งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บัณฑิตศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บัณฑิตศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บัณฑิตศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
วิชาบริการอ้างอิงสารสนเทศ เสนอ รศ. จุมพจน์ วนิชกุล คณะผู้จัดทำ คุณรวมทิพย์ หัวใจดี คุณวิราม สุภัทรเกียรติ คุณบานเย็น อ่อนจันทร์ คุณมนต์เทพ เหลืองประพันธ์

2 Reference Service & Information Service
รหัสวิชา วิชา บริการอ้างอิงและสารนิเทศ เสนอ อ.จุมพจน์ Reference Service & Information Service นิยาม Reference Service การให้บริการในห้องสมหุด โดยมีบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ให้บริการต่างๆ เช่น บริการตอบคำถาม บริการสืบค้นแหล่งข้อมูล บริการยืม - คืนหนังสือ บริการแนะแนว เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงแหล่งสารนิเทศได้ถูกต้องและรวดเร็ว นิยาม Information Service เป็นการให้บริการส่วนหนึ่งในห้องสมุดซึ่งมีหลายๆรูปแบบการ ให้บริการ โดยจะเน้นให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง สืบค้นได้ด้วยตนเอง (ในลักษณะสามารถโต้ตอบเองได้กับแหล่งสารนิเทศ) โดยหาจากวิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและโทรคมนาคมเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วนตามความต้องการ

3 ข้อแตกต่างของการให้บริการ Reference Service & Information Service
รหัสวิชา วิชา บริการอ้างอิงและสารนิเทศ เสนอ อ.จุมพจน์ ข้อแตกต่างของการให้บริการ Reference Service & Information Service Reference Service Information Service 1. เน้นบุคลากรหรือ ผู้เชี่ยวชาญเป็น ผู้ให้บริการ 2. สืบค้นได้ในที่จำกัด และเวลาจำกัด 3. ข้อมูลที่ได้จะลึกซึ้งน่าเชื่อถือ 4. ผู้ให้บริการมีประสบการณ์และมี ความเชี่ยวชาญในการให้แหล่งข้อมูล 1. เน้นผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นได้ด้วยตนเอง 2. สืบค้นได้อย่างกว้างขวาง ไม่มีขอบเขต 3. ประหยัดเวลา สามารถสืบค้นได้ทุก เวลา ณ ที่ใดก็ได้ 4. สามารถโต้ตอบกับแหล่งให้บริกาได้ 5. ค่าใช้จ่ายสูงในการลงทุนครั้งแรก 6. ผู้ใช้บริการจำเป็นจะต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 7. ข้อมูลที่ได้อยู่ในรูปแบบของสื่อผสม (multimedia)


ดาวน์โหลด ppt บัณฑิตศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google