งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปิดโลกแท็บแล็ตสู่ ห้องเรียนดิจิตอล เปิดโลกแท็บแล็ตสู่ ห้องเรียนดิจิตอล 19 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดโดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปิดโลกแท็บแล็ตสู่ ห้องเรียนดิจิตอล เปิดโลกแท็บแล็ตสู่ ห้องเรียนดิจิตอล 19 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดโดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เปิดโลกแท็บแล็ตสู่ ห้องเรียนดิจิตอล เปิดโลกแท็บแล็ตสู่ ห้องเรียนดิจิตอล 19 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดโดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

3 2 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสื่อนวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษา สพป. สงขลา เขต 1 e-Mail: edsk104gr@gmail.com Website: http://school.obec.go.th/e- learnningWebsite: http://school.obec.go.th/e- learnning/ โทรศัพท์ : 081-2755805 : นายจิระ เรืองคล้าย

4 Copyright 20103 หัว ข้อ 1. หลักการ แนวคิด และ นโยบาย 2. ความหมายของ Tablet 3. Tablet กับการจัด การศึกษา 4. การประยุกต์ใช้ Tablet กับการจัดการศึกษา 5. ความพร้อมผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง 6. การนำ Tablet สู่ ห้องเรียน … เพิ่ม และแถม ให้ การใช้ Tablet…… … เพิ่ม และแถม ให้ การใช้ Tablet……

5 1. หลักการ แนวคิด และนโยบาย - หลักการ แนวคิด คลิกดู vdo หลักการ แนวคิด คลิกดู vdo หลักการ แนวคิด คลิกดู vdo - นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาล - นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ Copyright 2010 4

6 2. ความหมายของ Tablet Tablet แท็บเล็ต เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชนิด หนึ่ง มีขนาดเล็กกว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค พกพาง่าย น้ำหนักเบา มีคีย์บอร์ดในตัว หน้าจอเป็นระบบสัมผัส ปรับหมุนจอได้ อัตโนมัติแบตเตอร์รี่ใช้งานได้นานกว่า คอมพิวเตอร์พกพาทั่วไป ระบบปฏิบัติการ มีทั้งที่เป็น Android IOS, และ Windows ระบบการเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่าย อินเทอร์เน็ต มีทั้งที่เป็น Wi-Fi และ Wi-Fi + 3G ซอฟต์แวร์ที่ใช้กับแท็บเล็ต นิยม เรียกว่า แอบพลิเคชั่น (Applications) ความหมาย ความหมาย Tablet Tablet ระบบปฏิบัติการ Android Tablet Copyright 2010 5

7 3. Tablet กับการ จัดการศึกษา Copyright 20106

8 7 สังคมโลก เปลี่ยนไป มีสังคมเครือข่าย เพิ่มมากขึ้น 3. Tablet กับการ จัดการศึกษา

9 Copyright 20108 การเรียนรู้ที่มีวง กว้าง ไร้ขอบเขต และไม่ต้องรอรับ จากครูผู้สอนแต่ เพียงฝ่ายเดียว 3. Tablet กับการ จัดการศึกษา

10 Copyright 20109 การสืบค้น การ เข้าถึงข้อมูลและ แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ ทั่วโลก สามารถทำ ได้ง่าย สะดวก และ รวดเร็ว การสืบค้น การ เข้าถึงข้อมูลและ แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ ทั่วโลก สามารถทำ ได้ง่าย สะดวก และ รวดเร็ว 3. Tablet กับการ จัดการศึกษา

11 Copyright 201010 การแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ แบ่งปันความรู้ ซึ่งกันและกัน การแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ แบ่งปันความรู้ ซึ่งกันและกัน ในเครือข่าย สังคม ทำได้ง่าย ขึ้น ในเครือข่าย สังคม ทำได้ง่าย ขึ้น 3. Tablet กับการ จัดการศึกษา

12 Copyright 201011 รับรู้ข่าวสาร เหตุการณ์ ความ เคลื่อนไหว และความ เปลี่ยนแปลง ของโลกได้ อย่างรวดเร็ว ทันยุค ทันเหตุการณ์ 3. Tablet กับการ จัดการศึกษา

13 Copyright 201012 การสื่อสารแบบ ทางไกล สะดวก รวดเร็ว และง่าย ขึ้น การเรียนรู้จะ เกิดขึ้นได้ ตลอดเวลา ไม่ จำเพาะแต่ใน ห้องเรียนเพียง อย่างเดียว การสื่อสารแบบ ทางไกล สะดวก รวดเร็ว และง่าย ขึ้น การเรียนรู้จะ เกิดขึ้นได้ ตลอดเวลา ไม่ จำเพาะแต่ใน ห้องเรียนเพียง อย่างเดียว

14 4. การประยุกต์ใช้ Tablet กับ การจัดการศึกษา การประยุกต์ใช้ Tablet กับ การจัดการศึกษา การประยุกต์ใช้ Tablet กับ การจัดการศึกษา การศึกษาไทยมีการพัฒนามาโดยตลอด เริ่มต้นจาก วัดมาเป็นโรงเรียน จากผู้สอนซึ่งเป็นพระสงฆ์มาเป็น ผู้สอนที่ไม่มีวุฒิรับรองความเป็นครู หากแต่ผู้สอนจะ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ สามารถอ่านออก เขียนได้มาก่อน แล้วก็คอยอบรมสั่งสอนให้เด็กๆ ซึ่ง อยู่ในละแวกหมู่บ้านอ่านออก เขียนได้ และปฏิบัติตน เป็นคนดี สื่อการเรียนการสอนไม่มีอะไรมาก นอกจาก หนังสือหรือตำราจากใบลาน และกระดานชนวน 1 แผ่น กับหินสี ที่ใช้สำหรับขีดเขียนตัวอักษร ทำ การบ้าน และอ่านตัวหนังสือบนกระดาน

15 การประยุกต์ใช้ Tablet กับ การจัดการศึกษา การประยุกต์ใช้ Tablet กับ การจัดการศึกษา สำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 สำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ทั้ง ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ไปด้วยกัน การ เรียนการสอนไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียนแต่ เพียงอย่างเดียว การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ผ่านทางสื่อและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ซึ่งสามารถเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ทั่วโลก ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้เรียน เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัดเรื่อง ระยะทาง เวลา และสถานที่ด้วยตัวของผู้เรียน เอง และไม่จำเป็นต้องคอยรับจากครูแต่เพียง ฝ่ายเดียว ดังนั้นการเรียนการสอนยุคใหม่ทั้ง บทบาทหน้าที่ และกิจกรรมการเรียนการสอน ของผู้เรียนและผู้สอนจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากห้องเรียนสู่โลกกว้าง การเรียนยุคใหม่จะมี รูปแบบกิจกรรมเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการ สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวของผู้เรียน ตลอดจนใช้ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

16 การประยุกต์ใช้ Tablet กับการ จัดการศึกษา การประยุกต์ใช้ Tablet กับการ จัดการศึกษา กระบวนการ กิจกรรม การนำแท็บเล็ตไปใช้ ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ยุคปัจจุบัน แท็บเล็ตเป็นคอมพิวเตอร์แบบพกพา ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้ เป็นอย่างดี ด้วยเหตุผล 6 ประการ คือ 1 ตาดูได้ 2 หูฟังได้ 3 เขียน บันทึก สัมผัสได้ 4 ฝึกปฏิบัติ ทำกิจกรรมได้ 5 เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ได้ทั่วโลก 6 มีรูปร่างกะทัดรัด สะดวกต่อการพกพา แบตเตอร์รี่ใช้ได้นาน

17 5. ความพร้อมผู้สอน ผู้เรียน และ ผู้ปกครอง ความพร้อมผู้สอน ผู้เรียน ผู้เรียน ( ดูคลิบ บทเรียน ) ( ดูคลิบ บทเรียน ) ผู้เรียน( ดูคลิบ บทเรียน ) ผู้ปกครอง สื่อสำหรับการเรียนรู้

18 ความพร้อม

19 6. การนำ Tablet สู่ห้องเรียน

20 กระบวนการจัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 2. Tablet ถึงประเทศไทย Lot1: 2 มิ.ย. 55 Lot2: 2 ก.ค. 55 3. ผ่านพิธีการศุลกากร ประมาณ 3 วันทำการ 5. ขนส่งเครื่อง ไปยังคลัง/สถานที่จัดเก็บ 6. ดำเนินการตรวจรับ เครื่อง ในส่วนกลางให้แล้วเสร็จ ก่อน Lot1: 18 มิ.ย. 55 Lot2: 18 ก.ค. 55 8. ดำเนินการจัดส่งเครื่อง ประมาณ 5 วันทำการ 9. ส่งมอบเครื่องให้สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา Lot1: ก่อนวันที่ 25 มิ.ย. 55 Lot2: ก่อนวันที่ 25 ก.ค. 55 10. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นัดหมายโรงเรียนรับมอบเครื่อง และลงทะเบียน Tablet โรงเรียนตรวจสอบเครื่อง ก่อนการใช้งานตาม Checklist 4. ตรวจนับเครื่อง ให้แล้วเสร็จ Lot1: 7 มิ.ย. 55 Lot2: 7 ก.ค. 55 1. การเตรียมการจัดส่ง ศธ แจ้งข้อมูลจำนวนนักเรียน จำแนกตาม สพป. ภายใน 23 เม.ย. 55 ส่งข้อมูลให้ผู้ผลิตภายใน 30 เม.ย. 55 7. บันทึกข้อมูล การส่งมอบเครื่อง 11. เริ่มใช้งานเครื่อง Tablet หมายเหตุ: กรณีเซ็นสัญญาภายใน 2 เม.ย. 55

21 ขั้นตอนการลงทะเบียนครั้งแรก คลังสินค้าเขตการศึกษาโรงเรียน ปณท. ตรวจนับ เพื่อลงทะเบียน เขตการศึกษา ตรวจ นับเพื่อลงทะเบียนรับ ครูลงทะเบียนจับคู่ นักเรียนกับ Tablet จำนวน วันที่รับเข้า-ส่งออก เขตฯ ส่งปลายทาง รายละเอียดอุปกรณ์ เช่น Serial No, Mac address, OS version, อื่นๆ จำนวน วันที่รับเข้า-ส่งออก โรงเรียนส่งปลายทาง รายละเอียดอุปกรณ์ เช่น Serial No, Mac address, OS version, อื่นๆ จำนวน วันที่รับเข้า-ส่งออก นักเรียนที่รับ Tablet

22 ขั้นตอนการบันทึกซ่อม-เปลี่ยน 32,043 โรงเรียน 183 สำนักงาน เขตการศึกษา (สพป.) ระบบ ฐานข้อมูล แจ้งซ่อมบันทึกรับแจ้งซ่อมเก็บข้อมูล วันที่ส่งซ่อม อาการที่เสีย แก้ไขประวัติเด็กที่ เปลี่ยนเครื่อง รายงานประจำเดือน

23 EDUSTORE 15 open DropBox EduStore EduStore is a Educational Book Store control by the State to place «official» TextBooks. 12 years old 2 หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาจาก กระทรวงศึกษาฯ สื่อการสอน จากครูผู้สอน ( ไฟล์งาน pdf, รูปภาพ, หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ นักเรียนเข้าดาวน์ โหลด เนื้อหา a b c Government Cloud Service

24 มารู้จักกับ Tablet ของจริง กัน ดีหวา

25 บทสรุปการนำสื่อเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปใช้ให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด

26 ขอบคุณ ครับ จิระ เรือง คล้าย


ดาวน์โหลด ppt เปิดโลกแท็บแล็ตสู่ ห้องเรียนดิจิตอล เปิดโลกแท็บแล็ตสู่ ห้องเรียนดิจิตอล 19 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดโดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google