งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำผลการวิจัยสู่การ ใช้ประโยชน์ วิจารณ์ พานิช สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อสังคม ( สคส.) MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำผลการวิจัยสู่การ ใช้ประโยชน์ วิจารณ์ พานิช สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อสังคม ( สคส.) MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำผลการวิจัยสู่การ ใช้ประโยชน์ วิจารณ์ พานิช สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อสังคม ( สคส.) MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land www.kmi.or.th http://gotoknow.org/blog/thaikmhttp://gotoknow.org/blog/thaikm http://gotoknow.org/blog/councilhttp://gotoknow.org/blog/council บรรยายใน UKM13 จ. กระบี่ 1 ส. ค. 2551

2 มีหลากหลาย รูปแบบ ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว หลากหลาย key players ทุก player ต้องเอาความรู้ของ ตนเองเข้าผสมผสาน – เป็น intelligent user ของ ผลงานวิจัย ในหลายบริบท นักวิจัยเป็น “ คุณอำนวย ” (facilitator)

3

4 John Walleya, M Amir Khanb, Sayed Karam Shahc, Sophie Witterd, Xiaolin Weia How to get research into practice: first get practice into research Bulletin of the World Health Organization (BLT) 2007; 85 : 424 – 425. Typically research is divorced from implementation Discovering ways to increase access to and delivery of interventions is a major challenge. Typically research is divorced from implementation, which has led to a growing literature about how to get research into practice. However, operational research is best prioritized, designed, implemented and replicated from within national programmes. The current model for most international health service research is based on the assumption that the research community “discovers” solutions and then tries to market them to busy decision-makers and practitioners. The problem of failing to get research into policy and practice is well known. Much debate focuses on the effectiveness of different approaches to dissemination and behaviour

5 Get Practice into Research = R2R P2R, R2D2R, R2D2Report, R2D2Data Analysis งานประจำคือ ขุมทอง / โอกาส / ความสุข คนทำงานประจำเป็นคนสำคัญ คนทำงานประจำคือนักวิจัย R2R / P2R R2R2NewSOP R2R2P - Policy - Practice

6

7 ผู้บริหาร : ผู้ใช้ผลงานวิจัย R2R ท้าทายสู่ new SOP / new Practice Guidelines ท้าทายโจทย์ใหม่ ที่ “พอดี” ใช้เป็นเครื่องมือทำ Change Management แบบ “ soft ” หรือ “ Positive Change ” ใช้เป็นเครื่องมือ HRD ใช้เป็นเครื่องมือสู่ LO

8 Get Daily Life into Research ชาวบ้านร่วมกันตั้งโจทย์ & กำหนดวิธี ทดลอง ชาวบ้านร่วมกันเก็บข้อมูล & ตีความข้อมูล ชาวบ้านนำไปใช้เปลี่ยนวิถีชีวิต นักวิจัยทำหน้าที่ พี่เลี้ยง / คุณอำนวย นักวิจัยทำหน้าที่บันทึก และเขียนรายงาน วิจัยชาวบ้าน / วิจัยท้องถิ่น

9 Get Daily Life into Research ชาวบ้านร่วมกันตั้งโจทย์ & กำหนดวิธี ทดลอง ชาวบ้านร่วมกันเก็บข้อมูล & ตีความข้อมูล ชาวบ้านนำไปใช้เปลี่ยนวิถีชีวิต นักวิจัยทำหน้าที่ พี่เลี้ยง / คุณอำนวย นักวิจัยทำหน้าที่บันทึก และเขียนรายงาน วิจัยชาวบ้าน / วิจัยท้องถิ่น

10 KM โรงเรียนชาวนา มูลนิธิข้าวขวัญ วิจัยในการปฏิบัติ วิจัยเพื่อเรียนรู้ เอาความรู้ไปลองปฏิบัติ เรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ มีการสร้าง “ ความรู้ ” (actionable knowledge) มากมาย การวิจัยกับการใช้ประโยชน์ เป็นสิ่งเดียวกัน

11 กระบวนการแผนแม่บทชุมชน เป้าหมายคือสร้างความเข้มแข็ง ในการพึ่งตนเอง ลดหนี้ พออยู่ พอกิน ร่วมกันเก็บข้อมูลหาปัญหา ทำ ความเข้าใจข้อมูล ร่วมกันระบุปัญหาที่จะแก้ และ วิธีการแก้ ลงมือดำเนินการในระดับ ครัวเรือน และระดับชุมชน นำผลมา ลปรร. กันทุกเดือน อย่างสม่ำเสมอ เก็บตัวเลขประเมินผลทุกปี หรือตามที่กำหนด การวิจัยกับการใช้ประโยชน์ เป็นสิ่งเดียวกัน

12 กระบวนการแผนแม่บทชุมชน เป้าหมายคือสร้างความเข้มแข็ง ในการพึ่งตนเอง ลดหนี้ พออยู่ พอกิน ร่วมกันเก็บข้อมูลหาปัญหา ทำ ความเข้าใจข้อมูล ร่วมกันระบุปัญหาที่จะแก้ และ วิธีการแก้ ลงมือดำเนินการในระดับ ครัวเรือน และระดับชุมชน นำผลมา ลปรร. กันทุกเดือน อย่างสม่ำเสมอ เก็บตัวเลขประเมินผลทุกปี หรือตามที่กำหนด

13 เริ่มที่กระบวนการตั้งโจทย์ R&D นักวิจัยรวบรวมปัญหา และ ความรู้ ผู้ใช้มาร่วมตั้งโจทย์วิจัย บอกความต้องการ / ปัญหา ของตน ปัญหาส่วนหนึ่งได้รับการแก้ – ปัญหามี ค. แต่เข้าไม่ถึง : K Access วิจัยประยุกต์ใช้ ค. : Translational R

14 เริ่มจากความต้องการของผู้ใช้ + ค ที่มีอยู่แล้ว กำหนดโจทย์วิจัยเป็นชุด เชิญผู้ใช้ (& นักวิจัย ) มา วิจารณ์ ว่าตรงความต้องการ หรือไม่ เชิญร่วมลงทุนวิจัย หรือร่วมทำ วิจัย เชิญเป็น steering committee

15 เริ่มจากความต้องการของผู้ใช้ + ค ที่มีอยู่แล้ว กำหนดโจทย์วิจัยเป็นชุด เชิญผู้ใช้ (& นักวิจัย ) มา วิจารณ์ ว่าตรงความต้องการ หรือไม่ เชิญร่วมลงทุนวิจัย หรือร่วมทำ วิจัย เชิญเป็น steering committee

16 Low Risk, Low Investment, Low Yield

17 High Risk, High Investment, High Yield

18 Researchers-Driven Research Researchers-Initiated R Publication ( & Patent) - Oriented R ต้องปีนข้ามหุบเหวแห่ง R&D Basic R – R&D – Engineering ( ต้นแบบ ) – Mass Production – Further Improvement / New Version นักวิจัยใจประยุกต์ รู้ความต้องการของผู้ใช้ : ศ. ดร. สุทธวัฒน์ เบญจกุล

19 Researchers-Driven Research มีความสูญเปล่าสูง ใช้เวลานานกว่าจะไปสู่การใช้ประโยชน์ WHO จึงส่งเสริม K Translation Research เพราะต้องปรับ ค. ให้เหมาะสมต่อแต่ละ สถานการณ์ ที่จริง R&D เกือบทั้งหมดเป็น KTR Need – Led R&D เป็น KTR

20 นักวิจัยวิชาการใจประยุกต์ ศ. ดร. สุทธวัฒน์ เบญจกุล อุตสาหกรรมเกษตร รศ. นพ. สุภมัย สุนทรพันธ์ โรคเบาหวาน รศ. ดร. กัญชลี เจติยานนท์ ม. นเรศวร สาขาเกษตร ผศ. ดร. หมุดตอเล็บ หนิสอ มวล. วิจัยด้าน พลาสม่า ฟิสิกส์ มีการประยุกต์ใช้ด้าน การเกษตรและสิ่งแวดล้อม

21 Commercialization of Research เป็นประเด็นวิจัย ทดลองหารูปแบบ มากมาย IPM Unit : เสาะหา IP, ลงทะเบียน, จดทะเบียน IPR, เร่ขาย, เจรจาสิทธิ์ & ค่าปัญญา, เชื่อมโยงทุนกับ เทคโนโลยี Science Park : I-U R Lab, Incubator, -- อนุญาตให้ อจ., นศ. ตั้งบริษัทโดยใช้ facilities ของมหาฯ เปิดหลักสูตร นศ. มาจากธุรกิจ และ นักวิจัย จัดแข่งขันทำ Business Plan ตั้งบริษัทร่วมลงทุน : บริษัทสตางค์

22 การคืนความรู้ให้ ชุมชน ทำวิจัยชุมชน เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ เขียน รายงาน จัดประชุมคืนความรู้ให้แก่ ชุมชน เรียนและรู้จากวังน้ำเขียว : การ วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน ร่วม / นลินี กังศิริกุล เขียน ; ปรีชา อุยตระกูล บรรณาธิการ

23 วิจัยชุมชน นำเสนอ เป็นละคร ทำวิจัยประวัติศาสตร์ชุมชน รายงานต่อแหล่งทุนเป็น เอกสาร รายงานต่อชุมชนเป็นละคร เกิดความเข้มแข็งของชุมชน

24 วิจัย People Mapping แผนที่คนดี ทุกคนมีดี คุยกับทุกคน สรุปให้ดู อ่าน ฟัง ( ถ่ายรูป ) ติดป้ายตามย่านชุมชน ปลุกกระแสชุมชน ชวนกันคิดทำกิจกรรม สร้างสรรค์ชุมชน

25 สรุป : การนำผลการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ อนาคตเริ่มเมื่อวันวาน การใช้ผลงานวิจัยเริ่มตั้งแต่ ยังไม่ได้ทำวิจัย ต้องใช้ความรู้เป็นเครื่องมือ ในการใช้ผลงานวิจัย ใช้ปลาเล็กตกปลาใหญ่ ผู้ใช้ความรู้ที่ดีที่สุดคือผู้เป็น “ นักวิจัย ”


ดาวน์โหลด ppt การนำผลการวิจัยสู่การ ใช้ประโยชน์ วิจารณ์ พานิช สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อสังคม ( สคส.) MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google