งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า ไฟฟ้าประกอบด้วยอะไร ? วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.1/9 ความรู้พื้นฐานฯ นิวตรอน + - - อิเล็กตรอน โปรตรอน นิวเคลียส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า ไฟฟ้าประกอบด้วยอะไร ? วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.1/9 ความรู้พื้นฐานฯ นิวตรอน + - - อิเล็กตรอน โปรตรอน นิวเคลียส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า ไฟฟ้าประกอบด้วยอะไร ? วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.1/9 ความรู้พื้นฐานฯ นิวตรอน + - - อิเล็กตรอน โปรตรอน นิวเคลียส โครงสร้างของอะตอม

2 ตัวนำไฟฟ้ามีโครงสร้างของอะตอมเป็น อย่างไร ? ภาพแสดงโครงสร้างอะตอมของทองแดง วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.2/9 ความรู้พื้นฐานฯ

3 ไฟฟ้าเคลื่อนที่ได้อย่างไร ? - - - - - - - - + + + + + + + + +- ความต่าง ศักย์ ความต่างศักย์ไฟฟ้า หรือ แรงเคลื่อนไฟฟ้า E = แรงดันไฟฟ้า มีหน่วยเป็น โวลท์ ( Volt ; V ) W = งานที่เกิดจากกการเคลื่อนที่ของประจุ ไฟฟ้า มีหน่วยเป็นจูล ( Joules ; J ) Q = ขนาดของประจุไฟฟ้า มีหน่วยเป็น คูลอมบ์ ( Coulomb ; C ) E = W/Q วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.3/9 ความรู้พื้นฐานฯ

4 กระแสไฟฟ้าคืออะไร ? การเคลื่อนตัวของอิเล็กตรอนอิสระทำ ให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในเส้นลวดได้ I = Q/t I = กระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็น แอมแปร์ ( A ) หรือ คูลอมบ์ / วินาที Q = ประจุไฟฟ้า มีหน่วยเป็น คู ลอมบ์ ( C ) t = เวลา มีหน่วยเป็น วินาที ( s ) วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.4/9 ความรู้พื้นฐานฯ

5 ตัวนำและฉนวนไฟฟ้าต่างกัน อย่างไร ตัวนำไฟฟ้า หมายถึง วัตถุที่ยอมให้ ประจุไฟฟ้าไหลผ่านได้ วัตถุที่มี จำนวนอิเล็กตรอนอิสระมาก แสดงว่า เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี ฉนวนไฟฟ้า หมายถึง วัตถุที่ไม่ยอม ให้ประจุไฟฟ้าไหลผ่านได้ ฉนวนไฟฟ้าที่ดีไม่ควรมี อิเล็กตรอนอิสระ วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.5/9 ความรู้พื้นฐานฯ

6 ความต้านทาน และตัวนำไฟฟ้า ต่างกันอย่างไร ความต้านทานไฟฟ้า เป็นการต้านการไหล ของอิเล็กตรอนอิสระ หรือการไหลของ กระแสไฟฟ้า ปริมาณกระแสไฟฟ้าไหลใน ขดลวดทองแดง อิเล็กตรอนอิสระไม่เพียงแต่ ปะทะซึ่งกันและกันเท่านั้น แต่ยังไปกระทบ กับอิเล็กตรอนในอะตอมที่ไม่มีการเคลื่อนตัว ของลวดทองแดงอีกด้วย ทำให้เกิดการต้าน การไหลของอิเล็กตรอนอิสระหรือการไหล ของกระแสไฟฟ้า ความนำไฟฟ้า เป็นปริมาณตรงข้ามกับความ ต้านทานและ เป็นตัวบ่งบอกให้ทราบว่าตัวนำ ไฟฟ้ายอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้มาก น้อยเพียงใด วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.6/9 ความรู้พื้นฐานฯ

7 ปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อความ ต้านทานไฟฟ้าของตัวนำไฟฟ้า (a) (b) (C) วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.7/9 ความรู้พื้นฐานฯ

8 วงจรไฟฟ้าประกอบด้วยอะไรบ้าง ? ในวงจรไฟฟ้าทั่ว ๆ ไปนั้น จะประกอบด้วยส่วนของไฟฟ้า 3 ส่วน คือ แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ให้แรงดันไฟฟ้า คือแหล่งจ่ายไฟ (Source) จะเป็น แบตเตอรี่ หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ส่วนของวงจรที่จะนำ กระแสไฟฟ้าไหลในวงจรได้แก่ สายไฟ (Conductor) และส่วน ของวงจรที่ต้านการไหลของกระแสไฟก็คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือ ที่เรียกว่าโหลด (Load) วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.8/9 ความรู้พื้นฐานฯ

9 G แหล่งจ่ายไฟฟ้า ตัวนำไฟฟ้า ภาระไฟฟ้า ภาพแสดงส่วนประกอบ วงจรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ามีลักษณะเป็น อย่างไร ? วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.9/9 ความรู้พื้นฐานฯ


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า ไฟฟ้าประกอบด้วยอะไร ? วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.1/9 ความรู้พื้นฐานฯ นิวตรอน + - - อิเล็กตรอน โปรตรอน นิวเคลียส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google