งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความพึงพอใจสถานประกอบการต่อการ ฝึกงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน โดย นายเฉลิมพล จิตร์อรุณ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความพึงพอใจสถานประกอบการต่อการ ฝึกงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน โดย นายเฉลิมพล จิตร์อรุณ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความพึงพอใจสถานประกอบการต่อการ ฝึกงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน โดย นายเฉลิมพล จิตร์อรุณ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรี ย่าน

2 ปัญหาการวิจัย ในการจัดการอาชีวศึกษามีหลักสูตรการฝึกงาน 1 ภาคเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การ ทำงานกับสถานประกอบการจริง การฝึกงานใน หลักสูตรเป็นวิชาหนึ่งที่จะทำให้นักศึกษาได้มี ประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ และเป็น การเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพต่อไป วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านจึงได้จัดส่งให้ นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้น ปีที่ 3 เข้าฝึกงานตามสถานประกอบการ หน่วยงาน และชุมชนต่าง ๆ หลายแห่งทั้งภายใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในทุกภาคเรียน เพื่อเป็นการเตรียมการด้านความพร้อมในการฝึก ทักษะและพัฒนาฝีมือของนักศึกษาในเบื้องต้น ก่อนที่นักศึกษาจะออกปฏิบัติงานจริงเพื่อประกอบ อาชีพในวันข้างหน้า

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสถาน ประกอบการต่อการฝึกงานองนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

4 ความพึงพอใจของสถาน ประกอบการ ที่มีต่อคุณภาพของนักเรียนใน ภาพรวม ความพึงพอใจด้าน XS.D. ระดับลำดับ ที่ 1. ด้านคุณลักษณะ 2. ด้านจริยธรรม 3. ด้านจรรยาบรรณ 4. ด้านทักษะทางปัญญา 5. ด้านสมรรถนะหลักและ สมรรถนะทั่วไป 6. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 4.32 4.28 4.17 4.12 4.16 4.12 0.49 0.51 0.50 0.48 0.52 มาก 123546123546 รวมทั้งสิ้น 4.200.40 มาก

5 สรุปผลการวิจัย ในภาพรวมสถานประกอบการมีความพึง พอใจต่อคุณภาพของนักเรียนอยู่ในระดับ มาก (=4.20, S.D.=0.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุก รายด้านสถานประกอบการมีความพึงพอใจใน ระดับมาก เรียงตามลำดับ ดังนี้ ด้าน คุณลักษณะ (=4.32, S.D.=0.49) ด้านจริยธรรม (=4.28, S.D.=0.49) ด้านจรรยาบรรณ (=4.17, S.D.=0.51) ด้าน สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป (=4.16, S.D.=0.48) ด้านทักษะทางปัญญา (=4.12, S.D.=0.50) และ ด้าน สมรรถนะวิชาชีพ (=4.12, S.D.=0.52)

6 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ความพึงพอใจสถานประกอบการต่อการ ฝึกงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน โดย นายเฉลิมพล จิตร์อรุณ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google