งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
ฐานความคิดที่น่าสนใจ เพื่อการจัดการปัญหาและการตัดสินใจ

2 1. แนวคิดใหม่ของการแข่งขัน
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองระดับโลก ที่ต่อเนื่องและรุนแรง จากแนวคิดเดิม อาศัยความได้เปรียบการแข่งขันจากขนาด ( Economic of Scales: Scales-based competition) เพื่อให้ได้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่า เป็น การอาศัยความรวดเร็ว ( Economic of Speed: Speed-based competition) ที่สามารถผลิตสินค้า/บริการออกสู่ตลาดได้เร็วกว่าคู่แข่ง ตอบสนองความต้องการได้ดีกว่า

3 อนาคต ปัจจุบัน ไปสู่ การแข่งขันที่ต้องใช้ความเร็ว การแข่งขันเชิงขนาด
ทรัพย์สินทางปัญญาและทักษะ การสร้างความเชื่อมโยงและเข้าถึง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การให้ความสำคัญต่อลูกค้า/ ผู้รับบริการ ปัจจุบัน ไปสู่ การแข่งขันเชิงขนาด ทรัพย์สินทางกายภาพ การเป็นเจ้าของทุน การเน้นต้นทุน การมุ่งการผลิต

4 2. การอ่านออกเขียนได้ในยุคโลกาภิวัตน์
อาศัยความรู้ 3 ด้าน คือ 2.1 ภาษาอังกฤษ 2.2 การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 2.3 ความเข้าใจในวัฒนธรรมนานาชาติ

5 กระบวนการแก้ปัญหา การกำหนดปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล การค้นหาสาเหตุ
การติดตามผล

6 การกำหนดปัญหา ปัญหา คือ ผลแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังไว้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ยอมรับไม่ได้ ไม่รู้สาเหตุ ต้องได้รับการแก้ไข มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหาย

7 การวิเคราะห์ข้อมูล คำถามที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล - อะไรคือตัวปัญหา
- ปัญหาเกิดขึ้นที่ไหน/สังเกตเห็นที่ไหน - ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อไร/พบครั้งแรก - จำนวนปัญหามีมากน้อย/ความเสียหาย

8 การค้นหาสาเหตุของปัญหา
แนวทางค้นหาสาเหตุ - ความละเอียดแม่นยำ - ค่าใช้จ่าย - ระยะเวลา - ผลกระทบ - บุคลากร - อำนาจ สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ - อารมณ์ ความรู้สึก ความกดดัน

9 การแก้ปัญหา หาทางเลือกในการแก้ปัญหา และตัดสินใจ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
หาทางเลือกในการแก้ปัญหา และตัดสินใจ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1. หยุด-พัก-คิด 2. ให้คำนิยามปัญหา 3. หาแนวทาง/วิธีการแก้ไข พร้อมข้อดี/ข้อเสียของแต่ละวิธีการ 4. เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 5. วางแผนและดำเนินการแก้ไข

10 การติดตามผล 2. สิ่งที่มีปัญหาได้ถูกเรียกกลับและแก้ไข
1. สาเหตุของปัญหาได้ถูกแก้ไข 2. สิ่งที่มีปัญหาได้ถูกเรียกกลับและแก้ไข 3. ไม่มีสิ่งเบี่ยงเบนหรือการเรียกร้อง/ร้องเรียนอื่นอีก 4. มีการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีก

11 เครื่องมือช่วยแก้ปัญหา: การระดมสมอง
กำหนดปัญหาและเป้าหมายในการระดมสมอง รวมกลุ่มระดมสมอง ชี้แจงเป้าหมาย ระดมความคิดจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกฎการระดมสมอง คือ การคิดอย่างเป็นอิสระ การรับฟังความเห็นของผู้อื่น ห้ามวิจารณ์ในระหว่างแสดงความเห็น ปริมาณยิ่งมากยิ่งดี มีแบบฟอร์มบันทึกทุกความเห็น (ระบุขอบเขตและเป้าหมายที่ ชัดเจน)

12 บันทึก จัดกลุ่มความติดที่เหมือนๆ กัน และอ่านความคิดที่เกิดจากการระดมสมอง พิจารณาคุณภาพของความคิด เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ


ดาวน์โหลด ppt เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google