งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CONTROL VALVE LEAKAGE TEST INSPECTION PSC KNOWLEDGE SHARING.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CONTROL VALVE LEAKAGE TEST INSPECTION PSC KNOWLEDGE SHARING."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CONTROL VALVE LEAKAGE TEST INSPECTION PSC KNOWLEDGE SHARING

2 TYPE 2 TYPE A TYPE B TYPE B1 TYPE C CONTROL VALVE LEAKAGE TEST Test Procedure CLASS I CLASS II CLASS III Leakage Class CLASS IV CLASS V CLASS VI WATER TYPE 1 AIR Test Installation TYPE 3 OVERVIEW

3 DEFINATION 1.RATED VALVE CAPACITY: ค่า flow rated ณ ค่า rated CV หรือ ค่า flow rated ณ ตำแหน่งที่วาล์วเปิด 100% เราสามารถหาค่า Rated Valve Capacity ได้จากสูตร คำนวน Cv ของวาล์ว โดยการใส่ค่า Rated Cv ของวาล์วลงในสมการ

4 CONTROL VALVE LEAKAGE CLASS PSC KNOWLEDGE SHARING

5 CONTROL VALVE LEAKAGE CLASS CLASS ICLASS IICLASS III CLASS IV CLASS VCLASS VI Control valve สามารถแบ่งระดับ Leak Class ออกได้เป็น 6 ระดับ โดยแต่ละระดับจะมีค่าอัตราการรั่วไหลที่ยอมรับได้แตกต่าง กันออกไป Class II มีระดับค่าอัตราการการรั่วไหลที่ยอมรับได้มากที่สุด ( ยอมให้รั่วได้มากสุด ) Class VI มีระดับค่าอัตราการการรั่วไหลที่ยอมรับได้น้อยที่สุด ( ยอมให้รั่วได้น้อยสุด ) ( ส่วน Class I นั้น เป็นระดับการรั่วไหลที่ยอมรับได้ของวาล์วที่การดัดแปลง modify ดังนั้นจึงไม่มีการกำหนดค่าการรั่วไหลที่ยอมรับได้ไว้ เป็นการตกลงกัน ระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อ )

6 CLASS I ขึ้นอยู่กับการตกลง CLASS II 0.5% of Rated Valve Capacity CLASS III 0.1% of Rated Valve Capacity CLASS IV 0.01% of Rated Valve Capacity LEAK CLASS LEAK RATE CONTROL VALVE LEAKAGE TEST CLASS V (WATER) 5x10 -4 (m 3 /s) [seat dia (inch) / ∆P (bar)] CLASS VI Refer Table 1 CLASS V (AIR) 11.1x10 -6 (m 3 /h) seat diameter (mm)

7 LEAKAGE TEST INSTALLATION PSC KNOWLEDGE SHARING

8 LEAKAGE TEST INSTALLATION Supply Pressure CLOSE TESTED BY WATER การติดตั้งเพื่อการทดสอบ การรั่วไหลวาล์วจะอยู่ใน ตำแหน่งปิด การติดตั้งเพื่อการทดสอบ ลักษณะ จะมีการปิด Blind Flange และจ่าย Pressure ผ่านรูด้านขาเข้า และปล่อย ด้านขาออกออกสู่ ATM การติดตั้งลักษณะนี้จะใช้ การดูค่าอัตราการรั่วของ วาล์ว จากจำนวนหยดน้ำ แบบที่ 1 สำหรับน้ำ 1 ml = 16 drop PG

9 LEAKAGE TEST INSTALLATION Supply Pressure CLOSE ATM Flange TESTED BY “AIR” การติดตั้งเพื่อการทดสอบ การรั่วไหลวาล์วจะอยู่ใน ตำแหน่งปิด โดยการติดตั้งเพื่อการ ทดสอบในลักษณะนี้จะปิด Blind Flange หน้า - หลัง โดน จะมีการจ่าย Pressure ผ่านรู ด้านขาเข้า และมีการต่อรูด้าน ขาออกเข้า Flow Meter การติดตั้งลักษณะนี้จะดูค่า อัตราการรั่ว ไหลจากค่า อัตราการไหลที่แสดงบน Flow Meter แบบที่ 2 PG

10 LEAKAGE TEST INSTALLATION TESTED BY “AIR” การติดตั้งเพื่อการทดสอบ ลักษณะนี้จะมีการปิด Blind Flange หน้า - หลัง โดนจะมี การจ่าย Pressure ผ่านรูด้าน ขาเข้า และมีการต่อรูด้านขา ออกด้วยท่อที่ถูกจุ่มลงใต้ ระดับน้ำที่ความลึก 3-6 ม. ม. การติดตั้งลักษณะนี้จะใช้ การดูค่าอัตราการรั่วของ วาล์ว จากจำนวน ฟองอากาศ Supply Pressure CLOSE Flange Bubble Tube 6mm 3-6 mm แบบที่ 3 สำหรับอากาศ หรือ N2 1ml/min = 6 bubble/min PG

11 LEAKAGE TEST PROCEDURE PSC KNOWLEDGE SHARING

12 CLASS V WATER CLASS V AIR CLASS VI CLASS II CLASS III CLASS IV TYPE ATYPE BTYPE B1TYPE C TEST LEAK PROCEDURE

13 TEST LEAKAGE PROCEDURE: TYPE A Test Media Water Air/N2 Supply Pressure3-4 Bar ±5% max ∆P Select Which Less PG or FG Accuracy ±10% TYPE A Installation แบบที่ 2 แบบที่ 1 แบบที่ 3

14 TEST LEAKAGE PROCEDURE: TYPE B Test Media Water Supply Pressure Max operate press ≥ P test ≥ ±5% Max press drop TYPE B Installation แบบที่ 1

15 TEST LEAKAGE PROCEDURE: TYPE B1 Test Media Air / N2 Supply Pressure3.5 Barg PG or FG Accuracy ±10% TYPE B1 Installation แบบที่ 3 แบบที่ 2

16 TEST LEAKAGE PROCEDURE: TYPE C Test Media Air/N2 Supply Pressure 3.5 Bar max ∆P Select Which Less TYPE C Installation แบบที่ 3

17 TEST LEAK PROCEDURE Pro ced ure Val ve Cla ss InstallationTest Media Supply Pressure Type 1 Type 2 Type 3 Wat er Air/ N2 AClass II √√√√ ค่าใดที่น้อยกว่า ระหว่าง 3-4 bar หรือ ±5% maximum operate diff pressure ที่ตกคร่อมวาล์ว Class III √√ Class VI √√√ BClass V √√ ค่าใดที่มากกว่า ±5% of max pressure drop แต่ไม่เกิน maximum operate pressure B1Class V √√√ 3.5 Barg CClass VI √√ ค่าใดที่น้อยกว่า ระหว่าง 3.5 bar หรือ maximum rated diff pressure ที่ตกคร่อมวาล์ว

18 CLASS I ขึ้นอยู่กับการตก ลง WATER AIR No Test Required CLASS II 0.5% of Rated Valve Capacity TYPE A CLASS III 0.1% of Rated Valve Capacity CLASS IV 0.01% of Rated Valve Capacity LEAK CLASSLEAK RATE TEST PROCEDURE TEST MEDIUM CONTROL VALVE LEAKAGE TEST

19 CLASS V TYPE B LEAK CLASSLEAK RATE TEST PROCEDURE TEST MEDIUM 5x10 -4 (m 3 /s) [seat dia (inch) / ∆P (bar)] WATER CLASS V TYPE B1 AIR 11.1x10 -6 (m 3 /h) seat diameter (mm) CLASS VI Refer Table 1 TYPE C AIR CONTROL VALVE LEAKAGE TEST

20 APPENDIX PSC KNOWLEDGE SHARING

21 LEAKAGE RATE OF CLASS VI TABLE 2: Acceptable Leakage Rate of Control Valve Class VI


ดาวน์โหลด ppt CONTROL VALVE LEAKAGE TEST INSPECTION PSC KNOWLEDGE SHARING.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google