งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาบริการอ้างอิงสารสนเทศ เสนอ รศ. จุมพจน์ วนิชกุล คณะผู้จัดทำ คุณรวมทิพย์ หัวใจดี คุณวิราม สุภัทรเกียรติ คุณบานเย็น อ่อนจันทร์ คุณมนต์เทพ เหลืองประพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาบริการอ้างอิงสารสนเทศ เสนอ รศ. จุมพจน์ วนิชกุล คณะผู้จัดทำ คุณรวมทิพย์ หัวใจดี คุณวิราม สุภัทรเกียรติ คุณบานเย็น อ่อนจันทร์ คุณมนต์เทพ เหลืองประพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาบริการอ้างอิงสารสนเทศ เสนอ รศ. จุมพจน์ วนิชกุล คณะผู้จัดทำ คุณรวมทิพย์ หัวใจดี คุณวิราม สุภัทรเกียรติ คุณบานเย็น อ่อนจันทร์ คุณมนต์เทพ เหลืองประพันธ์

2 รหัสวิชา 1631303 วิชา บริการอ้างอิงและสารนิเทศ เสนอ อ. จุมพจน์ นิยาม Reference Service การให้บริการในห้องสมหุด โดยมี บุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ ให้บริการต่างๆ เช่น บริการตอบคำถาม บริการ สืบค้นแหล่งข้อมูล บริการยืม - คืนหนังสือ บริการแนะแนว เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถ เข้าถึงแหล่งสารนิเทศได้ถูกต้องและรวดเร็ว นิยาม Information Service เป็นการให้บริการส่วนหนึ่งในห้องสมุดซึ่งมี หลายๆรูปแบบการ ให้บริการ โดยจะเน้นให้ผู้ใช้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง สืบค้นได้ด้วยตนเอง ( ใน ลักษณะสามารถโต้ตอบเองได้กับแหล่งสารนิเทศ ) โดยหาจากวิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และโทรคมนาคมเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง ทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน ตามความต้องการ

3 รหัสวิชา 1631303 วิชา บริการอ้างอิงและสารนิเทศ เสนอ อ. จุมพจน์ 1. เน้นบุคลากรหรือ ผู้เชี่ยวชาญเป็น ผู้ให้บริการ 2. สืบค้นได้ในที่จำกัด และ เวลาจำกัด 3. ข้อมูลที่ได้จะลึกซึ้ง น่าเชื่อถือ 4. ผู้ให้บริการมีประสบการณ์ และมี ความเชี่ยวชาญในการให้ แหล่งข้อมูล 1. เน้นผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น ได้ด้วยตนเอง 2. สืบค้นได้อย่างกว้างขวาง ไม่ มีขอบเขต 3. ประหยัดเวลา สามารถสืบค้น ได้ทุก เวลา ณ ที่ใดก็ได้ 4. สามารถโต้ตอบกับแหล่งให้ บริกาได้ 5. ค่าใช้จ่ายสูงในการลงทุนครั้ง แรก 6. ผู้ใช้บริการจำเป็นจะต้องมี ความรู้ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี 7. ข้อมูลที่ได้อยู่ในรูปแบบของ สื่อผสม (multimedia ) Reference Service Information Service


ดาวน์โหลด ppt วิชาบริการอ้างอิงสารสนเทศ เสนอ รศ. จุมพจน์ วนิชกุล คณะผู้จัดทำ คุณรวมทิพย์ หัวใจดี คุณวิราม สุภัทรเกียรติ คุณบานเย็น อ่อนจันทร์ คุณมนต์เทพ เหลืองประพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google