งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารสนเทศผลการทดสอบ ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารสนเทศผลการทดสอบ ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารสนเทศผลการทดสอบ ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554

2 ผู้จัดทำ 1. นายชนาพรหมชลสุขเลขที่ 2 1. นายชนาพรหมชลสุขเลขที่ 2 2. นางสาววชิราสุวรรณรัตน์ เลขที่ 17 2. นางสาววชิราสุวรรณรัตน์ เลขที่ 17 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

3 1. เพื่อเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนในแต่ละปี การศึกษาของแต่ละวิชา 1. เพื่อเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนในแต่ละปี การศึกษาของแต่ละวิชา 2. เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงร้อยละของ คะแนนระหว่างปีการศึกษา 2552 - 2554 2. เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงร้อยละของ คะแนนระหว่างปีการศึกษา 2552 - 2554 3. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วชี้แจงให้เห็นปัญหา ของแต่ละวิชา 3. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วชี้แจงให้เห็นปัญหา ของแต่ละวิชา วัตถุประสงค์

4 ตารางข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ย O-NET ในปีการศึกษา 2552 - 2554 วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวน ผู้เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย ภาษาไทย 350,88946.47 351,63 3 42.61 368,22 8 41.88 สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 354,40236.00 357,05 0 46.51 372,66 2 33.39 ภาษาอังกฤษ 352,80523.98 354,53 1 19.22 370,56 1 21.80 คณิตศาสตร์ 353,68028.56 356,59 1 14.99 372,09 4 22.73 วิทยาศาสตร์ 349,77829.06 349,21 0 30.90 366,74 4 27.90 สุขศึกษาและ พลศึกษา 348,63445.37 347,46 2 62.86 365,04 5 54.61 ศิลปะ 348,63437.75 347,46 2 32.62 365,04 5 28.54 การงาน อาชีพและ เทคโนโลยี 348,63432.98 347,46 2 43.69 365,04 5 48.72

5 ตารางวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละวิชาในปีการศึกษา 2552 วิชา จำนวนผู้เข้า สอบ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละของ คะแนนที่ได้ (%) ภาษาไทย350,889 46.470.0133 สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 354,402 36.000.0102 ภาษาอังกฤษ352,805 23.980.0068 คณิตศาสตร์353,680 28.560.0081 วิทยาศาสตร์349,778 29.060.0083 สุขศึกษาและพล ศึกษา 348,634 45.370.0130 ศิลปะ348,634 37.750.0108 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 348,63432.980.0095

6 กราฟวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละวิชาในปีการศึกษา 2552 0.013 3 0.0102 0.0068 0.0081 0.008 3 0.009 5 0.0 108 จากกราฟจะเห็นว่า วิชาที่มีร้อยละของคะแนนมาก ที่สุด คือ วิชาศิลปะ และวิชาที่มีร้อยละของคะแนนน้อยที่สุด คือ วิชา คณิตศาสตร์

7 ตารางวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละวิชาในปีการศึกษา 2553 วิชา จำนวนผู้เข้า สอบ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละของ คะแนนที่ได้ (%) ภาษาไทย351,633 42.610.0121 สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 357,050 46.510.0130 ภาษาอังกฤษ354,531 19.220.0054 คณิตศาสตร์356,591 14.990.0042 วิทยาศาสตร์349,210 30.900.0088 สุขศึกษาและพล ศึกษา 347,462 62.860.0181 ศิลปะ347,462 32.620.0094 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 347,46243.690.0552

8 กราฟวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละวิชาในปีการศึกษา 2553 0.055 2 0.012 1 0.013 0 0.005 4 0.004 2 0.008 8 0.018 1 0.009 4 จากกราฟจะเห็นว่า วิชาที่มีร้อยละของคะแนนมากที่สุด คือ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี และวิชาที่มีร้อยละของคะแนนน้อยที่สุด คือ วิชาคณิตศาสตร์

9 ตารางวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละวิชาในปีการศึกษา 2554 วิชา จำนวนผู้เข้า สอบ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละของ คะแนนที่ได้ (%) ภาษาไทย368,228 41.880.0114 สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 372,662 33.390.0090 ภาษาอังกฤษ370,561 21.800.0059 คณิตศาสตร์372,094 22.730.0061 วิทยาศาสตร์366,744 27.900.0076 สุขศึกษาและพล ศึกษา 365,045 54.610.0150 ศิลปะ365,045 28.540.0078 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 365,04548.720.0133

10 กราฟวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละวิชาในปีการศึกษา 2554 0.011 4 0.009 0 0.005 9 0.006 1 0.007 6 0.015 0 0.007 8 0.013 3 จากกราฟจะเห็นว่า วิชาที่มีร้อยละของคะแนนมากที่สุด คือ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และวิชาที่มีร้อยละของคะแนนน้อยที่สุด คือ วิชาภาษาอังกฤษ

11 ตารางเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนในปี การศึกษา 2552-2554 วิชา ร้อยละคะแนน ในปีการศึกษา 2552 ร้อยละคะแนน ในปีการศึกษา 2553 ร้อยละคะแนน ในปีการศึกษา 2554 ภาษาไทย0.0133 0.01210.0114 สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 0.0102 0.01300.0090 ภาษาอังกฤษ0.0068 0.10420.0059 คณิตศาสตร์0.0081 0.00420.0061 วิทยาศาสตร์0.0083 0.00880.0076 สุขศึกษาและพล ศึกษา 0.0130 0.01810.0150 ศิลปะ0.0108 0.00940.0078 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 0.00950.05520.0133

12 กราฟวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของร้อยละคะแนนแต่ละ วิชาในปีการศึกษา 2552 - 2554

13 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการ เปลี่ยนแปลงของร้อยละคะแนนแต่ละวิชา ในปีการศึกษา 2552 - 2554 ในระหว่างปีการศึกษา 2552 – 2554 พบว่า ร้อยละ ของคะแนนในวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี มี คะแนนมากที่สุด และร้อยละของคะแนนในวิชา ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ มีคะแนนน้อยที่สุด ดังนั้นวิชาที่ควรมีการพัฒนาปรับปรุง คือวิชา ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ในระหว่างปีการศึกษา 2552 – 2554 พบว่า ร้อยละ ของคะแนนในวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี มี คะแนนมากที่สุด และร้อยละของคะแนนในวิชา ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ มีคะแนนน้อยที่สุด ดังนั้นวิชาที่ควรมีการพัฒนาปรับปรุง คือวิชา ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt สารสนเทศผลการทดสอบ ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google