งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-learning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-learning."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E-learning

2 E-learning คืออะไร   คำว่า e-Learning คือ การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม
เช่น การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Learning) การเรียนออนไลน์ (On-line Learning)

4 ความหมายของ E-learning

5 แบบฝึกหัดและฝึกปฏิบัติ แบบสร้างสถานการณ์จำลอง (Simulation)
แบบการสอน (Instruction) แบบสร้างสถานการณ์เพื่อให้ค้นพบ (Discovery) แบบสอนซ่อมเสริมหรือทบทวน (Tutorial) ประเภท E-learning  แบบทดสอบ (Test) แบบฝึกหัดและฝึกปฏิบัติ (Drill and Practice) แบบสร้างสถานการณ์จำลอง (Simulation) แบบการแก้ปัญหา (Problem Solving) แบบสร้างเป็นเกม (Game)

6 ลักษณะสำคัญของ E-learning 1.  Anywhere, Anytime and Anybody คือ ผู้เรียนจะเป็นใครก็ได้ มาจากที่ใดก็ได้ และเรียนเวลาใดก็ได้ตามความต้องการของผู้เรียน

7                 2.  Multimedia สื่อที่นำเสนอในเว็บ ประกอบด้วยข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ตลอดจนวีดิทัศน์ อันจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี                 3.  Non-Linear ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเนื้อหาที่นำเสนอได้ตามความต้องการ                4.  Interactive ด้วยความสามารถของเอกสารเว็บที่มีจุดเชื่อม (Links) ย่อมทำให้เนื้อหามีลักษณะโต้ตอบกับผู้ใช้โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว และผู้เรียนยังเพิ่มส่วนติดต่อกับวิทยากรผ่านระบบเมล์ ICQ, Microsoft Messenger และสมุดเยี่ยม ทำให้ผู้เรียนกับวิทยากรสามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ว

8 ประโยชน์ของการเรียนการสอน
e-learning

9 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน เกิดเครือข่ายความรู้ เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น

10 ข้อดีและข้อเสีย ของ E-learning

11 ข้อดี เอื้ออำนวยให้กับการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ รวมทั้งบุคคล ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องการเรียนและสอนในเวลาเดียวกัน ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องมาพบกันในห้องเรียน ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และผู้สอนที่ไม่พร้อมด้านเวลา ระยะทางในการเรียนได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนที่ไม่มีความมั่นใจ กลัวการตอบคำถาม ตั้งคำถาม ตั้งประเด็นการเรียนรู้ในห้องเรียน มีความกล้ามากกว่าเดิม เนื่องจากไม่ต้องแสดงตนต่อหน้าผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้น โดยอาศัยเครื่องมือ เช่น , Webboard, Chat, Newsgroup แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

12 ข้อเสีย ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึก ปฏิกิริยาที่แท้จริงของผู้เรียนและผู้สอน ไม่สามารถสื่อความรู้สึก อารมณ์ในการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง ผู้เรียน และผู้สอน จะต้องมีความพร้อมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ทั้งด้านอุปกรณ์ ทักษะการใช้งาน ผู้เรียนบางคน ไม่สามารถศึกษาด้วยตนเองได้

13

14 การใช้ระบบ e-learning ของ
Statistic School of :Liberal Arts Man and Society   Thai Language Skills Cultural Studies Arts of Speech  World Community  Politics and Government  Liberal Arts Science Management Information Technology Ago-industry Law

15 สิ้นสุดการนำเสนอ

16 นางสาวอริษา บุษเหลา ID 533011210481
สมาชิกกลุ่ม นางสาวอริษา บุษเหลา ID นายปิยะวุฒิ ธิยาโน ID นายปริญญา อัมไพ ID มหาวิทยาลัยนครพนม


ดาวน์โหลด ppt E-learning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google