งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555

2 ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่างๆ โทรทั ศน์ วิทยุ หนังสือพิม พ์ เว็บไซ ต์ ข่าว เผยแพร่ กิจกรรม อื่นๆ

3 สรุปรายงานการประชาสัมพันธ์ ส่วนกลาง ลำ ดับ หน่ว ย งาน จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รว ม หมาย เหตุ โทรทั ศน์ วิท ยุ วิท ยุ ชุม ชน หนัง สือ พิม พ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่น ๆ 1. สำนัก บริหาร กลาง -----56157 2. สำนัก กฎหม าย ---111-3 3. สำนัก ก่อสร้า งทาง ---93517-61 4. สำนัก ก่อสร้า ง สะพาน ---629-17

4 ลำ ดับ หน่วย งาน จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รว ม หมาย เหตุ โทร ทัศน์ วิท ยุ วิทยุ ชุมช น หนัง สือ พิม พ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่น ๆ 5. สำนัก เครื่อ งกล และ สื่อสา ร ----11-2 6. สำนัก บำรุง ทาง ---1524122 7. สำนัก อำนว ย ความ ปลอ ดภัย ---1-2-3 8. สำนัก วิเคร าะห์ วิจัย และ พัฒน า ----33410

5 ลำ ดับ หน่ว ย งาน จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รว ม หมาย เหตุ โทรทั ศน์ วิท ยุ วิท ยุ ชุม ชน หนัง สือ พิมพ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่น ๆ 9. สำนัก แผนง าน ---152-8 10. สำนัก สำรวจ และ ออกแ บบ ---2471225 11. ศูนย์ เทคโน โลยี และ สารส นเทศ ----1124 12. สำนัก ส่งเสริ มการ พัฒน าทาง หลวง ท้องถิ่ น -----6-6

6 ลำ ดับ หน่ว ย งาน จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รว ม หมาย เหตุ โทรทั ศน์ วิท ยุ วิท ยุ ชุม ชน หนัง สือ พิม พ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่ นๆ 13. สำนัก ฝึกอ บรม 610-159252085 รวม 610-506313440 30 3

7 ลำ ดับ หน่ว ยงา น จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รวม หมาย เหตุ โทร ทัศน์ วิท ยุ วิทยุ ชุม ชน หนัง สือ พิมพ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่ นๆ 14. สทช. ที่ 1 1-5-801082 19 6 15. สทช. ที่ 2 --7112110552 28 6 16. สทช. ที่ 3 339136465418 17 9 17. สทช. ที่ 4 -3433225976 18. สทช. ที่ 5 --511120862 26 0 สรุปรายงานการประชาสัมพันธ์ ส่วนภูมิภาค

8 ลำ ดับ หน่ว ยงา น จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รว ม หมาย เหตุ โทรทั ศน์ วิท ยุ วิท ยุ ชุม ชน หนัง สือ พิม พ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่น ๆ 19. สท ช. ที่ 6 6131641295 11 3 25 9 20. สท ช. ที่ 7 1551911739 21. สท ช. ที่ 8 -37653 31 15 3 22. สท ช. ที่ 9 --25 4374 18 2 34 9 23. สท ช. ที่ 10 -64-220133

9 ลำดั บ หน่ว ย งาน จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รว ม หมาย เหตุ โทรทั ศน์ วิท ยุ วิทยุ ชุมช น หนังสื อ พิมพ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่น ๆ 24. สทช. ที่ 11 --15-52151698 25. สทช. ที 12 --10-4155- 10 6 26. สทช. ที่ 13 --109-8549- 24 3 27. สทช. ที่ 14 --1-112574 11 1 28. สทช. ที่ 15 -1910-514413 13 7

10 ลำ ดับ หน่ว ย งาน จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รวม หมาย เหตุ โทร ทัศน์ วิท ยุ วิทยุ ชุม ชน หนัง สือ พิมพ์ ข่าว เผย แพร่ เว็บไ ซต์ อื่ นๆ 29. สท ช. ที่ 16 1-141109486179 30. สท ช. ที่ 17 --60-4119 10 5 225 31. สท ช. ที่ 18 66315956435224 รวม 189435963 1,00 3 950 49 9 2,9 86

11

12 สรุปผลการประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 รวมผลประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค 2,986 ครั้ง รวมผลประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง 303 ครั้ง รวมผลประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 3,289 ครั้ง

13 การใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร กรมทางหลวงชนบทประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 0.7 3 32. 96 16. 39 32. 41 3.1 6 10. 92 3.4 3 อื่นๆ วิทยุ โทรทัศ น์

14 สรุปประชาสัมพันธ์ของหน่วงงาน ภายในกรมทางหลวงชนบท หน่วยงานที่มีการประชาสัมพันธ์มากที่สุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - ส่วนกลาง :1. สำนักก่อสร้างทาง จำนวน 61 ครั้ง ( ข่าวเผยแพร่มากที่สุด ) 2. สำนักบริหารกลาง จำนวน 57 ครั้ง ( สื่อเว็บไซต์มากที่สุด ) 3. สำนักสำรวจและออกแบบ จำนวน 25 ครั้ง ( จัดนิทรรศการที่สุด ) - ส่วนภูมิภาค : 1. สทช. ที่ 2 จำนวน 286 ครั้ง ( ข่าวเผยแพร่มากที่สุด ) 2. สทช. ที่ 5 จำนวน 260 ครั้ง ( ข่าว เผยแพร่มากที่สุด ) 3. สทช. ที่ 6 จำนวน 113 ครั้ง ( กิจกรรมมากที่สุด )


ดาวน์โหลด ppt สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google