งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความพึงพอใจต่อการมาใช้บริการห้องสมุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความพึงพอใจต่อการมาใช้บริการห้องสมุด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความพึงพอใจต่อการมาใช้บริการห้องสมุด
ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556 นางปริญญา ทองอ่อน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

2 ปัญหาการวิจัย ห้องสมุดมีบทบาทความสำคัญในด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและเป็นแหล่งจัดเก็บ รวบรวมทรัพยากรสารนิเทศต่างๆ สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษา หาความรู้ การสืบค้นข้อมูลสารนิเทศตามความสนใจและความต้องการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและพัฒนาสติปัญญาจิตใจ และบุคลิกภาพนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สำหรับห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ได้ให้บริการ หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ตลอดจนโปรแกรมสืบค้นหนังสือ โปรแกรม E – BOOK ไว้บริการให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่าสำหรับผู้มาใช้บริการ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความพึงพอใจต่อการมาใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษาเพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจต่อการมาใช้บริการห้องสมุดมากที่สุด

3 วัตถุประสงค์ ศึกษาความพึงพอใจต่อการมาใช้บริการห้องสมุด
ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556 จำนวน 2,060 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556 จำนวน 300 คนที่มีใช้บริการห้องสมุด ซึ่งได้มาโดยการได้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)

5 วิธีดำเนินการ สร้างเครื่องมือ รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้
แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด สร้างเครื่องมือ รวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 300 ชุด โดยการได้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 1. ร้อยละ 2. ค่าเฉลี่ย (Mean: x̅ ) 3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) สถิติที่ใช้

6 ผลการศึกษา รายการ x̅ ระดับ ด้าน 1 ทรัพยากรสารสนเทศ 3.74 มาก
ด้าน 2 กระบวนการ / ขั้นตอน ด้าน 3 สิ่งอำนวยความสะดวก ในการให้บริการ 3.59 ด้าน 4 บุคลากรที่ให้บริการ 3.79

7 ความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ปีการศึกษา แบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ ด้าน 1 ทรัพยากรสารสนเทศ นักศึกษามีความพึงพอใจด้านทรัพยากรสสารสนเทศในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมี ( x̅ = 3.74 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่นักศึกษามีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่จำนวนทรัพยากรสารนิเทศสำหรับประกอบการเรียนการศึกษาค้นคว้า (หนังสือ , วารสาร ) ( x̅ = 4.01 ) รองลงมาคือความหลากหลายของทรัพยากรสารนิเทศที่ให้บริการ (x̅ = 3.73 ) และ การจัดเก็บหนังสือมีความสะดวกต่อการสืบค้น ( x̅ = 3.68 ) ด้าน 2 กระบวนการ / ขั้นตอน นักศึกษามีผลการความพึงพอใจด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการในระดับมาก (x̅ =3.74 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบข้อที่นักศึกษามีความพอใจสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ความเหมาะสมของอัตราค่าปรับ (x̅ = 4.08 ) รองลงมาระยะเวลาในการยืมหนังสือ (x̅ = 3.70 ) และ ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ยืม – คืน หนังสือ(x̅ = 3.68 )

8 ความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ปีการศึกษา แบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ ด้าน 3 สิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ นักศึกษามีความพึงพอใจผลการสำรวจความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการในระดับมาก (x̅ = 3.59 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่นักศึกษามีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่บรรยากาศ แสงสว่าง และอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ (x̅ = 4.04 ) รองลงมาจำนวนที่นั่งอ่านหนังสือ / โต๊ะ เก้าอี้ (x̅ = 3.37 ) และความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูล (x̅ = 3.33 ) ด้าน 4 บุคลากรที่ให้บริการ นักศึกษามีความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเป็น (x̅ = 3.79 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบข้อที่นักศึกษามีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ความมีมนุษย์สัมพันธ์และเป็นกันเองกับผู้ใช้บริการ (x̅ = 4.01) รองลงมา ความตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (x̅ = 3.71 )และ การให้คำแนะนำ ตอบคำถามในการสืบค้นข้อมูล ( x̅ = 3.63 )

9 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ความพึงพอใจต่อการมาใช้บริการห้องสมุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google