งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555

2 ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่างๆ โทรทั ศน์ วิทยุ หนังสือพิม พ์ เว็บไซ ต์ ข่าว เผยแพร่ กิจกรรม อื่นๆ

3 สรุปรายงานการประชาสัมพันธ์ ส่วนกลาง ลำ ดับ หน่ว ย งาน จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รว ม หมาย เหตุ โทรทั ศน์ วิท ยุ วิท ยุ ชุม ชน หนัง สือ พิม พ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่น ๆ 1. สำนัก บริหาร กลาง สำนัก กฎหม าย สำนัก ก่อสร้า งทาง สำนัก ก่อสร้า ง สะพาน

4 ลำ ดับ หน่วย งาน จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รว ม หมาย เหตุ โทร ทัศน์ วิท ยุ วิทยุ ชุมช น หนัง สือ พิม พ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่น ๆ 5. สำนัก เครื่อ งกล และ สื่อสา ร สำนัก บำรุง ทาง สำนัก อำนว ย ความ ปลอ ดภัย สำนัก วิเคร าะห์ วิจัย และ พัฒน า

5 ลำ ดับ หน่ว ย งาน จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รว ม หมาย เหตุ โทรทั ศน์ วิท ยุ วิท ยุ ชุม ชน หนัง สือ พิมพ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่น ๆ 9. สำนัก แผนง าน สำนัก สำรวจ และ ออกแ บบ ศูนย์ เทคโน โลยี และ สารส นเทศ สำนัก ส่งเสริ มการ พัฒน าทาง หลวง ท้องถิ่ น

6 ลำ ดับ หน่ว ย งาน จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รว ม หมาย เหตุ โทรทั ศน์ วิท ยุ วิท ยุ ชุม ชน หนัง สือ พิม พ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่ นๆ 13. สำนัก ฝึกอ บรม รวม

7 ลำ ดับ หน่ว ยงา น จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รวม หมาย เหตุ โทร ทัศน์ วิท ยุ วิทยุ ชุม ชน หนัง สือ พิมพ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่ นๆ 14. สทช. ที่ สทช. ที่ สทช. ที่ สทช. ที่ สทช. ที่ สรุปรายงานการประชาสัมพันธ์ ส่วนภูมิภาค

8 ลำ ดับ หน่ว ยงา น จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รว ม หมาย เหตุ โทรทั ศน์ วิท ยุ วิท ยุ ชุม ชน หนัง สือ พิม พ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่น ๆ 19. สท ช. ที่ สท ช. ที่ สท ช. ที่ สท ช. ที่ สท ช. ที่

9 ลำดั บ หน่ว ย งาน จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รว ม หมาย เหตุ โทรทั ศน์ วิท ยุ วิทยุ ชุมช น หนังสื อ พิมพ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่น ๆ 24. สทช. ที่ สทช. ที สทช. ที่ สทช. ที่ สทช. ที่

10 ลำ ดับ หน่ว ย งาน จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รวม หมาย เหตุ โทร ทัศน์ วิท ยุ วิทยุ ชุม ชน หนัง สือ พิมพ์ ข่าว เผย แพร่ เว็บไ ซต์ อื่ นๆ 29. สท ช. ที่ สท ช. ที่ สท ช. ที่ รวม , ,9 86

11

12 สรุปผลการประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 รวมผลประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค 2,986 ครั้ง รวมผลประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง 303 ครั้ง รวมผลประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ,289 ครั้ง

13 การใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร กรมทางหลวงชนบทประจำเดือน กุมภาพันธ์ อื่นๆ วิทยุ โทรทัศ น์

14 สรุปประชาสัมพันธ์ของหน่วงงาน ภายในกรมทางหลวงชนบท หน่วยงานที่มีการประชาสัมพันธ์มากที่สุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - ส่วนกลาง :1. สำนักก่อสร้างทาง จำนวน 61 ครั้ง ( ข่าวเผยแพร่มากที่สุด ) 2. สำนักบริหารกลาง จำนวน 57 ครั้ง ( สื่อเว็บไซต์มากที่สุด ) 3. สำนักสำรวจและออกแบบ จำนวน 25 ครั้ง ( จัดนิทรรศการที่สุด ) - ส่วนภูมิภาค : 1. สทช. ที่ 2 จำนวน 286 ครั้ง ( ข่าวเผยแพร่มากที่สุด ) 2. สทช. ที่ 5 จำนวน 260 ครั้ง ( ข่าว เผยแพร่มากที่สุด ) 3. สทช. ที่ 6 จำนวน 113 ครั้ง ( กิจกรรมมากที่สุด )


ดาวน์โหลด ppt สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google