$c) { echo "\$b มีค่ามากกว่า \$c "; } ?> ex9_01.php">

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PHP: [5] คำสั่งควบคุม (Control statement). การทำงานตามเงื่อนไข (Conditional execution) คำสั่ง if รูปแบบ if ( เงื่อนไข ) { คำสั่ง ; …… }

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PHP: [5] คำสั่งควบคุม (Control statement). การทำงานตามเงื่อนไข (Conditional execution) คำสั่ง if รูปแบบ if ( เงื่อนไข ) { คำสั่ง ; …… }"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PHP: [5] คำสั่งควบคุม (Control statement)

2 การทำงานตามเงื่อนไข (Conditional execution) คำสั่ง if รูปแบบ if ( เงื่อนไข ) { คำสั่ง ; …… }

3 การทำงานตามเงื่อนไข (Conditional execution) การใช้ if $b) { echo "\$a มีค่ามากกว่า \$b "; } if ($b > $c) { echo "\$b มีค่ามากกว่า \$c "; } ?> ex9_01.php

4 การทำงานตามเงื่อนไข (Conditional execution) คำสั่ง if..else รูปแบบ if ( เงื่อนไข ) { คำสั่ง ; …… } else { คำสั่ง ; …… }

5 การทำงานตามเงื่อนไข (Conditional execution) การใช้ else $c) { echo "\$b มีค่ามากกว่า \$c "; } else { echo "\$b มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ \$c "; } ?> ex9_02.php

6 การทำงานตามเงื่อนไข (Conditional execution) คำสั่ง else if รูปแบบ if ( เงื่อนไข ) { คำสั่ง ; …… } else if ( เงื่อนไข ) { คำสั่ง ; …… }

7 การทำงานตามเงื่อนไข (Conditional execution) การใช้ elseif $c) { echo "\$b มีค่ามากกว่า \$c "; } //พิมพ์ elseif แบบนี้ก็ได้ else if ($b < $c) { echo "\$b มีค่าน้อยกว่า \$c "; } else { echo "\$b มีค่าเท่ากับ \$c "; } ?> ex9_03.php

8 การทำงานตามเงื่อนไข (Conditional execution) การใช้ elseif = 80) { echo "$value คะแนน ระดับผลการเรียนคือ A"; } else if ($value >= 70 && $value < 80) { echo "$value คะแนน ระดับผลการเรียนคือ B"; } else if ($value >= 60 && $value < 70) { echo "$value คะแนน ระดับผลการเรียนคือ C"; } else if ($value >= 50 && $value < 60) { echo "$value คะแนน ระดับผลการเรียนคือ D"; } else if ($value < 50) { echo "$value คะแนน ระดับผลการเรียนคือ F"; } ?> ex9_04.php

9 การทำงานตามเงื่อนไข (Conditional execution) คำสั่ง switch รูปแบบ switch ( ตัวแปร / นิพจน์ ) { case ค่า : คำสั่ง ; break; case ค่า : คำสั่ง ; break; case ค่า : คำสั่ง ; break; }

10 การทำงานตามเงื่อนไข (Conditional execution) การใช้ switch ex9_05.php

11 การทำงานแบบวนซ้ำ (Iteration) คำสั่ง for รูปแบบ for ( นิพจน์ 1; นิพจน์ 2; นิพจน์ 3) { คำสั่ง ; ……. }

12 การทำงานแบบวนซ้ำ (Iteration) การใช้ for ex9_06.php

13 การทำงานแบบวนซ้ำ (Iteration) การใช้ for ex9_08.php

14 การทำงานแบบวนซ้ำ (Iteration) คำสั่ง while รูปแบบ while ( เงื่อนไข ) { คำสั่ง ; ……. }

15 การทำงานแบบวนซ้ำ (Iteration) การใช้ while ex9_09.php

16 การทำงานแบบวนซ้ำ (Iteration) คำสั่ง do…while รูปแบบ do { คำสั่ง ; ……. } while ( เงื่อนไข )

17 การทำงานแบบวนซ้ำ (Iteration) การใช้ do..while ex9_10.php

18 การออกจากการ ทำงาน ใช้ break : ออกจาก การทำงานของ for, while, do…while และ switch ใช้ continue : ข้าม การทำงานไป 1 รอบ ของ for, while, do…while ใช้ exit : หยุดการ ทำงาน ใช้ die : หยุดการ ทำงาน

19 การออกจากการ ทำงาน : break การใช้ break =0; $num-=2) {//ลูปที่ 2 echo "[". $num. "]"; } ?> ex9_11.php

20 การออกจากการ ทำงาน : continue การใช้ continue ex9_12.php

21 การออกจากการ ทำงาน : exit การใช้ break =0; $num-=2) {//ลูปที่ 2 echo "[". $num. "]"; } ?> ex9_13.php

22 การออกจากการ ทำงาน : die การใช้ break =0; $num-=2) {//ลูปที่ 2 echo "[". $num. "]"; } ?> ex9_14.php

23 การรับค่าจากผู้ใช้ เบื้องต้น การรับค่าจากผู้ใช้ทำได้โดยผ่านแท็ก form  รูปแบบ input object ต่าง ๆ  action= " ไฟล์ " กำหนดไฟล์ PHP ที่บราวเซอร์ จะเรียกและส่งค่าของ input object ต่าง ๆ ไปให้ประมวลผล  method=" วิธีส่งข้อมูล " กำหนดวิธีการส่งข้อมูล ไปยังเซิร์ฟเวอร์ มี 2 แบบ get เป็นการส่งข้อมูลโดยผนวกชื่อและค่าของ Input object ไปกับ URL ( ข้อมูลจะอยู่ใน รูปแบบที่เรียกว่า Query String) ไม่เกิน 256 ตัวอักษร และปรากฏข้อมูลที่รับ - ส่ง ในช่อง Address ของ Browser post เป็นการส่งข้อมูลไม่จำกัดจาก Server และไม่ปรากฏข้อมูลที่รับ - ส่ง ในช่อง Address ของ Browser

24 การรับค่าจากผู้ใช้ เบื้องต้น ในแท็ก form จะประกอบด้วย input object ต่าง ๆ เช่น ช่องรับ ข้อความ (Text field), ช่องรับ รหัสผ่าน (Password field), ช่อง รับข้อความแบบหลายบรรทัด (Text area), ปุ่มส่งข้อมูล (Submit button), ปุ่มล้างข้อมูล (Reset button) เป็นต้น ในที่นี่จะ กล่าวถึงช่องรับข้อความ (Text field) และปุ่มส่งข้อมูล (Submit button) เป็นเบื้องต้นก่อน

25 การรับค่าจากผู้ใช้ เบื้องต้น  ช่องรับข้อความ (Text field) รูปแบบ

26 การรับค่าจากผู้ใช้ เบื้องต้น  ปุ่มส่งข้อมูล (Submit button) รูปแบบ

27 การรับค่าจากผู้ใช้ เบื้องต้น การใช้ form รับและส่งข้อมูล ตัวเลขที่ 1 ตัวเลขที่ 2 input_form01.php

28 การรับค่าจากผู้ใช้ เบื้องต้น method=‘get’ จะเห็นข้อมูลที่มี การส่งผ่านไปยังปลายทาง โดยตัว แปร num01 มีค่า 99 และ num02 มีค่า 199

29 การรับค่าจากผู้ใช้ เบื้องต้น รับข้อมูลจากฟอร์ม receive01.php

30 การรับค่าที่มีการรักษา ความปลอดภัย  ใน PHP เวอร์ชั่นที่สูงกว่าเวอร์ชั่น 4.xxx จะมีการป้องกันการโจมตี โดยบังคับให้การรับค่าต้องใช้ตัว แปร HTTP GET Variables และ HTTP POST Variables HTTP GET Variables ใช้รับค่าตัว แปรที่ส่งด้วยวิธี GET HTTP POST Variables ใช้รับ ค่าตัวแปรที่ส่งด้วยวิธี POST

31 การรับค่าที่มีการรักษา ความปลอดภัย  HTTP GET Variables รูปแบบ ตัวแปร = $_GET[' ตัวแปรที่ส่งมา ด้วยวิธี GET'] หรือ ตัวแปร = $_REQUEST[' ตัวแปรที่ ส่งมา ']

32 การใช้ $_GET การใช้ form รับและส่งข้อมูล ตัวเลขที่ 1 ตัวเลขที่ 2 input_form02.php

33 การใช้ $_GET รับข้อมูลจากฟอร์ม receive02.php

34 การรับค่าที่มีการรักษา ความปลอดภัย  HTTP POST Variables รูปแบบ ตัวแปร = $_POST[' ตัวแปรที่ส่ง มาด้วยวิธี POST'] หรือ ตัวแปร = $_REQUEST[' ตัวแปรที่ ส่งมา ']

35 การใช้ $_POST การใช้ form รับและส่งข้อมูล ตัวเลขที่ 1 ตัวเลขที่ 2 input_form03.php

36 การใช้ $_POST รับข้อมูลจากฟอร์ม receive03.php


ดาวน์โหลด ppt PHP: [5] คำสั่งควบคุม (Control statement). การทำงานตามเงื่อนไข (Conditional execution) คำสั่ง if รูปแบบ if ( เงื่อนไข ) { คำสั่ง ; …… }

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google