งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัญญาณพื้นฐานใน ระบบโทรศัพท์ บทที่ 4 ระบบโทรศัพท์ 2104-2213.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัญญาณพื้นฐานใน ระบบโทรศัพท์ บทที่ 4 ระบบโทรศัพท์ 2104-2213."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัญญาณพื้นฐานใน ระบบโทรศัพท์ บทที่ 4 ระบบโทรศัพท์ 2104-2213

2 สาระการเรียนรู้ 1. สัญญาณให้หมุนหรือไดอัล โทน ( Dial Tone ) 2. สัญญาณไม่ว่าง ( Busy Tone ) 3. สัญญาณกริ่งเรียก ( Ringing Tone ) 4. สัญญาณเรียกกลับ ( Ring Back Tone ) 5. สัญญาณนูโทน ( Nu Tone ) 1. สัญญาณให้หมุนหรือไดอัล โทน ( Dial Tone ) 2. สัญญาณไม่ว่าง ( Busy Tone ) 3. สัญญาณกริ่งเรียก ( Ringing Tone ) 4. สัญญาณเรียกกลับ ( Ring Back Tone ) 5. สัญญาณนูโทน ( Nu Tone )

3 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง 1. อธิบายลักษณะของ สัญญาณเสียงพื้นฐานแบบ ต่างๆได้อย่างถูกต้อง 2. จำแนกสัญญาณเสียง พื้นฐานแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 3. วัดสัญญาณเสียงพื้นฐาน แบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 1. อธิบายลักษณะของ สัญญาณเสียงพื้นฐานแบบ ต่างๆได้อย่างถูกต้อง 2. จำแนกสัญญาณเสียง พื้นฐานแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 3. วัดสัญญาณเสียงพื้นฐาน แบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

4 สัญญาณพื้นฐานในระบบ โทรศัพท์ อาจเรียกว่า สัญญาณสมาชิก เป็น สัญญาณที่ชุมสาย โทรศัพท์ท้องถิ่นหรือ ชุมสายโทรศัพท์ตู้สาขา แจ้ง ให้ผู้ใช้โทรศัพท์ทั้งผู้เรียก และผู้ถูกเรียกได้ทราบถึง สถานะต่างๆในการใช้ โทรศัพท์เพื่อให้การ ติดต่อสื่อสารบรรลุผล สัญญาณพื้นฐานในระบบ โทรศัพท์ อาจเรียกว่า สัญญาณสมาชิก เป็น สัญญาณที่ชุมสาย โทรศัพท์ท้องถิ่นหรือ ชุมสายโทรศัพท์ตู้สาขา แจ้ง ให้ผู้ใช้โทรศัพท์ทั้งผู้เรียก และผู้ถูกเรียกได้ทราบถึง สถานะต่างๆในการใช้ โทรศัพท์เพื่อให้การ ติดต่อสื่อสารบรรลุผล

5 1. สัญญาณให้หมุนหรือไดอัล โทน ( Dial Tone ) 2. สัญญาณไม่ว่าง ( Busy Tone ) 3. สัญญาณกริ่งเรียก ( Ringing Tone ) 4. สัญญาณเรียกกลับ ( Ring Back Tone ) 5. สัญญาณนูโทน ( Nu Tone ) 1. สัญญาณให้หมุนหรือไดอัล โทน ( Dial Tone ) 2. สัญญาณไม่ว่าง ( Busy Tone ) 3. สัญญาณกริ่งเรียก ( Ringing Tone ) 4. สัญญาณเรียกกลับ ( Ring Back Tone ) 5. สัญญาณนูโทน ( Nu Tone ) สัญญาณพื้นฐานหรือสัญญาณสมาชิก

6 สัญญาณให้หมุนหรือ ไดอัลโทน ( Dial Tone )

7 สัญญาณให้หมุนหรือสัญญาณ ไดอัลโทน เป็นสัญญาณที่บอก ให้ผู้ใช้หรือผู้เรียกทราบว่า ขณะนี้ชุมสายโทรศัพท์พร้อมที่ จะรับหมายเลขแล้ว ปกติถ้า เครื่องโทรศัพท์ไม่เสีย หากเรา ยกแฮนด์เซตขึ้น จะได้ยิน สัญญาณให้หมุน โดยมีความถี่ ประมาณ 400 เฮิร์ตซ์ ลักษณะ สัญญาณจะต่อเนื่องกันตลอด สัญญาณให้หมุนหรือไดอัลโทน ( Dial Tone ) สัญญาณให้หมุนหรือสัญญาณ ไดอัลโทน เป็นสัญญาณที่บอก ให้ผู้ใช้หรือผู้เรียกทราบว่า ขณะนี้ชุมสายโทรศัพท์พร้อมที่ จะรับหมายเลขแล้ว ปกติถ้า เครื่องโทรศัพท์ไม่เสีย หากเรา ยกแฮนด์เซตขึ้น จะได้ยิน สัญญาณให้หมุน โดยมีความถี่ ประมาณ 400 เฮิร์ตซ์ ลักษณะ สัญญาณจะต่อเนื่องกันตลอด

8 สัญญาณให้หมุน

9 สัญญาณให้หมุน จะ ดังต่อเนื่องนานประมาณ 30 วินาที ถ้าผู้เรียกไม่ กดเลขหมายใดๆ ชุมสายโทรศัพท์จะส่ง สัญญาณไม่ว่างแทน ในทันที

10 สัญญาณไม่ว่าง ( Busy Tone )

11 สัญญาณไม่ว่างเป็น สัญญาณที่บอกให้ผู้เรียก ทราบว่า หมายเลขโทรศัพท์ ที่กำลังติดต่ออยู่ไม่ว่าง เนื่องจากกำลังสนทนาอยู่กับ สายอื่น หรืออาจจะเกิดจาก การวางหูโทรศัพท์ไม่สนิท สัญญาณไม่ว่างมีความถี่ ประมาณ 400 เฮิร์ตซ์ มีช่วง ติด 0.5 วินาที และ ช่วงเวลาดับ 0.5 วินาที

12 สัญญาณไม่ว่าง

13 สัญญาณกริ่งเรียก ( Ringing Tone )

14 สัญญาณกริ่งเรียกหรืออาจจะ เรียกว่าสัญญาณกระดิ่ง เป็น สัญญาณแจ้งไปยังผู้ถูกเรียก ทราบว่า ขณะนี้มีผู้เรียกเข้ามา เมื่อทำการยกหูขึ้นสัญญาณ กระดิ่งก็จะสิ้นสุดลง สัญญาณ กริ่งเรียก มีความถี่ประมาณ 25 เฮิรตซ์ ขนาดของแรงดัน ประมาณ 90-100 โวลต์ มีช่วง ติด 1 วินาที และช่วงดับ 4 วินาที

15 สัญญาณกริ่งเรียก

16 สัญญาณเรียกกลับ ( Ring Back Tone )

17 สัญญาณเรียก กลับ สัญญาณเรียกกลับเป็น สัญญาณเสียงที่บอกให้ ผู้เรียก ทราบว่า หมายเลข โทรศัพท์ที่กำลังติดต่ออยู่นั้น สามารถติดต่อได้แล้ว โดย สัญญาณเรียกกลับนี้จะมี ความถี่ประมาณ 400 เฮิรตซ์ มีช่วงติด 1 วินาที และช่วงดับ 4 วินาที และจะ สอดคล้องกับสัญญาณกริ่ง เรียก

18 สัญญาณเรียก กลับ

19 สัญญาณนูโทน ( Nu Tone ) เป็นสัญญาณเสียงที่บอก ให้ผู้เรียกทราบว่า หมายเลขโทรศัพท์ที่เรียก ไปนั้น ยังไม่ได้ติดตั้ง โดยลักษณะของนูโทน จะ มีความถี่ประมาณ 400 เฮิรตซ์ ดังเป็นจังหวะ 0.1 วินาทีต่อเนื่องกันไป

20 THE END


ดาวน์โหลด ppt สัญญาณพื้นฐานใน ระบบโทรศัพท์ บทที่ 4 ระบบโทรศัพท์ 2104-2213.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google