งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Air compressor Power measurement. Objective เพื่อหาและเปรียบเทียบ indicated horsepower and brake horsepower (Ihp.&Bhp.) เพื่อหาสมรรถภาพของ Air Compreesor.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Air compressor Power measurement. Objective เพื่อหาและเปรียบเทียบ indicated horsepower and brake horsepower (Ihp.&Bhp.) เพื่อหาสมรรถภาพของ Air Compreesor."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Air compressor Power measurement

2 Objective เพื่อหาและเปรียบเทียบ indicated horsepower and brake horsepower (Ihp.&Bhp.) เพื่อหาสมรรถภาพของ Air Compreesor ซึ่ง ประกอบด้วย - อัตราการไหลของอากาศ - Ihp - Bhp - ประสิทธิภาพของ Air Compreesor η m(Mechanical Efficiency) และ η v (Volumetric Efficiency) โดยหาอัตราส่วนความดัน (Pressure ratio) ที่ความเร็วของ Air Compressor เป็น 500 +/- 10 รอบต่อนาที

3 Definition Air compressor คือ อุปกรณ์หรือเครื่องที่ ใช้เพิ่มความดันของของไหล ( อากาศ ) โดย อัดลดปริมาตรของของไหลที่ใส่เข้าไป indicated horsepower (Ihp) คือ พลังงาน ที่เราได้ออกมาจาก Air Compressor brake horsepower (Bhp) คือ พลังงานที่ เราใส่ให้กับมอเตอร์

4 DRD

5

6

7

8

9 Schematic diagram of test rig

10 ηvηv วัด ความดัน บรรยากาศ อุณหภูมิ บรรยากาศ เดินเครื่อง ปรับกระแสไฟให้ ความเร็วรอบให้ ประมาณ 500 rpm (Gage หยาบ ) ปรับ Dischage Pressure ให้ตรงตามที่ ต้องการ วัดค่าแบบต่างๆ วัดความเร็วรอบ แบบละเอียด วัด Spring force วัด อุณหภูมิขาเข้า และขาออก compressor เขียนกราฟ BhpmepIhpQ ηmηm

11 Instruments INCLINED MANOMETER ใช้สำหรับหา MANOMETER READING

12 Instruments SPRING INDICATOR ใช้สำหรับวาด PV DIAGRAM

13 Instruments BAROMETER ใช้สำหรับหา ATMOSPHERIC PRESSURE

14 Instruments : Dynamometer REVOLUTION COUNTER ใช้สำหรับหา ความเร็วรอบ / นาที (N) SPRING BALANCE ใช้สำหรับหา SPRING FORCE

15 Instruments THERMOMETERS ใช้สำหรับหา SUCTION TEMPERATURE และ DISCHARGE TEMPERATURE

16 Instruments POLAR PLANIMETER ใช้สำหรับหา CARD AREA

17 Calculation การหา CARD AREA - ใช้ POLAR PLANIMETER 4 in 2

18 Theory Ihp = Bhp = m.e.p. = Card length Atmospheric line P Card area

19 Calculation การหา CARD AREA - ดูค่าจากเครื่อง POLAR PLANIMETER ว่าเริ่มต้นที่เท่าใด - ใช้วัดค่าพื้นที่ที่เราทราบแน่นอน โดยในที่นี้ วัดพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 4 in 2 4 in 2

20 - ได้ค่าจากเครื่อง POLAR PLANIMETER ใหม่แล้วนำมาลบกับค่าเดิม ได้ผลต่างมา นำ พื้นที่ของรูปที่รู้แน่นอนมาหารด้วยผลต่าง ได้ อัตราส่วนระหว่างพื้นที่จริงกับค่าที่ได้วัดจาก เครื่อง POLAR PLANIMETER - ใช้วัดค่าพื้นที่ที่ได้จากเครื่อง SPRING INDICATOR ได้ CARD AREA

21 Uncertainty Analysis ตารางสรุปผล Pressure RatioBhpIhpdQ/dtNmNv 2.72 1.765+/- 0.016 1.18+/- 0.19 12.71+/-0.1667.04+/-10.80 85.89+/- 1.32 4.43 2.215+/- 0.024 1.73+/- 0.1611.71+/-0.1778.29+/-7.06 80.35+/- 1.45 6.15 2.566+/- 0.010 2.15+/- 0.1511.00+/-0.1983.92+/-5.83 75.48+/- 1.30 7.86 2.753+/- 0.010 2.26+/- 0.0910.63+/-0.1982.17+/-3.17 73.26+/- 1.33 9.58 2.934+/- 0.011 2.38+/- 0.089.84+/-0.2080.99+/-2.59 67.96+/- 1.43

22 Graph Results

23

24 Graph Result

25 Discussion เมื่อ Pressure Ratio เพิ่มขึ้น Card Area จะ เพิ่มขึ้นแสดงว่าเมื่อเพิ่ม Pressure จะเป็นการ เพิ่ม Work ให้กับอากาศที่ถูกอัด จากการสังเกตกราฟ Ihp - Bhp ได้ว่าค่า Ihp น้อยกว่า Bhp เสมอ แสดงว่าพลังงานที่ให้กับ มอเตอร์มีการสูญเสียไปในรูปพลังงานอื่นๆ จากกราฟระหว่าง dQ/dt - Pressure Ratio ได้ว่าเมื่อ Pressure Ratio มีค่าเพิ่มขึ้น dQ/dt มีค่าลดลงแสดงว่า dQ/dt แปรผกผันกับ Pressure Ratio คือเมื่อเราให้ Air Compreesor ทำงานที่ความดันสูงขึ้นเราจะ ได้ ปริมาตรอากาศที่น้อยลงนั่นเอง จากกราฟ ηm ηv - Pressure Ratio ได้ว่า กราฟ ηm เป็นรูประฆังคว่ำ มีจุดสูงสุดของ กราฟ และมีจุดตัดกับกราฟ ηv

26 Conclusion Brake Horsepower (Bhp) กับ Indicated Horsepower (Ihp) มีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อ Pressure Ratio เพิ่มขึ้นและ Bhp มากกว่า Ihp เสมอ เมื่อ Pressure Ratio เพิ่มขึ้น dQ/dt มีค่าลดลงเมื่อ Pressure Ratio เพิ่มขึ้น และ η v มีค่าลดลงด้วย เนื่องจาก η v เป็นค่าที่ แปรผันตาม dQ/dt η m มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อ Pressure Ratio เพิ่มขึ้น และ ค่อยๆลดอัตราการเพิ่มขึ้นลง จนมีจุดสูงสุดอยู่ที่ (6.15,83.92 +/-5.83 ) จากนั้นจะมีค่าลดลงเมื่อ Pressure Ratio เพิ่มขึ้น η v มีแนวโน้มลดลงเมื่อ Pressure Ratio เพิ่มขึ้น

27


ดาวน์โหลด ppt Air compressor Power measurement. Objective เพื่อหาและเปรียบเทียบ indicated horsepower and brake horsepower (Ihp.&Bhp.) เพื่อหาสมรรถภาพของ Air Compreesor.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google