งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ฐานความคิดที่น่าสนใจ เพื่อการจัดการปัญหา และการตัดสินใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ฐานความคิดที่น่าสนใจ เพื่อการจัดการปัญหา และการตัดสินใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ฐานความคิดที่น่าสนใจ เพื่อการจัดการปัญหา และการตัดสินใจ

2 1. แนวคิดใหม่ของการแข่งขัน  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ การเมืองระดับโลก ที่ต่อเนื่องและ รุนแรง จากแนวคิดเดิม อาศัย ความได้เปรียบการแข่งขันจากขนาด ( Economic of Scales: Scales- based competition) เพื่อให้ได้ ต้นทุนการผลิตต่ำกว่า เป็น การ อาศัยความรวดเร็ว ( Economic of Speed: Speed-based competition) ที่สามารถผลิตสินค้า / บริการออกสู่ตลาดได้เร็วกว่าคู่แข่ง ตอบสนองความต้องการได้ดีกว่า

3 ปัจจุบัน ไปสู่ การแข่งขันเชิง ขนาด ทรัพย์สินทาง กายภาพ การเป็นเจ้าของทุน การเน้นต้นทุน การมุ่งการผลิต อนาคต การแข่งขันที่ต้องใช้ ความเร็ว ทรัพย์สินทางปัญญา และทักษะ การสร้างความ เชื่อมโยงและ เข้าถึง ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ การให้ความสำคัญ ต่อลูกค้า / ผู้รับบริการ

4 2. การอ่านออกเขียนได้ในยุค โลกาภิวัตน์ อาศัยความรู้ 3 ด้าน คือ 2.1 ภาษาอังกฤษ 2.2 การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการ 2.3 ความเข้าใจในวัฒนธรรมนานาชาติ

5 กระบวนการแก้ปัญหา  การกำหนดปัญหา  การวิเคราะห์ข้อมูล  การค้นหาสาเหตุ  การแก้ปัญหา  การติดตามผล

6 การกำหนดปัญหา ปัญหา คือ ผลแตกต่าง ระหว่างสิ่งที่คาดหวังไว้กับสิ่งที่ เกิดขึ้นจริง ยอมรับไม่ได้ ไม่รู้ สาเหตุ ต้องได้รับการแก้ไข มิฉะนั้น จะเกิดความเสียหาย

7 การวิเคราะห์ข้อมูล คำถามที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล - อะไรคือตัวปัญหา - ปัญหาเกิดขึ้นที่ไหน / สังเกตเห็นที่ไหน - ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อไร / พบครั้งแรก - จำนวนปัญหามีมากน้อย / ความเสียหาย

8 การค้นหาสาเหตุของปัญหา แนวทางค้นหาสาเหตุ - ความละเอียดแม่นยำ - ค่าใช้จ่าย - ระยะเวลา - ผลกระทบ - บุคลากร - อำนาจ สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ - อารมณ์ ความรู้สึก ความกดดัน

9 การแก้ปัญหา หาทางเลือกในการแก้ปัญหา และ ตัดสินใจ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1. หยุด - พัก - คิด 2. ให้คำนิยามปัญหา 3. หาแนวทาง / วิธีการแก้ไข พร้อมข้อดี / ข้อเสียของแต่ละวิธีการ 4. เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 5. วางแผนและดำเนินการแก้ไข

10 การติดตามผล 1. สาเหตุของปัญหาได้ถูกแก้ไข 2. สิ่งที่มีปัญหาได้ถูกเรียกกลับและ แก้ไข 3. ไม่มีสิ่งเบี่ยงเบนหรือการเรียกร้อง / ร้องเรียนอื่นอีก 4. มีการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีก

11 เครื่องมือช่วยแก้ปัญหา : การระดม สมอง  กำหนดปัญหาและเป้าหมายในการ ระดมสมอง  รวมกลุ่มระดมสมอง  ชี้แจงเป้าหมาย  ระดมความคิดจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมี กฎการระดมสมอง คือ การคิดอย่าง เป็นอิสระ การรับฟังความเห็นของ ผู้อื่น ห้ามวิจารณ์ในระหว่างแสดง ความเห็น ปริมาณยิ่งมากยิ่งดี มี แบบฟอร์มบันทึกทุกความเห็น ( ระบุ ขอบเขตและเป้าหมายที่ ชัดเจน )

12  บันทึก  จัดกลุ่มความติดที่เหมือนๆ กัน และ อ่านความคิดที่เกิดจากการระดมสมอง  พิจารณาคุณภาพของความคิด เพื่อ นำไปสู่การปฏิบัติ


ดาวน์โหลด ppt เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ฐานความคิดที่น่าสนใจ เพื่อการจัดการปัญหา และการตัดสินใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google