งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โทรทั ศน์ วิทยุ หนังสือพิม พ์ เว็บไซ ต์ ข่าว เผยแพร่ กิจกรรม อื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โทรทั ศน์ วิทยุ หนังสือพิม พ์ เว็บไซ ต์ ข่าว เผยแพร่ กิจกรรม อื่นๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โทรทั ศน์ วิทยุ หนังสือพิม พ์ เว็บไซ ต์ ข่าว เผยแพร่ กิจกรรม อื่นๆ

3

4  รวมผลประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค 2,826 ครั้ง  รวมผลประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง 359 ครั้ง รวมผลประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม ,185 ครั้ง

5 อื่นๆ วิทยุ โทรทัศ น์

6 หน่วยงานที่มีการประชาสัมพันธ์มากที่สุด ประจำเดือนมีนาคม - ส่วนกลาง :1. สำนักก่อสร้างทาง จำนวน 93 ครั้ง ( ข่าว เผยแพร่มากที่สุด ) 2. สำนักบริหารกลาง จำนวน 68 ครั้ง ( สื่อ เว็บไซต์มากที่สุด ) 3. สำนักสำรวจและออกแบบ จำนวน 37 ครั้ง ( สื่อ เว็บไซต์มากที่สุด ) - ส่วนภูมิภาค : 1. สทช. ที่ 5 จำนวน 290 ครั้ง ( ข่าวเผยแพร่ มากที่สุด ) 2. สทช. ที่ 6 จำนวน 286 ครั้ง ( การจัดกิจกรรม มากที่สุด ) 3. สทช. ที่ 2 จำนวน 248 ครั้ง ( สื่อเว็บไซต์มาก ที่สุด )


ดาวน์โหลด ppt โทรทั ศน์ วิทยุ หนังสือพิม พ์ เว็บไซ ต์ ข่าว เผยแพร่ กิจกรรม อื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google