งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 4แผ่นที่ 4-1 เครื่องวัดไฟฟ้า เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่ หน่วยที่ 4 เครื่องวัดไฟฟ้า ชนิดขดลวด เคลื่อนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 4แผ่นที่ 4-1 เครื่องวัดไฟฟ้า เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่ หน่วยที่ 4 เครื่องวัดไฟฟ้า ชนิดขดลวด เคลื่อนที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 4แผ่นที่ 4-1 เครื่องวัดไฟฟ้า เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่ หน่วยที่ 4 เครื่องวัดไฟฟ้า ชนิดขดลวด เคลื่อนที่

2 แผ่นที่ 4-2 เครื่องวัดไฟฟ้า เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดนี้ สามารถนำไปใช้กับ ไฟฟ้ากระแสตรง หรือ ไฟฟ้ากระแสสลับ หรือ ทั้งสองอย่าง เพราะอะไร หน่วยที่ 4 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่

3 ความหมายของ เครื่องวัดไฟฟ้าชนิด ขดลวดเคลื่อนที่ หน่วยที่ 4แผ่นที่ 4-3 เครื่องวัดไฟฟ้า เครื่องวัดไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าที่วัด ให้เป็นพลังงานกลแล้ว ทำให้ขดลวดเคลื่อนที่พา เข็มชี้ให้เคลื่อนที่ไปชี้ค่า ที่กำหนดให้บนสเกล เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่ มีโครงสร้างอย่างไร

4 โครงสร้างของ เครื่องวัดไฟฟ้าชนิด ขดลวดเคลื่อนที่ แผ่นที่ 4-4 เครื่องวัดไฟฟ้า หน่วยที่ 4 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่ 1. แม่เหล็กถาวร 2. แกนเหล็กอ่อน 4. สปริงก้นหอย 9. โครงเหล็ก 8. แกนหมุน 5. กรอบอะลูมิเนียม 3. ขดลวดเคลื่อนที่ 7. เข็มชี้

5 โครงสร้าง แผ่นที่ 4-5 เครื่องวัดไฟฟ้า หน่วยที่ 4 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่ 2. ขดลวดเคลื่อนที่ 7. เข็มชี้ 6. สเกล 3. แกนเหล็กอ่อน 10. ฐานยึดแกนเหล็กอ่อน 9. โครงเหล็ก 1. แม่เหล็กถาวร 4. สปริงก้นหอย 1. แม่เหล็กถาวร มีหลักการทำงานอย่างไร

6 หลักการทำงาน แผ่นที่ 4-6 เครื่องวัดไฟฟ้า หน่วยที่ 4 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่ เข็มชี้จะเคลื่อนที่ไปได้อย่างไร เพราะอะไร ถ้ากระแสไฟฟ้าไหลกลับทางเข็มชี้จะ เคลื่อนที่ไปในทิศทางใด II

7 หลักการทำงาน แผ่นที่ 4-7 เครื่องวัดไฟฟ้า หน่วยที่ 4 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่ เข็มชี้จะเคลื่อนที่ไปได้อย่างไร เพราะอะไร ขนาดของแรงบิดบ่ายเบนขึ้นอยู่กับอะไร II

8 ขนาดของแรงบิดบ่ายเบน แผ่นที่ 4-8 เครื่องวัดไฟฟ้า หน่วยที่ 4 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่ T D = แรงบิดบ่ายเบน F = แรง ( ผลัก ) ที่ทำให้ขดลวดเคลื่อนที่ r = ระยะทางที่ตั้งฉากกับแนวแรง B= ความหนาแน่นของสนาแม่เหล็กถาวร I= กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดเคลื่อนที่ L= ความยาวของขดลวดเคลื่อนที่ T d ~ I T d =B I Lr F =BILF =BIL เมื่อเข็มชี้หยุดนิ่ง มีความหมายอย่างไร T d =Fr

9 เมื่อเข็มชี้หยุดนิ่ง แผ่นที่ 4-9 เครื่องวัดไฟฟ้า T d = T c เมื่อ  คือระยะทางที่เป็นมุมที่เข็มชี้เคลื่อนที่ ออกจากตำแหน่งเดิมไปชี้ค่าบนสเกล หน่วยที่ 4 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่ T d ~ I T c = k  Tc~ Tc~   ~ T d  ~ I

10 กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ขดลวดเคลื่อนที่มีค่าน้อย แผ่นที่ 4-10 เครื่องวัดไฟฟ้า หน่วยที่ 4 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่ I น้อย  น้อย I น้อย เข็มชี้จะเคลื่อนที่ ได้ระยะทางน้อย

11 กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ขดลวดเคลื่อนที่มีค่ามาก แผ่นที่ 4-11 เครื่องวัดไฟฟ้า หน่วยที่ 4 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่ I มาก  มาก I มาก เข็มชี้จะเคลื่อนที่ ได้ระยะทางมาก

12 ลักษณะของสเกล แผ่นที่ 4-12 เครื่องวัดไฟฟ้า สเกลเป็นแบบเชิงเส้นหรือ ระยะห่างของสเกลมีค่า เท่ากันหมด หน่วยที่ 4 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่

13 สรุปโครงสร้างและหน้าที่ ของขดลวดเคลื่อนที่ แผ่นที่ 4-13 เครื่องวัดไฟฟ้า หน่วยที่ 4 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่ 1. แม่เหล็กถาวร สร้างจาก โลหะผสมอัลนิโก (ALN I GO) ทำหน้าที่ สร้างสนามแม่เหล็กถาวร 2. แกนเหล็กอ่อน สร้างจาก เหล็กอ่อนรูปทรงกระบอก ทำหน้าที่ เหนี่ยวนำให้เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า 3. สเกล สร้างจาก อะลูมิเนียม ทำหน้าที่ บอกปริมาณที่วัดได้ร่วมกับเข็มชี้ 4. ขดลวดเคลื่อนที่ สร้างจาก ลวดทองแดงอาบน้ำยา ทำหน้าที่ เหนี่ยวนำแกนเหล็กอ่อนให้เป็น แม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อสร้างแรงบิดบ่ายเบน

14 แผ่นที่ 4-14 เครื่องวัดไฟฟ้า หน่วยที่ 4 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่ 5. เข็มชี้ สร้างจาก อะลูมิเนียม ทำหน้าที่ ชี้บอกปริมาณที่วัดได้บนสเกล 6. กรอบอะลูมิเนียม สร้างจาก อะลูมิเนียม ทำหน้าที่ ยึดขดลวดเคลื่อนที่และสร้าง แรงบิดหน่วง 7. ฐานยึดแกนเหล็กอ่อน สร้างจาก เหล็กอ่อน ทำหน้าที่ ยึดแกนเหล็กอ่อนให้ได้ศูนย์กลาง 8. โครงเหล็กภายนอก สร้างจาก เหล็กอ่อน ทำหน้าที่ เป็นที่ยึดจับของส่วนประกอบ ภายในและเป็นทางผ่านของ เส้นแรงแม่เหล็ก 9. สปริงก้นหอย สร้างจาก ทองแดงผสมดีบุก ฟอสเฟอร์ และบรอนซ์ ทำหน้าที่ สร้างแรงบิดควบคุมและเป็นทาง ผ่านของกระแสไฟฟ้า

15 สัญลักษณ์ทางโครงสร้าง แผ่นที่ 4-15 เครื่องวัดไฟฟ้า การประยุกต์สร้างเป็น เครื่องวัดไฟฟ้า 1. โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง 2. โอห์มมิเตอร์ มัลติมิเตอร์ 3. โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ หน่วยที่ 4 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่

16 ข้อดี ข้อเสีย แผ่นที่ 4-16 เครื่องวัดไฟฟ้า 1. ความไวสูง 2. สเกลเป็นแบบเชิงเส้น 3. สามารถขยายย่านวัดได้ 4. แรงบิดหน่วงเป็น ผลพลอยได้ 5. โครงสร้างบอบบาง 6. แม่เหล็กถาวรอาจเสื่อม 7. สปริงก้นหอยอาจล้า 8. ราคาแพง 9. เครื่องวัด AC สเกลจะถูก ต้องเฉพาะรูปคลื่นไซน์ หน่วยที่ 4 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่

17 แผนผังความคิด แผ่นที่ 4-17 เครื่องวัดไฟฟ้า หน่วยที่ 4 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่ โครงสร้าง - แม่เหล็กถาวรกับขดลวดเคลื่อนที่ หลักการทำงาน - แรงผลักระหว่างแม่เหล็กถาวร กับแม่เหล็กไฟฟ้า สัญลักษณ์ทางโครงสร้าง การประยุกต์ใช้งาน - เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรง - เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ ข้อดีและข้อเสีย


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 4แผ่นที่ 4-1 เครื่องวัดไฟฟ้า เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่ หน่วยที่ 4 เครื่องวัดไฟฟ้า ชนิดขดลวด เคลื่อนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google