งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความพึงพอใจสถานประกอบการต่อการ ฝึกงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน โดย นายเฉลิมพล จิตร์อรุณ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความพึงพอใจสถานประกอบการต่อการ ฝึกงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน โดย นายเฉลิมพล จิตร์อรุณ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความพึงพอใจสถานประกอบการต่อการ ฝึกงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน โดย นายเฉลิมพล จิตร์อรุณ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรี ย่าน

2 ปัญหาการวิจัย ในการจัดการอาชีวศึกษามีหลักสูตรการฝึกงาน 1 ภาคเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การ ทำงานกับสถานประกอบการจริง การฝึกงานใน หลักสูตรเป็นวิชาหนึ่งที่จะทำให้นักศึกษาได้มี ประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ และเป็น การเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพต่อไป วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านจึงได้จัดส่งให้ นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้น ปีที่ 3 เข้าฝึกงานตามสถานประกอบการ หน่วยงาน และชุมชนต่าง ๆ หลายแห่งทั้งภายใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในทุกภาคเรียน เพื่อเป็นการเตรียมการด้านความพร้อมในการฝึก ทักษะและพัฒนาฝีมือของนักศึกษาในเบื้องต้น ก่อนที่นักศึกษาจะออกปฏิบัติงานจริงเพื่อประกอบ อาชีพในวันข้างหน้า

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสถาน ประกอบการต่อการฝึกงานองนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

4 ความพึงพอใจของสถาน ประกอบการ ที่มีต่อคุณภาพของนักเรียนใน ภาพรวม ความพึงพอใจด้าน XS.D. ระดับลำดับ ที่ 1. ด้านคุณลักษณะ 2. ด้านจริยธรรม 3. ด้านจรรยาบรรณ 4. ด้านทักษะทางปัญญา 5. ด้านสมรรถนะหลักและ สมรรถนะทั่วไป 6. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ มาก รวมทั้งสิ้น มาก

5 สรุปผลการวิจัย ในภาพรวมสถานประกอบการมีความพึง พอใจต่อคุณภาพของนักเรียนอยู่ในระดับ มาก (=4.20, S.D.=0.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุก รายด้านสถานประกอบการมีความพึงพอใจใน ระดับมาก เรียงตามลำดับ ดังนี้ ด้าน คุณลักษณะ (=4.32, S.D.=0.49) ด้านจริยธรรม (=4.28, S.D.=0.49) ด้านจรรยาบรรณ (=4.17, S.D.=0.51) ด้าน สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป (=4.16, S.D.=0.48) ด้านทักษะทางปัญญา (=4.12, S.D.=0.50) และ ด้าน สมรรถนะวิชาชีพ (=4.12, S.D.=0.52)

6 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ความพึงพอใจสถานประกอบการต่อการ ฝึกงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน โดย นายเฉลิมพล จิตร์อรุณ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google