งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานโครงการ ประเมินอาคารและ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ของสถานบริการสุขภาพ กองแบบแผน กรม สนับสนุนบริการสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานโครงการ ประเมินอาคารและ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ของสถานบริการสุขภาพ กองแบบแผน กรม สนับสนุนบริการสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผลการดำเนินงานโครงการ ประเมินอาคารและ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ของสถานบริการสุขภาพ กองแบบแผน กรม สนับสนุนบริการสุขภาพ

3 ความหมาย มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม หมายถึง คุณภาพทางกายภาพของสถาน บริการสุขภาพ ประกอบด้วย ตำแหน่งที่ตั้ง ของอาคารมีความเชื่อมโยงระหว่างอาคาร เป็นระเบียบ เหมาะสมต่อการใช้งาน รวมทั้ง สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและส่งเสริมต่อ การใช้อาคารสถานที่ เป็นไปตามข้อกำหนด / กฎหมายอาคารอื่นที่เกี่ยวข้องหรือมาตรฐาน วิชาชีพที่กำหนด ตลอดจนความปลอดภัย ของการใช้อาคารสถานที่และการสัญจร ระหว่างอาคาร การดูแล บำรุงรักษาอาคาร และสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ งาน 2

4 ความหมาย ( ต่อ ) โดยพิจารณาจากส่วนประกอบ ดังนี้ ส่วนที่ 1 โครงสร้าง ตำแหน่งที่ตั้ง ทางกายภาพและสภาพแวดล้อม ส่วนที่ 2 การจัดการด้านความ ปลอดภัย ส่วนที่ 3 การบำรุงรักษาอาคารและ สภาพแวดล้อม 3

5 ความหมาย ( ต่อ ) แบ่งเป็นระดับการประเมินเป็น 3 ระดับ คือ มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมที่ ผ่านเกณฑ์ในระดับที่ 1 จะต้องได้คะแนนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 60 มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมที่ ผ่านเกณฑ์ในระดับที่ 2 จะต้องได้คะแนนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75 มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมที่ ผ่านเกณฑ์ในระดับที่ 3 จะต้องได้คะแนนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 90 4

6 กลุ่มเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 สถานบริการ สุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐานด้าน อาคารและสภาพแวดล้อม จำนวน 100 แห่ง โดยจำแนกเป็น โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 95 แห่ง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 5 แห่ง 5

7 6 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด : จำนวนของสถานบริการสุขภาพ ภาครัฐได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตาม มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานบริการสุขภาพ ภาครัฐผ่านเกณฑ์คุณภาพด้านอาคารและ สภาพแวดล้อม

8 ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 2555 สถานบริการสุขภาพได้รับการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานด้านอาคาร และสภาพแวดล้อม จำนวน 100 แห่ง สถานบริการสุขภาพภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม จะประเมินผ่านเกณฑ์ในระดับที่ 1 จำนวน 60 แห่ง 7

9 8 ผลการดำเนินงาน สถานบริการสุขภาพได้รับการ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตาม มาตรฐานด้านอาคารและ สภาพแวดล้อม จำนวน 100 แห่ง สถานบริการสุขภาพภาครัฐที่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานด้านอาคารและ สภาพแวดล้อม จำนวน 60 แห่ง

10 ปัญหา / อุปสรรค อาคารมีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน ข้อกำหนดหรือเกณฑ์เริ่มใช้มาไม่ นานทำให้ประเมินแล้วไม่ผ่าน การต่อเติมอาคารหรือก่อสร้างอาคาร เพิ่มมีผลกับเกณฑ์การประเมิน ข้อจำกัดของการปรับปรุงอาคารหรือ สภาพแวดล้อมเนื่องมาจากมี งบประมาณไม่เพียงพอ 9

11 Q/A Q/A สวัสดีครับ 10


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานโครงการ ประเมินอาคารและ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ของสถานบริการสุขภาพ กองแบบแผน กรม สนับสนุนบริการสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google