งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับค่าโดยสารรถเมล์ ขสมก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับค่าโดยสารรถเมล์ ขสมก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับค่าโดยสารรถเมล์ ขสมก.
ของนักเรียน/นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรกฎาคม 2547

2 วัตถุประสงค์ รวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
แนวทางการลดหย่อนราคาค่าโดยสารรถเมล์ ขสมก. ให้แก่นักเรียน/นักศึกษา และความเห็นในการจะเปลี่ยน มาใช้บริการขนส่งมวลชนของนักเรียน/นักศึกษา ที่ใช้รถ ส่วนตัว และข้อเสนอแนะ เพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปใช้พิจารณาปรับปรุงและกำหนดแนวทาง การดำเนินงานต่อไป

3 การสำรวจ ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 - 14 กรกฎาคม 2547
คุ้มรวม ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพหมานคร ที่ในครัวเรือนมีสมาชิกเป็นนักเรียน/นักศึกษา การเสนอผลการสำรวจ เสนอผลในเขตกรุงเทพมหานคร ในรูปร้อยละ แผนการสุ่มตัวอย่าง Stratified Three - Stage Sampling มีประชากรที่ตกเป็นตัวอย่าง กระจายไปในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,560 คน ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ กรกฎาคม 2547

4 การเดินทางไปสถานศึกษา ของสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา
ร้อยละ 63.6 70 60 50 40 30 18.6 15.5 20 10 2.3 รถเมล์ รถส่วนตัว รถรับจ้าง/ รถรับ-ส่ง นักเรียน อื่น ๆ

5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การลดค่าโดยสารรถเมล์ ขสมก. ให้แก่นักเรียน/นักศึกษา การลดราคา 7.2 % ควรลดลง 25 % ไม่เห็นด้วย ควรลดลง มากกว่า 50 % 33.8 % 1.5 % เห็นด้วย 95.3 % ไม่แน่ใจ 3.2 % 54.3 % ควรลดลง 50 %

6 การช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ปกครอง
หากรัฐลดราคาค่าโดยสารรถเมล์ ขสมก. ครึ่งราคา (50 %) แบ่งเบาภาระ ได้มาก 45.0 % ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ 1.3% 10.9 % แบ่งเบาภาระไม่ได้ 1.3% 41.5 % แบ่งเบาภาระ ได้น้อย แบ่งเบาภาระ ได้ปานกลาง

7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการส่วนลด โดยการใช้คูปอง
การเป็นภาระต่อผู้ใช้บริการในการใช้คูปอง % 80 73.4 60 40 20 13.3 13.3 . . การเป็นภาระ ไม่เป็น เป็น ไม่ตอบ ความสะดวกในการหาซื้อคูปองตามท่ารถใหญ่ๆ การแสดงตัวของนักเรียน/นักศึกษาเพื่อใช้สิทธิลด % % 60 80 45.0 60.2 60 34.5 40 37.7 20.5 40 20 20 2.1 . สะดวก ไม่สะดวก ไม่แน่ใจ ใช้บัตร ประจำตัว สวม เครื่องแบบ อื่น ๆ

8 เหตุผลที่ไม่เปลี่ยน 54.9% 33.4% 11.7%
การจะเปลี่ยนมาใช้บริการรถเมล์ ของนักเรียน/นักศึกษาที่ใช้รถส่วนตัว หากรัฐจัดให้มีการปรับปรุงการให้บริการ และลดค่าโดยสาร 50% เหตุผลที่ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน 1. ผู้โดยสารแน่นเกินไป 2. ไม่มั่นใจในความปลอดภัย 3. การเดินทางไม่สะดวก 4. บริการยังไม่ดีพอ 5. เส้นทางการเดินรถยังไม่ทั่วถึง 6. รถไม่เพียงพอ 7. ส่วนลดน้อยไป 8. อื่น ๆ เปลี่ยน 54.7% 54.1% 50.9% 38.4% 36.5% 7.5% 6.3% 33.4% 54.9% 11.7% ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

9 เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ
การจะเปลี่ยนมาใช้บริการขนส่งมวลชน รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดิน ของนักเรียน/นักศึกษาที่ใช้รถส่วนตัว หากรัฐจะจัดให้ปรับลด ราคาค่าโดยสาร และมีการปรับปรุงการให้บริการรถเมล์ เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน 36.3 % 30.3 % 33.4 % ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ

10 ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา
ที่ใช้รถส่วนตัว เปลี่ยนมาใช้บริการขนส่งมวลชน ร้อยละ รวม 100.0 แสดงความคิดเห็น 41.0 * ควรจะเพิ่มจำนวนรถโดยสารประจำทางแต่ละสาย 13.1 * ควรจัดการบริการให้ดีกว่านี้ 12.8 * ควรลดมลพิษทางอากาศ เช่น ควันดำจากท่อไอเสีย 8.6 5.2 * ควรเพิ่มเส้นทางการเดินรถให้มากกว่าเดิม * ควรลดราคาค่าโดยสารให้ถูกลงอีก 4.5 * ควรจัดให้มีรถรับ-ส่งนักเรียนโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันรถติด 3.8 * อื่น ๆ 7.6 ไม่แสดงความคิดเห็น 59.0 หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับค่าโดยสารรถเมล์ ขสมก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google