งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บท ที่ 6 เรื่องกฎกระแสไฟฟ้าของ เคอร์ชอฟฟ์ ( Kirchhoff Current Law ) นักวิทยาศาสตร์ชาว เยอรมัน ชื่อว่า สกุสตาฟ อาร์ เคอร์ชอฟฟ์ ชื่อว่า สกุสตาฟ อาร์ เคอร์ชอฟฟ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บท ที่ 6 เรื่องกฎกระแสไฟฟ้าของ เคอร์ชอฟฟ์ ( Kirchhoff Current Law ) นักวิทยาศาสตร์ชาว เยอรมัน ชื่อว่า สกุสตาฟ อาร์ เคอร์ชอฟฟ์ ชื่อว่า สกุสตาฟ อาร์ เคอร์ชอฟฟ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บท ที่ 6 เรื่องกฎกระแสไฟฟ้าของ เคอร์ชอฟฟ์ ( Kirchhoff Current Law ) นักวิทยาศาสตร์ชาว เยอรมัน ชื่อว่า สกุสตาฟ อาร์ เคอร์ชอฟฟ์ ชื่อว่า สกุสตาฟ อาร์ เคอร์ชอฟฟ์

2 ความหมายกฎกระแสและ แรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ การใช้กฎของโอห์มแก้ปัญหาใน วงจรไฟฟ้าที่ซับซ้อนจะทำให้มีความยุ่งยากมาก ยิ่งขึ้น กฎของเคอร์ชอฟฟ์เป็นกฎหนึ่งที่ใช้ แก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าที่ซับซ้อนได้ดี กฎกระแสไฟฟ้าของเคอร์ชอฟฟ์ “ เคอร์ ชอฟฟ์ เคอร์เรนท์ ลอว์ ” (Kirchhoff Current Law) จะกล่าวถึงความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้า ที่ไหลเข้าและไหลออกจากจุดใดจุดหนึ่งใน วงจรไฟฟ้าการแก้สมการของเคอร์ชอฟฟ์จะใช้ หลักการการลดทอนทางพีชคณิตหรือใช้ เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์

3 ( ต่อ ) แรงดันไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าทุก วงจรจะมีอยู่ 2 ประเภทคือ แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับวงจร (Voltage Rise) ได้แก่ แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับวงจร ส่วนแรงดันไฟฟ้าประเภทที่ 2 คือ แรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมภายใน วงจร (Voltage Drop) ได้แก่ แรงดันไฟฟ้าที่ตก คร่อมที่ตัวต้านทานใน วงจรไฟฟ้า

4 วิธีการกําหนดเครื่องหมาย บวก (+) และ ลบ (-) ให้กระแสและแรงดันในลูป (Loop) 1. สมมุติทิศทางการไหลของกระแสใน วงจร ( จะให้ไหลในทางใดก็ได้ ) ค่าที่แทนในสมการ มีเครื่องหมายเป็น บวก (+) คือ I 1 R 1

5 ( ต่อ ) ค่าที่แทนในสมการ มีเครื่องหมายเป็น ลบ (-) คือ - I 1 R 1

6 ในการคำนวณ ถ้าสมมุติ กระแส ถูกต้อง ค่าจะเป็น บวก (+) แต่ ถ้าสมมุติ กระแส ผิด ค่าจะเป็น ลบ (-) 2. กระแสที่ผ่านแบตเตอรี่ กำหนดมีทิศทางเหมือนกับแหล่งจ่าย ได้ เครื่องหมาย บวก คือ E 1

7 ( ต่อ ) กำหนดมีทิศทางเหมือนกับแหล่งจ่าย ได้ เครื่องหมาย ลบ คือ - E 1

8 การเขียนสมการกระแสและ แรงดันไฟฟ้า โดยใช้กฎของเคอร์ชอฟฟ์ 1. กฎกระแสไฟฟ้าของเคอร์ ชอฟฟ์ (Kirchhoff Current Law) ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ ผลรวมของกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้า = ผลรวมของ กระแสไฟฟ้าที่ไหลออก

9 จากรูปที่ 1 ให้จุด A เป็นจุดใดๆ ในวงจรไฟฟ้า พิจารณา ได้ว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าคือ I 1, I 3 และ I 4 ส่วน กระแสไฟฟ้าที่ไหลออกคือ I 2 และ I 5 ปกติแล้วจะ กำหนดให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าทั้งหมดเป็น บวก (+) และกระแสไฟฟ้าที่ไหลออกทั้งหมดมีค่าเป็น ลบ (-) รูปที่ 1 กฎกระแสไฟฟ้าของ เคอร์ชอฟฟ์

10 ( ต่อ ) ดังนั้นเมื่อเขียนเป็นสมการจะได้ ดังนี้คือ โหนด (Node) คือ จุดต่างๆในวงจรไฟฟ้าที่มีสาขาของวงจร มาต่ออยู่ตั้งแต่ 2 สาขาขึ้นไป

11 ตัวอย่างการหาค่ากระแสไฟฟ้าของเคอร์ ชอฟฟ์ในวงจรไฟฟ้า ตัวอย่างที่ 1 จากวงจรรูปที่ 2 จงคำนวณหาค่า ของ I 3 ถ้า I 1 = 10 A, I 2 = -8 A, I 4 = 6 A โดยใช้กฎของเคอร์ชอฟฟ์ รูปที่ 2

12 จากกฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ (KCL) จะได้สมการ I 1 + I 2 – I 3 + I 4 = 0 หรือ I 3 = I 1 + I 2 + I 4 แทนค่าหา I 3 I 3 = 10 A – 8 A + 6 A = 8 A วิธีทำ

13 ตัวอย่างที่ 2 จากวงจรรูปที่ 10.2 จงคำนวณหาค่า I 1, I 2, I 3 โดย ใช้กฎของเคอร์ชอฟฟ์ รูปที่ 10.2

14 วิธี ทำ

15 จบการ นำเสนอ โรงเรียนฐาน เทคโนโลยี โดย แผนก อิเล็กทรอนิกส์


ดาวน์โหลด ppt บท ที่ 6 เรื่องกฎกระแสไฟฟ้าของ เคอร์ชอฟฟ์ ( Kirchhoff Current Law ) นักวิทยาศาสตร์ชาว เยอรมัน ชื่อว่า สกุสตาฟ อาร์ เคอร์ชอฟฟ์ ชื่อว่า สกุสตาฟ อาร์ เคอร์ชอฟฟ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google