งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความพึงพอใจต่อการมาใช้บริการ ห้องสมุด ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556 นางปริญญา ทองอ่อน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความพึงพอใจต่อการมาใช้บริการ ห้องสมุด ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556 นางปริญญา ทองอ่อน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความพึงพอใจต่อการมาใช้บริการ ห้องสมุด ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556 นางปริญญา ทองอ่อน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

2 ห้องสมุดมีบทบาทความสำคัญในด้านการสนับสนุน การเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและเป็นแหล่งจัดเก็บ รวบรวมทรัพยากรสารนิเทศต่างๆ สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษา หาความรู้ การสืบค้นข้อมูลสารนิเทศตามความสนใจและ ความต้องการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและพัฒนา สติปัญญาจิตใจ และบุคลิกภาพนำไปสู่การพัฒนาสังคมและ ประเทศชาติ สำหรับห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ได้ ให้บริการ หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ตลอดจนโปรแกรม สืบค้นหนังสือ โปรแกรม E – BOOK ไว้บริการให้แก่นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์เพื่อให้เกิด ประโยชน์ที่คุ้มค่าสำหรับผู้มาใช้บริการ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความพึงพอใจต่อการมาใช้ บริการห้องสมุดของนักศึกษาเพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ต่อการมาใช้บริการห้องสมุดมากที่สุด ปัญหาการ วิจัย

3 วัตถุประส งค์ ศึกษาความพึงพอใจต่อการมาใช้ บริการห้องสมุด ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556

4 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัย เทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556 จำนวน 2,060 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัย เทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556 จำนวน 300 คนที่มีใช้บริการห้องสมุด ซึ่งได้มาโดยการได้กลุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ประชากรและ กลุ่มตัวอย่าง

5 1. ร้อยละ 2. ค่าเฉลี่ย (Mean: x ̅ ) 3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใช้ ใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจาก นักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 300 ชุด โดยการได้กลุ่มตัวอย่างแบบ เจาะจง รวบรวม ข้อมูล วิธีดำเนินกา ร แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณ ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด สร้าง เครื่องมือ www.utt.ac.th

6 ผล การศึกษา รายการ x̅x̅ระดับ ด้าน 1 ทรัพยากรสารสนเทศ 3.74 มาก ด้าน 2 กระบวนการ / ขั้นตอน 3.74 มาก ด้าน 3 สิ่งอำนวยความ สะดวกในการให้บริการ 3.59 มาก ด้าน 4 บุคลากรที่ให้บริการ 3.79 มาก

7 ด้าน 1 ทรัพยากรสารสนเทศ นักศึกษามีความพึงพอใจด้าน ทรัพยากรสสารสนเทศในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมี ( x ̅ = 3.74 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่นักศึกษามีความพึง พอใจสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่จำนวนทรัพยากรสารนิเทศสำหรับ ประกอบการเรียนการศึกษาค้นคว้า ( หนังสือ, วารสาร ) ( x ̅ = 4.01 ) รองลงมาคือความหลากหลายของทรัพยากรสารนิเทศที่ ให้บริการ ( x ̅ = 3.73 ) และ การจัดเก็บหนังสือมีความสะดวกต่อ การสืบค้น ( x ̅ = 3.68 ) ด้าน 2 กระบวนการ / ขั้นตอน นักศึกษามีผลการความพึง พอใจด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการในระดับมาก ( x ̅ =3.74 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบข้อที่นักศึกษามีความพอใจ สูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ความเหมาะสมของอัตราค่าปรับ ( x ̅ = 4.08 ) รองลงมาระยะเวลาในการยืมหนังสือ ( x ̅ = 3.70 ) และ ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ยืม – คืน หนังสือ ( x ̅ = 3.68 ) ความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา แบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ ความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา แบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้

8 ด้าน 3 สิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ นักศึกษา มีความพึงพอใจผลการสำรวจความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความ สะดวกในการให้บริการในระดับมาก (x ̅ = 3.59 ) เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อพบว่าข้อที่นักศึกษามีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับ แรกได้แก่บรรยากาศ แสงสว่าง และอุณหภูมิของ เครื่องปรับอากาศ (x ̅ = 4.04 ) รองลงมาจำนวนที่นั่งอ่าน หนังสือ / โต๊ะ เก้าอี้ (x ̅ = 3.37 ) และความเพียงพอของ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูล (x ̅ = 3.33 ) ด้าน 4 บุคลากรที่ให้บริการ นักศึกษามีความพึงพอใจด้าน บุคลากรที่ให้บริการอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเป็น (x ̅ = 3.79 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบข้อที่นักศึกษามีความพึง พอใจสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ความมีมนุษย์สัมพันธ์และเป็น กันเองกับผู้ใช้บริการ (x ̅ = 4.01) รองลงมา ความตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (x ̅ = 3.71 ) และ การ ให้คำแนะนำ ตอบคำถามในการสืบค้นข้อมูล ( x ̅ = 3.63 ) ความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา แบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ ความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา แบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้

9 ขอขอบ คุณ


ดาวน์โหลด ppt ความพึงพอใจต่อการมาใช้บริการ ห้องสมุด ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556 นางปริญญา ทองอ่อน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google