งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับค่าโดยสารรถเมล์ ขสมก. ของนักเรียน / นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร พ. ศ. 2547 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับค่าโดยสารรถเมล์ ขสมก. ของนักเรียน / นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร พ. ศ. 2547 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับค่าโดยสารรถเมล์ ขสมก. ของนักเรียน / นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร พ. ศ. 2547 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กรกฎาคม 2547

2 วัตถุประสงค์  แนวทางการลดหย่อนราคาค่าโดยสาร รถเมล์ ขสมก. ให้แก่นักเรียน / นักศึกษา และความเห็น ในการจะเปลี่ยน มาใช้บริการขนส่งมวลชนของ นักเรียน / นักศึกษา ที่ใช้รถ ส่วนตัว และข้อเสนอแนะ  รวบรวมความคิดเห็นของ ประชาชนเกี่ยวกับ เพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปใช้พิจารณา ปรับปรุงและกำหนดแนวทาง การดำเนินงานต่อไป

3 การสำรวจ  คุ้มรวม ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ใน เขตกรุงเทพหมานคร ที่ในครัวเรือนมีสมาชิกเป็นนักเรียน / นักศึกษา  แผนการสุ่มตัวอย่าง Stratified Three - Stage Sampling มีประชากรที่ตกเป็นตัวอย่าง กระจายไปในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน ทั้งสิ้น 1,560 คน  การเสนอผลการสำรวจ เสนอผลในเขตกรุงเทพมหานคร ใน รูปร้อยละ  ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 - 14 กรกฎาคม 2547

4 63.6 18.6 15.5 2.3 0 10 20 30 40 50 60 70 การเดินทางไปสถานศึกษา ของสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นนักเรียน / นักศึกษา ร้อยละ รถเมล์ รถ ส่วนตั ว รถรับจ้าง / รถรับ - ส่ง นักเรียน อื่น ๆ

5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การลดค่าโดยสารรถเมล์ ขสมก. ให้แก่ นักเรียน / นักศึกษา ควรลดลง มากกว่า 50 % ควรลดลง 50 % ควรลดลง 25 % 54.3 % 33.8 % 7.2 % 95.3 % 1.5 % เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 3.2 % การลดราคา

6 การช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของ ผู้ปกครอง หากรัฐลดราคาค่าโดยสารรถเมล์ ขสมก. ครึ่งราคา (50 %) ไม่แน่ใจ / ไม่ทราบ 1.3% 45.0 % 41.5 % 10.9 % แบ่งเบาภาระ ไม่ได้ 1.3% แบ่งเบาภาระ ได้มาก แบ่งเบาภาระ ได้ปานกลาง แบ่งเบาภาระ ได้น้อย

7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการส่วนลด โดย การใช้คูปอง.. 0 20 40 60 80 34.5 45.0 20.5 0 20 40 60 สะดวกไม่สะดวกไม่แน่ใจ 0 ใช้บัตร ประจำตัว สวม เครื่องแบบ อื่น ๆ 13.3 ไม่เป็นเป็นไม่ตอบ 13.3 การเป็น ภาระ การเป็นภาระต่อผู้ใช้บริการในการใช้ คูปอง ความสะดวกในการ หาซื้อคูปองตามท่า รถใหญ่ๆ 60.2 37.7 2.1. 20 40 60 80 การแสดงตัวของ นักเรียน / นักศึกษาเพื่อใช้ สิทธิลด % % % 73. 4

8 1. ผู้โดยสารแน่น เกินไป 2. ไม่มั่นใจในความ ปลอดภัย 3. การเดินทางไม่ สะดวก 4. บริการยังไม่ดีพอ 5. เส้นทางการเดินรถ ยังไม่ทั่วถึง 6. รถไม่เพียงพอ 7. ส่วนลดน้อยไป 8. อื่น ๆ 54.7 % 54.1 % 50.9 % 38.4 % 36.5 % 7.5 % 6.3 % การจะเปลี่ยนมาใช้บริการรถเมล์ ของนักเรียน / นักศึกษาที่ใช้รถส่วนตัว หากรัฐจัดให้มีการปรับปรุงการให้บริการ และลดค่า โดยสาร 50% เหตุผลที่ไม่ เปลี่ยน หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 11.7 % 33.4% 54. 9% เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน ไม่แน่ใจ / ไม่ทราบ

9 การจะเปลี่ยนมาใช้บริการขนส่งมวลชน รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดิน ของนักเรียน / นักศึกษาที่ใช้รถส่วนตัว หากรัฐจะจัด ให้ปรับลด ราคาค่าโดยสาร และมีการปรับปรุงการให้บริการ รถเมล์ เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน ไม่แน่ใจ / ไม่ทราบ 33.4 % 30.3 % 36.3 %

10 ร้อยละ แสดงความ คิดเห็น 41.0  ควรจะเพิ่มจำนวนรถโดยสารประจำทาง แต่ละสาย  ควรจัดการบริการให้ ดีกว่านี้  ควรลดมลพิษทางอากาศ  เช่น  ควันดำ จากท่อไอเสีย  ควรเพิ่มเส้นทางการเดินรถให้มากกว่าเดิม  ควรลดราคาค่าโดยสารให้ถูก ลงอีก  ควรจัดให้มีรถรับ  ส่งนักเรียนโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันรถติด 13.1 12.8 8. 6 5.2 4.5 3. 8 ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อให้ นักเรียน / นักศึกษา ที่ใช้รถส่วนตัว เปลี่ยนมาใช้บริการ ขนส่งมวลชน รวม 100. 0 ไม่แสดงความ คิดเห็น  อื่น  ๆ 7. 6 59.0 หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับค่าโดยสารรถเมล์ ขสมก. ของนักเรียน / นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร พ. ศ. 2547 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google