งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 แหล่งน้ำในบรรยากาศ (Atmospheric Water) ได้แก่ สถานะไอน้ำ เช่น เมฆ หมอก สถานะ ของเหลว ได้แก่ ฝน และน้ำค้าง และสถานะ ของแข็ง ได้แก่ หิมะ และลูกเห็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " แหล่งน้ำในบรรยากาศ (Atmospheric Water) ได้แก่ สถานะไอน้ำ เช่น เมฆ หมอก สถานะ ของเหลว ได้แก่ ฝน และน้ำค้าง และสถานะ ของแข็ง ได้แก่ หิมะ และลูกเห็บ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3  แหล่งน้ำในบรรยากาศ (Atmospheric Water) ได้แก่ สถานะไอน้ำ เช่น เมฆ หมอก สถานะ ของเหลว ได้แก่ ฝน และน้ำค้าง และสถานะ ของแข็ง ได้แก่ หิมะ และลูกเห็บ เป็นต้น  แหล่งน้ำผิวดิน (Surface Water) ได้แก่ น้ำใน บรรยากาศที่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำและตกลงสู่ผิว โลก ไหลลงมาขังตามแอ่งที่ต่ำ เช่น หนอง บึง แม่น้ำ ทะเล ทะเลสาบ เป็นต้น แหล่งน้ำธรรมชาติของโลก

4 แหล่งน้ำใต้ดิน (Ground Water) เป็นน้ำที่ไหล ซึมผ่านชั้นดิน และหิน ลงไปสะสมตัวอยู่ตาม ช่องว่างระหว่างอนุภาคดินและหิน น้ำชนิดนี้มี ประโยชน์มาก และเป็นตัวการสำคัญในการ ควบคุมการแพร่กระจายพรรณพืช ตลอดจนเป็น ตัวทำละลาย และตกตะกอนเป็นสารประกอบ หลายอย่างใต้พื้นดิน น้ำที่เป็นส่วนประกอบทางเคมี (Chemical Water) ได้แก่ น้ำที่เป็นองค์ประกอบทางเคมี หรือเป็นองค์ประกอบในแร่ หิน และดิน

5

6 พลังงานน้ำ  สถานการณ์ใดบ้างที่แสดงว่า น้ำเป็นพลังงาน  พลังงานน้ำขึ้นอยู่กับสิ่งใดบ้าง

7 การเรียนรู้และเข้าใจ ธรรมชาติของน้ำ น้ำเป็นพลังงานมีความสามารถทำให้วัตถุ เคลื่อนที่ได้ พลังงานน้ำที่ได้จะขึ้นอยู่กับความสูงของน้ำและ อัตราการไหลของน้ำที่ปล่อยลงมา มวล อัตราเร็ว และความสูงมีผลต่อพลังงานจลน์ และพลังงานศักย์ของน้ำ การถ่ายโอนพลังงานศักย์กับพลังงานจลน์ของ วัตถุ รวมทั้งการถ่ายโอนพลังงานของระบบกับ สิ่งแวดล้อม เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน

8 หาแนวทางในการพัฒนา คุณภาพชีวิต

9 หลุก หรือระหัดวิด น้ำ ใช้สำหรับวิด น้ำเพื่อ การเกษตร

10 หาแนวทางในการพัฒนา คุณภาพชีวิต โรงไฟฟ้าพลัง น้ำ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

11 กิจกรรม สว่างไสวด้วยสายน้ำ หากนักเรียนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างไกล ไม่มีไฟฟ้าใช้ และต้องการผลิตไฟฟ้าใช้เองภายใน หมู่บ้าน ซึ่งในบริเวณใกล้เคียงกับหมู่บ้านนั้นมีน้ำตก ไหลตลอดทั้งปี นักเรียนจะสร้างแบบจำลองกังหันน้ำที่ สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากที่สุดอย่างไร

12 กระบวนการออกแบบเชิง วิศวกรรม

13 กิจกรรม สว่างไสวด้วยสายน้ำ ลำดับกิจกรรม สำรวจวัสดุ อุปกรณ์ ออกแบบชิ้นงาน 20 นาที ลงมือสร้างชิ้นงาน 60 นาที ทดสอบ 40 นาที สรุปผล 30 นาที

14 การทดสอบชิ้นงาน กิจกรรม สว่างไสวด้วยสายน้ำ วัดความสูงจากระดับที่ ปล่อยน้ำถึงจุดที่น้ำกระทบ กับกังหัน ที่ระยะ 1 เมตร และ 1.5 เมตร

15 รายการวัสดุอุปกรณ์ต่อ 1 กลุ่ม วัสดุ : 1. ฝาขวดน้ำพลาสติก 2. ช้อนพลาสติก 3. พลาสติกลูกฟูก 4. ไม้เสียบลูกชิ้น 5. กระดาษเทปกาว 6. พลาสติกเจาะรูสำหรับ เสียบใบพัด แบบ 6 รู และ 8 รู 7. ฐานกังหันน้ำจากไม้ 8. ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด เล็กพร้อม LED อุปกรณ์ : 1. ปืนกาว 2. กรรไกร 3. คัตเตอร์ 4. ไม้บรรทัด 5. ไขควง 6. มัลติมิเตอร์ กิจกรรม สว่างไสวด้วยสายน้ำ

16 ออกแบบชิ้นงาน มีความรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง วางแผน ออกแบบ ชิ้นงาน นำเสนอแนวคิด

17 ทดสอบ ครั้งที่ ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า ( โวลต์ ) ความสูง 1 เมตรความสูง 1.5 เมตร 1 2 3 เฉลี่ย กิจกรรม สว่างไสวด้วยสายน้ำ

18 เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ค่าเฉลี่ย ความต่างศักย์ไฟฟ้า ( โวลต์ ) กับ ระดับความสูง ( เมตร )

19 ตารางบันทึกผลการทดลอง กลุ่มวัสดุ จำนวน ใบพัด ค่าเฉลี่ยความต่างศักย์ไฟฟ้า ( โวลต์ ) ความสูง 1 เมตร ความสูง 1.5 เมตร 1 2 3 4 5 6 7 8

20 ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อ ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้า จำนวนใบพัด วัสดุที่ใช้ทำใบพัด มุมของใบพัดที่ทำกับน้ำที่ตกกระทบ น้ำหนักของใบพัด พื้นที่ที่รองรับการตกกระทบของน้ำ

21 คำถาม นักเรียนคิดว่า ถ้าทำการทดลองอีกครั้งที่ระดับ ความสูง 3 เมตร จะวัดความต่างศักย์ได้เท่าไหร่ นักเรียนคิดว่า ถ้าทำการทดลองอีกครั้งที่ระดับ ความสูง 100 เมตร จะวัดความต่างศักย์ได้ เท่าไหร่

22 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt  แหล่งน้ำในบรรยากาศ (Atmospheric Water) ได้แก่ สถานะไอน้ำ เช่น เมฆ หมอก สถานะ ของเหลว ได้แก่ ฝน และน้ำค้าง และสถานะ ของแข็ง ได้แก่ หิมะ และลูกเห็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google