งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการ งบประมาณ. การจัดทำงบประมาณใน ห้องสมุดเฉพาะฯ 1. การแจกแจงงบประมาณแต่ละ รายการ (List item budget) 2. การจัดทำงบประมาณแบบก้อน (Lump sum budget)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการ งบประมาณ. การจัดทำงบประมาณใน ห้องสมุดเฉพาะฯ 1. การแจกแจงงบประมาณแต่ละ รายการ (List item budget) 2. การจัดทำงบประมาณแบบก้อน (Lump sum budget)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการ งบประมาณ

2 การจัดทำงบประมาณใน ห้องสมุดเฉพาะฯ 1. การแจกแจงงบประมาณแต่ละ รายการ (List item budget) 2. การจัดทำงบประมาณแบบก้อน (Lump sum budget) 3. การจัดทำงบประมาณแบบสูตร (Formula budget) 4. การจัดทำงบประมาณโดยแยกเป็น แต่ละงานหรือโครงการของห้องสมุด (Program budget)

3 การจัดทำงบประมาณใน ห้องสมุดเฉพาะฯ 1. การแจกแจงงบประมาณแต่ละ รายการ (List item budget) เงินเดือน 100,000 ค่าหนังสือวารสาร 55,000 ค่าวัสดุสำนักงาน 15,000 ค่าใช้สอยอื่นๆ 10,000

4 การจัดทำงบประมาณใน ห้องสมุดเฉพาะฯ 2. การจัดทำงบประมาณแบบ ก้อน (Lump sum budget) งบประมาณห้องสมุด 1,500,000

5 การจัดทำงบประมาณใน ห้องสมุดเฉพาะฯ 3. การจัดทำงบประมาณแบบ สูตร (Formula budget) ตามจำนวนผู้ใช้ ตามสัดส่วนสาขาวิชา

6 การจัดทำงบประมาณใน ห้องสมุดเฉพาะฯ รายการงานบริการสารสนเทศงานจัดระบบทรัพยากร ฯ เงินเดือน 100,000200,000 ค่าวัสดุสำนักงาน 50,00060,000 รายจ่ายอื่นๆ 30,00040,000 รวม 180,000300,000 4. การจัดทำงบประมาณโดยแยก เป็นแต่ละงานหรือโครงการของ ห้องสมุด (Program budget)

7 การจัดทำงบประมาณใน ห้องสมุดเฉพาะฯ การเตรียมการจัดทำงบประมาณ 1. ศึกษาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง บริการสารสนเทศ หรือ ทรัพยากรสารสนเทศ 2. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น สำหรับการจัดทำงบประมาณ 3. การพิจารณาปัจจัยภายนอก

8 รายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่าย ของห้องสมุด 1. เงินเดือน 2. ทรัพยากรสารสนเทศ 2.1 ทรัพยากรประเภทตีพิมพ์ หนังสือ วารสาร คู่มือบริการที่เป็นสิ่งพิมพ์ ทรัพยากรสารสนเทศเบ็ดเตล็ด

9 รายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่าย ของห้องสมุด 2.2 บริการฐานข้อมูลจาก ภายนอก ฐานข้อมูลออนไลน์เชิงพาณิชย์ ฐานข้อมูลซีดีรอม สมาชิกข่ายงานบรรณานุกรม ค่าซอฟต์แวร์

10 รายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่าย ของห้องสมุด 3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเอง 4. บริการจากแหล่งภายนอก 5. งบประมาณรายการอื่นๆ ได้แก่ อุปกรณ์ห้องสมุด วัสดุสำนักงาน ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการ งบประมาณ. การจัดทำงบประมาณใน ห้องสมุดเฉพาะฯ 1. การแจกแจงงบประมาณแต่ละ รายการ (List item budget) 2. การจัดทำงบประมาณแบบก้อน (Lump sum budget)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google