งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เมนูพิมพ์แบบรายงาน เมนูพิมพ์แบบรายงาน ผู้ใช้งานระบบ สามารถเลือกพิมพ์แบบรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ โดยการส่งออกรายงานจะเป็นในรูปของ Excel File.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เมนูพิมพ์แบบรายงาน เมนูพิมพ์แบบรายงาน ผู้ใช้งานระบบ สามารถเลือกพิมพ์แบบรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ โดยการส่งออกรายงานจะเป็นในรูปของ Excel File."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เมนูพิมพ์แบบรายงาน เมนูพิมพ์แบบรายงาน ผู้ใช้งานระบบ สามารถเลือกพิมพ์แบบรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ โดยการส่งออกรายงานจะเป็นในรูปของ Excel File

2 2

3 3 ข้อมูล ไม่ครบ ข้อมูล ครบถ้วน

4 4 เมนูรายงาน สงป. 301

5 5 ในตาราง จะปรากฏภาพรวมทั้งหมด โดยจะ แสดงถึงตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงเวลา เงินงบประมาณ เงิน นอกงบประมาณ งบรายจ่าย แยกตามโครงการ ภายใต้ผลผลิต กิจกรรมหลัก

6 6 เมนูรายงาน สงป. 302

7 7 ตารางจะปรากฏรายการงบ รายจ่าย 5 งบรายจ่าย ตามรายไตรมาส เช่น งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น งบบุคลากร งบลงทุน และงบอุดหนุน

8 8 เมนูรายงาน สงป. 302-1 ถึง 302- 3

9 9 ตารางจะปรากฏ แผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ เฉพาะงบลงทุนเป็น รายเดือน (302-1)

10 10 เมนูรายงาน progress ( เลือก รายการเอง )

11 11

12 12 เมนูสรุปผลผลิตและการใช้จ่าย งบประมาณ ในเมนูนี้ จะแสดงรายละเอียดรายโครงการ ในแต่ละผลผลิต โดยจะเรียงตามรหัสโครงการ

13 13

14 14 เมนูสืบค้นโครงการ เป็นเมนูสำหรับให้ user ค้นหาข้อมูล รายงานการใช้งบประมาณ รวมทั้งผลงาน ตามแผนงานและโครงการได้

15 15 เมนูสืบค้นโครงการ

16 16


ดาวน์โหลด ppt 1 เมนูพิมพ์แบบรายงาน เมนูพิมพ์แบบรายงาน ผู้ใช้งานระบบ สามารถเลือกพิมพ์แบบรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ โดยการส่งออกรายงานจะเป็นในรูปของ Excel File.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google