งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน
ความพึงพอใจสถานประกอบการต่อการฝึกงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน โดย นายเฉลิมพล จิตร์อรุณ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน

2 ปัญหาการวิจัย ในการจัดการอาชีวศึกษามีหลักสูตรการฝึกงาน 1 ภาคเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การทำงานกับสถานประกอบการจริง การฝึกงานในหลักสูตรเป็นวิชาหนึ่งที่จะทำให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพต่อไป วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านจึงได้จัดส่งให้นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่ 3 เข้าฝึกงานตามสถานประกอบการ หน่วยงาน และชุมชนต่าง ๆ หลายแห่งทั้งภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในทุกภาคเรียน เพื่อเป็นการเตรียมการด้านความพร้อมในการฝึกทักษะและพัฒนาฝีมือของนักศึกษาในเบื้องต้นก่อนที่นักศึกษาจะออกปฏิบัติงานจริงเพื่อประกอบอาชีพในวันข้างหน้า

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการฝึกงานองนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

4 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อคุณภาพของนักเรียนในภาพรวม
ความพึงพอใจด้าน X S.D. ระดับ ลำดับที่ 1.ด้านคุณลักษณะ 2.ด้านจริยธรรม 3.ด้านจรรยาบรรณ 4.ด้านทักษะทางปัญญา 5.ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 6.ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 4.32 4.28 4.17 4.12 4.16 0.49 0.51 0.50 0.48 0.52 มาก 1 2 3 5 4 6 รวมทั้งสิ้น 4.20 0.40

5 สรุปผลการวิจัย ในภาพรวมสถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของนักเรียนอยู่ในระดับ มาก (=4.20, S.D.=0.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกรายด้านสถานประกอบการมีความพึงพอใจในระดับมาก เรียงตามลำดับ ดังนี้ ด้านคุณลักษณะ (=4.32, S.D.=0.49) ด้านจริยธรรม (=4.28, S.D.=0.49) ด้านจรรยาบรรณ (=4.17, S.D.=0.51) ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป (=4.16, S.D.=0.48) ด้านทักษะทางปัญญา (=4.12, S.D.=0.50) และ ด้านสมรรถนะวิชาชีพ (=4.12, S.D.=0.52)

6 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google