคะแนนในวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี มี คะแนนมากที่สุด และร้อยละของคะแนนในวิชา ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ มีคะแนนน้อยที่สุด ดังนั้นวิชาที่ควรมีการพัฒนาปรับปรุง คือวิชา ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt สารสนเทศผลการทดสอบ ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google