งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ตัวชี้วัดกรมส่งเสริม การเกษตร เรื่อง การพัฒนาอาสาสมัคร เกษตรหมู่บ้าน ( อกม.) ให้เป็น Smart Farmer โดย นายประสงค์ ประไพ ตระกูล ผู้อำนวยการสำนัก พัฒนาเกษตรกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ตัวชี้วัดกรมส่งเสริม การเกษตร เรื่อง การพัฒนาอาสาสมัคร เกษตรหมู่บ้าน ( อกม.) ให้เป็น Smart Farmer โดย นายประสงค์ ประไพ ตระกูล ผู้อำนวยการสำนัก พัฒนาเกษตรกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ตัวชี้วัดกรมส่งเสริม การเกษตร เรื่อง การพัฒนาอาสาสมัคร เกษตรหมู่บ้าน ( อกม.) ให้เป็น Smart Farmer โดย นายประสงค์ ประไพ ตระกูล ผู้อำนวยการสำนัก พัฒนาเกษตรกร เอกสารประกอบการบรรยาย ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน นโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer กรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 30 กรกฎาคม.2556 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5

2 ประเด็นนำเสนอ 1. นิยาม : อกม./Smart Farmer 2. ตัวชี้วัด อกม. เป็น Smart Farmer 3. การจัดเก็บข้อมูล และ ประมวลผลข้อมูล 4. ปฏิทินการทำงาน 19/04/582

3 1. นิยาม : อกม./Smart Farmer อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ( อกม.) : เป็นตัวแทน อาสาสมัครประเภทต่างๆในระดับ หมู่บ้าน คัดเลือกจากอาสาสมัคร 13 สาขาและผู้แทนสภาเกษตรกรระดับ หมู่บ้าน คัดเลือกกันเองมาเป็น อกม.1 คน ทำหน้าที่ช่วยงานของกระทรวงฯ ในการจัดเก็บข้อมูล / การจัดทำ แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน / ประสานถ่ายทอดความรู้และแก้ไข ปัญหา / ติดตามสถานการณ์ และ รายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน โดย ทำงานด้วยจิตอาสา 19/04/583

4 1. นิยาม : อกม./Smart Farmer( ต่อ ) Smart Farmer( เกษตรกร ปราดเปรื่อง ) : บุคคลที่มีความภูมิใจในการเป็น เกษตรกร มีความรอบรู้ในระบบการ ผลิตด้านการเกษตร มีความสามารถ ในการวิเคราะห์ เชื่อมโยงและบริหาร จัดการการผลิตและการตลาด โดย ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ คำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัย ของผู้บริโภค สังคม สิ่งแวดล้อม ( รายได้ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท / ครัวเรือน / ปี มีคุณสมบัติพื้นฐาน 6 ข้อ ) 19/04/584

5 2. ตัวชี้วัด อกม. เป็น Smart Farmer : ร้อยละของอาสาสมัคร เกษตรหมู่บ้าน ( อกม.) ที่มี คุณสมบัติพื้นฐานในการ เป็น Smart Farmer 19/04/585

6 2. ตัวชี้วัด อกม. เป็น Smart Farmer( ต่อ ) เกณฑ์การให้คะแนน : 19/04/586 ระดับร้อยละ 116 218 320 422 524

7 3. การจัดเก็บข้อมูล และ ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บข้อมูลจาก อกม. ทั้งหมด (75,181 ราย ) ใช้แบบจัดเก็บข้อมูล เหมือนกับ ที่กระทรวงฯกำหนด ( แบบฟอร์ม การสำรวจและประเมินคุณสมบัติ ของ Smart Farmer) บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ ที่กรมฯพัฒนาขึ้น (http://www.doae.go.th/s martfarmer/) 19/04/587

8 4. ปฏิทินการทำงาน กิจกรรมระยะเวลา ชี้แจงโครงการ 30 ก. ค.56 เปิดระบบสารสนเทศ 1 ส. ค.56 จัดเก็บข้อมูล 1-25 ส. ค.56 บันทึกข้อมูล ( โดย จนท. อำเภอ ) 26-31 ส. ค.56 ประมวลผล / รายงาน 1-5 ก. ย.56 19/04/588

9 ผู้ประสานงาน นายประวิช จรดำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนากลุ่มเกษตรกร นายสรรพสิทธิ์ สิงห์ปี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ การ โทร / โทรสาร 02 579 3006 E-mail : Farmdev 41@hotmail.com 19/04/589

10 10


ดาวน์โหลด ppt 1 ตัวชี้วัดกรมส่งเสริม การเกษตร เรื่อง การพัฒนาอาสาสมัคร เกษตรหมู่บ้าน ( อกม.) ให้เป็น Smart Farmer โดย นายประสงค์ ประไพ ตระกูล ผู้อำนวยการสำนัก พัฒนาเกษตรกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google