งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Air Intake Filter Autom atic Drain Valve Motor ช่องเติม น้ำมัน Check Valve Relief Valve Switch Press ure Gauge Safety Valve Open/Shut Valve อากา ศเข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Air Intake Filter Autom atic Drain Valve Motor ช่องเติม น้ำมัน Check Valve Relief Valve Switch Press ure Gauge Safety Valve Open/Shut Valve อากา ศเข้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Air Intake Filter Autom atic Drain Valve Motor ช่องเติม น้ำมัน Check Valve Relief Valve Switch Press ure Gauge Safety Valve Open/Shut Valve อากา ศเข้า Relief ระบบผลิตอากาศอัด ทางทันตกรรม 1 โดย …. ทพ. บุญฤทธิ์ สุวรรณ โนภาส บริษัทมิดเวสต์ เดนตัลกรุ๊ป จำกัด บริษัทมิดเวสต์ เดนตัลกรุ๊ป จำกัด

3 3 Compressed air in the dental practice

4 ระบบผลิตอากาศอัดทางทันตกรรม ประกอบด้วย 1. ส่วนให้กำลังในการผลิต อากาศอัด ได้แก่ Motor 2. ส่วนผลิตอากาศอัด (Compressor) 3. ส่วนส่งผ่านกำลัง (Power Transfer) 4. ส่วนที่เก็บอากาศอัด (Air Receiver)

5 Motor 1.Motor 2.Comp ressor 4.Air Receiver 3.Power Transfer

6 1. ส่วนให้กำลังในการผลิต อากาศอัด เช่น การหมุนของมอเตอร์จะไปทำให้ Compressor ผลิตอากาศอัด

7

8

9 2. ส่วนผลิตอากาศอัด (Compressor) ทำงานโดยดูดอากาศเข้า อัดอากาศให้มีปริมาตร ทำงานโดยดูดอากาศเข้า อัดอากาศให้มีปริมาตร เล็กลง และส่งอากาศอัดไปเก็บที่ถังเก็บอากาศอัด อากา ศเข้า ดูดอากาศเข้า อัดอากาศ

10 2.1 ประเภทของ Compressors แบ่งออกเป็น 2 แบบ 1. Dynamic Compressors ได้แก่ Ejector, Radial, และ Axial 2. Displacement Compressors ได้แก่ 2. Displacement Compressors ได้แก่ 2.1 Rotary เช่น Rotary Vane, Rotary Screw 2.1 Rotary เช่น Rotary Vane, Rotary Screw 2.2 Reciprocating 2.2 Reciprocating

11 Compressors แบบ Rotary Screw

12

13 Compressors แบบ Rotary Vane

14 Compressors แบบ Reciprocating

15

16

17

18 ลูกสู บ ที่ใช้ กับ มอร์เตอร์ความเร็วรอบสูง มอร์เตอร์ความเร็วรอบต่ำ

19 2.2 ชนิดของ Compressors แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 1. ชนิดใช้น้ำมันหล่อลื่น 2. 2.ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น

20 ชนิดใช้น้ำมันหล่อลื่น ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น ชนิดใช้น้ำมันหล่อลื่น ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น ชนิดของ Compressors

21

22

23 3. ส่วนส่งผ่านกำลัง (Power Transfer ) แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 3.1 ส่งผ่านกำลังโดยตรง ( Direct Drive ) 3.1 ส่งผ่านกำลังโดยตรง ( Direct Drive ) 3.2 ส่งผ่านกำลังทางสายพาน ( Belt Drive ) 3.2 ส่งผ่านกำลังทางสายพาน ( Belt Drive ) 3.3 ส่งผ่านกำลังทางระบบเกียร์ ( Gear Block Drive ) 3.3 ส่งผ่านกำลังทางระบบเกียร์ ( Gear Block Drive )

24 3.1 ส่งผ่านกำลังโดยตรง ( Direct Drive )

25 Motor 3.2 ส่งผ่านกำลังทางสายพาน ( Belt Drive )

26 3.3 ส่งผ่านกำลังทางระบบเกียร์ ( Gear Block Drive ) ( Gear Block Drive )

27

28 4. Air Receiver ประกอบด้วย 4.1 Air-Tank 4.2 Automatic Pressure Switch 4.3 Air Pressure Gauge 4.4 Safety Relief Valve

29 4.1 Automatic Pressure Switch คือ อุปกรณ์ตัด กระแสไฟฟ้าที่จะไปสู่ ตัวมอเตอร์ คือ อุปกรณ์ตัด กระแสไฟฟ้าที่จะไปสู่ ตัวมอเตอร์ โดยอาศัย ความดันของอากาศอัด ในถังเก็บ เป็นตัวควบคุม

30 คือ ค่าความดันอากาศอัด ที่ ทำให้ Automatic Pressure คือ ค่าความดันอากาศอัด ที่ ทำให้ Automatic Pressure Switch ตัดกระแสไฟฟ้า ไม่ให้เข้าสู่ มอเตอร์ ( จากมอเตอร์ทำงานเป็นไม่ ทำงาน ) 1. Air Pressure Cut-Out

31 2. Air Pressure Cut-In คือ ค่าความดันอากาศอัด ที่ Automatic Pressure Switch ให้กระแสไฟฟ้าเข้าสู่ มอเตอร์ ( จากมอเตอร์ไม่ทำงานเป็น ทำงาน ) คือ ค่าความดันอากาศอัด ที่ Automatic Pressure Switch ให้กระแสไฟฟ้าเข้าสู่ มอเตอร์ ( จากมอเตอร์ไม่ทำงานเป็น ทำงาน )

32 ประเภทของ Automatic Pressure Switch แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. ช่วงความดันระหว่าง Air Pressure Cut-In และ Air Pressure Cut-Out ต่างกัน 2 Bars Cut-Out ต่างกัน 2 Bars 2. ช่วงความดันระหว่าง Air Pressure Cut-In และ Air Pressure Cut-Out สามารถปรับให้ต่างกัน มากกว่า 2 Bars Cut-Out สามารถปรับให้ต่างกัน มากกว่า 2 Bars

33 4.2 Air Pressure Gauge คือ อุปกรณ์แสดงค่าความดันของอากาศอัดภายในถังเก็บ

34 คืออุปกรณ์ระบายความดัน อากาศอัดออกจากถังเก็บ เมื่อ ความดันภายในถังมากเกินปกติจน อยู่ในระดับอันตราย คืออุปกรณ์ระบายความดัน อากาศอัดออกจากถังเก็บ เมื่อ ความดันภายในถังมากเกินปกติจน อยู่ในระดับอันตราย 4.3 Safety Relief Valve

35 4.4 ถังเก็บ อากาศอัด เป็นอุปกรณ์ใช้เก็บอากาศอัดที่ผลิตจาก Compressor ประกอบด้วย เป็นอุปกรณ์ใช้เก็บอากาศอัดที่ผลิตจาก Compressor ประกอบด้วย 1. Shut and Open Valve เป็นวาล์วที่เปิดหรือปิดให้ 1. Shut and Open Valve เป็นวาล์วที่เปิดหรือปิดให้ อากาศอัดออกจากถัง เพื่อนำมาใช้งาน Shut and Open Valve Drain Valve

36 2. Air Tank คือตัวถังที่ใช้ เก็บอากาศอัด ภายในตัว 2. Air Tank คือตัวถังที่ใช้ เก็บอากาศอัด ภายในตัว ถังนอกจากอากาศอัด ยังมีน้ำ หรือ น้ำผสมน้ำมัน ที่ถูก ควบแน่นอันเนื่องจากความดัน ภายในถัง การที่จะมีน้ำหรือ น้ำผสมน้ำมันขึ้นอยู่กับชนิดของ Compressor ที่ใช้ 3. Drain Valve เป็นวาล์ว สำหรับปล่อย อากาศอัด 3. Drain Valve เป็นวาล์ว สำหรับปล่อย อากาศอัด น้ำ หรือน้ำผสมน้ำมัน ออกจากถัง เก็บอากาศอัด

37

38

39

40

41

42

43 ประเภทของ ระบบผลิตอากาศอัดทาง ทันตกรรม มีอยู่ 2 ประเภท คือ มีอยู่ 2 ประเภท คือ 1. ประเภทรวมส่วน - ใช้ผลิตอากาศอัดให้กับยูนิตทำฟันจำนวนตั้งแต่ 1 - 5 ชุด - ใช้ผลิตอากาศอัดให้กับยูนิตทำฟันจำนวนตั้งแต่ 1 - 5 ชุด 2. ประเภทแยกส่วน - ใช้ผลิตอากาศอัดให้กับยูนิตทำฟันจำนวนมากกว่า 5 ชุด - ใช้ผลิตอากาศอัดให้กับยูนิตทำฟันจำนวนมากกว่า 5 ชุด

44 1. ระบบผลิตอากาศอัด ทางทันตกรรม แบบรวมส่วน Motor อากา ศเข้า

45 2. ระบบผลิตอากาศอัด ทางทันตกรรม แบบแยก ส่วน แบบแยก ส่วน อากา ศเข้า

46 มาตรฐาน ระบบผลิต อากาศอัด ของยูนิต ทำฟัน 1 ชุด

47 1. อัตราการผลิตอากาศอัดที่ 5 Bars ( ลิตร / นาที ) 2. จำนวนรอบการหมุนของ Motor ( รอบ / นาที, r.p.m.) 3. ขนาดความจุของถังเก็บอากาศอัด ( ลิตร )

48 ในกรณีที่เป็น Air Suction 1. อัตราการผลิตอากาศอัดที่ 5 Bars - ไม่น้อยกว่า 124 ลิตร / นาที (Air Suction = 4 Bars) - ไม่น้อยกว่า 124 ลิตร / นาที (Air Suction = 4 Bars) - ไม่น้อยกว่า 222 ลิตร / นาที (Air Suction = 5 Bars) - ไม่น้อยกว่า 222 ลิตร / นาที (Air Suction = 5 Bars) 2. จำนวนรอบการหมุนของ Motor - ไม่เกิน 1500 รอบ / นาที ( r.p.m.) - ไม่เกิน 1500 รอบ / นาที ( r.p.m.) 3. ขนาดความจุของถังเก็บอากาศอัด - ไม่น้อยกว่า 48 ลิตร (Air Suction = 4 Bars) - ไม่น้อยกว่า 48 ลิตร (Air Suction = 4 Bars) - ไม่น้อยกว่า 84 ลิตร (Air Suction = 5 Bars) - ไม่น้อยกว่า 84 ลิตร (Air Suction = 5 Bars)

49 ในกรณีที่เป็น Motor Suction 1. อัตราการผลิตอากาศ อัดที่ 5 Bars - ไม่น้อยกว่า 51 ลิตร / นาที - ไม่น้อยกว่า 51 ลิตร / นาที 2. จำนวนรอบการหมุน ของ Motor - ไม่เกิน 1500 รอบ / นาที ( r.p.m.) - ไม่เกิน 1500 รอบ / นาที ( r.p.m.) 3. ขนาดความจุของถัง เก็บอากาศอัด - ไม่น้อยกว่า 21 ลิตร - ไม่น้อยกว่า 21 ลิตร

50


ดาวน์โหลด ppt Air Intake Filter Autom atic Drain Valve Motor ช่องเติม น้ำมัน Check Valve Relief Valve Switch Press ure Gauge Safety Valve Open/Shut Valve อากา ศเข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google