งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอน : ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบงานห้องสมุด (2) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอน : ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบงานห้องสมุด (2) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอน : ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบงานห้องสมุด (2) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน panya@mail.riu.ac.th

2 ห้องสมุด คือ แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ ทางวิชาการและที่เกี่ยวข้อง

3 สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา และการสอนในสถาบัน สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา ค้นคว้าวิจัย สนับสนุนสร้างนิสัยรักการอ่านและ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สนับสนุนด้านวัฒนธรรม และสังคม สนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าของแต่ละ บุคคล ใช้ทรัพยากรร่วมกัน และใช้หลักการ ประชาธิปไตย

4 วัสดุห้องสมุด หรือวัสดุ สารสนเทศ วัสดุตีพิมพ์ (printed material) วัสดุไม่ตีพิมพ์ หรือวัสดุ โสตทัศนวัสดุ (non-print material; AV- material) วัสดุอิเล็กโทรนิกส์ ( ผ่าน Cable และ Internet)

5 การจัดตั้ง ห้องสมุด สถานที่ / อาคาร งบประมาณ แผนกงาน ครุภัณฑ์ บุคลากร

6 สำนักวิทย บริการ สถาบันราชภัฏ อุตรดิตถ์ ประกอบด้วย ฝ่ายต่าง ๆ คือ งานวาง แผนพัฒนา งานเลขานุการ งานธุรการ ฝ่าย เลขานุกา ร งานเจ้าหน้าที่

7 งานพัฒนา ทรัพยากรสารนิเทศ งานวิเคราะห์ ทรัพยากรสารนิเทศ ฝ่ายพัฒนา ทรัพยากรสารนิเทศ งานบรรณานุกรม งานการเงิน งานอาคารสถานที่ งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์

8 งานหนังสือจอง งานช่วยการศึกษา ค้นคว้า ฝ่ายบริการ สารนิเทศ งานบริการยืม ระหว่างหน่วยงาน งานบริการยืม - คืน งานจัดเก็บและจัด หนังสือ

9 งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง งานบริการวารสาร หนังสือพิมพ์ และ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฝ่าย สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง งานวารสาร งานหนังสือพิมพ์

10 งานบริการสารนิเทศ เชิงพาณิชย์ ฝ่ายบริการ สารนิเทศพิเศษ งานสารนิเทศ ท้องถิ่น งานสารนิเทศ พิเศษ

11 งานพัฒนาศูนย์ สารนิเทศและ การฝึกอบรม ฝ่ายวิทย พัฒนา งานส่งเสริมการเรียน การสอน งานพัฒนาวิชาการ และงานวิจัย

12 งานเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ฝ่าย เทคโนโลยีสารนิเ ทศ งานคอมพิวเตอร์เพื่อ สารนิเทศ งานสื่อสารนิเทศทางอิ เล็กโทรนิกส์

13 ฝ่ายบริการสื่อ โสตทัศนวัสดุ งานบริการสื่อ โสตทัศนวัสดุ งานบริการวัสดุ ไม่ตีพิมพ์


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอน : ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบงานห้องสมุด (2) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google