งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอน : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบงานห้องสมุด (2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอน : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบงานห้องสมุด (2)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอน : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบงานห้องสมุด (2)
รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

2 แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ ทางวิชาการและที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุด คือ แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ ทางวิชาการและที่เกี่ยวข้อง

3 สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาและการสอนในสถาบัน
สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาค้นคว้าวิจัย สนับสนุนสร้างนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สนับสนุนด้านวัฒนธรรม และสังคม สนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าของแต่ละบุคคล ใช้ทรัพยากรร่วมกัน และใช้หลักการประชาธิปไตย

4 วัสดุห้องสมุด หรือวัสดุสารสนเทศ
วัสดุตีพิมพ์ (printed material) วัสดุไม่ตีพิมพ์ หรือวัสดุโสตทัศนวัสดุ (non-print material; AV- material) วัสดุอิเล็กโทรนิกส์ (ผ่าน Cable และ Internet)

5 การจัดตั้งห้องสมุด สถานที่ / อาคาร งบประมาณ แผนกงาน ครุภัณฑ์ บุคลากร

6 สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ คือ ฝ่ายเลขานุการ งานวางแผนพัฒนา งานเลขานุการ งานธุรการ งานเจ้าหน้าที่

7 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ
งานการเงิน งานอาคารสถานที่ งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ งานบรรณานุกรม

8 ฝ่ายบริการสารนิเทศ งานบริการยืม - คืน งานจัดเก็บและจัดหนังสือ
งานหนังสือจอง งานช่วยการศึกษาค้นคว้า งานบริการยืมระหว่างหน่วยงาน

9 ฝ่ายสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
งานวารสาร งานหนังสือพิมพ์ งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง งานบริการวารสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

10 ฝ่ายบริการสารนิเทศพิเศษ
งานสารนิเทศท้องถิ่น งานสารนิเทศพิเศษ งานบริการสารนิเทศเชิงพาณิชย์

11 ฝ่ายวิทยพัฒนา งานส่งเสริมการเรียนการสอน งานพัฒนาวิชาการและงานวิจัย
งานพัฒนาศูนย์สารนิเทศและ การฝึกอบรม

12 ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ
งานคอมพิวเตอร์เพื่อสารนิเทศ งานสื่อสารนิเทศทางอิเล็กโทรนิกส์ งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

13 ฝ่ายบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ
งานบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ งานบริการวัสดุไม่ตีพิมพ์


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอน : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบงานห้องสมุด (2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google