งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อย ละ) หน่วย นับ เป้าหมาย ปี 2557 ข้อมูลพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. เกณฑ์การให้คะแนน 25542555255612345 1 ร้อยละของจำนวนครั้งที่รับผิดชอบในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อย ละ) หน่วย นับ เป้าหมาย ปี 2557 ข้อมูลพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. เกณฑ์การให้คะแนน 25542555255612345 1 ร้อยละของจำนวนครั้งที่รับผิดชอบในการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อย ละ) หน่วย นับ เป้าหมาย ปี 2557 ข้อมูลพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. เกณฑ์การให้คะแนน 25542555255612345 1 ร้อยละของจำนวนครั้งที่รับผิดชอบในการ รายงานผลการตรวจอากาศผ่านระบบ METNET ทันเวลา ภายใน 30 นาที 3535ร้อยละ100<9494 - <96 96 - <98 98 - <100 100 2 ร้อยละของสถานีอุตุนิยมวิทยาที่ตรวจวัด ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาถูกต้อง 20ร้อยละ95<75 75- <80 80- <85 85- <95 9595 3 จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการ ถ่ายทอดความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและผ่าน การประเมิน 1515จำนวน40 <10 10- 20 20- 30 30- 40 >40 4 ร้อยละของจำนวนครั้งในการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 1010ร้อยละ100<85 85 - <90 90 - <95 95 - <100 100 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ 1010ร้อยละ85<70 70- <75 75- <80 80- <85 >85 6 ร้อยละของจำนวนครั้งการส่งงานที่ได้รับ มอบหมายได้ทันเวลาที่กำหนด 1010ร้อยละ100<85 85 - <90 90 - <95 95 - <100 100 รวม100 ตัวชี้วัดระดับบุคคล ประจำปี 2557 ผอ.สอต สถานี ตรวจอากาศผิวพื้น ศูนย์ อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

2 ที่ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อย ละ) หน่วย นับ เป้าหมาย ปี 2557 ข้อมูลพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. เกณฑ์การให้คะแนน 25542555255612345 1 ร้อยละของจำนวนครั้งที่รับผิดชอบในการ รายงานผลการตรวจอากาศผ่านระบบ METNET ทันเวลา ภายใน 30 นาที และ ข่าว METAR ทันเวลาไม่เกินนาทีที่ 05 3535ร้อยละ100 <9494 - <96 96 - <98 98 - <100 100 2 ร้อยละของสถานีอุตุนิยมวิทยาที่ตรวจวัด ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาถูกต้อง 20ร้อยละ95<75 75- <80 80- <85 85- <95 9595 3 จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการ ถ่ายทอดความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและผ่าน การประเมิน 1515จำนวน40 <10 10- 20 20- 30 30- 40 >40 4 ร้อยละของจำนวนครั้งในการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 1010ร้อยละ100<85 85 - <90 90 - <95 95 - <100 100 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ 1010ร้อยละ85<70 70- <75 75- <80 80- <85 >85 6 ร้อยละของจำนวนครั้งการส่งงานที่ได้รับ มอบหมายได้ทันเวลาที่กำหนด 1010ร้อยละ100<85 85 - <90 90 - <95 95 - <100 100 รวม100 ตัวชี้วัดระดับบุคคล ประจำปี 2557 ผอ.สอต สถานี ตรวจอากาศผิวพื้นและการบิน ศูนย์ อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

3 ที่ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อย ละ) หน่วย นับ เป้าหมาย ปี 2557 ข้อมูลพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. เกณฑ์การให้คะแนน 25542555255612345 1 ร้อยละของจำนวนครั้งที่รับผิดชอบในการ รายงานผลการตรวจอากาศผ่านระบบ METNET ทันเวลา ภายใน 30 นาที 3030ร้อยละ100<9494 - <96 96 - <98 98 - <100 100 2 ร้อยละของสถานีอุตุนิยมวิทยาที่ตรวจวัด ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาถูกต้อง 20ร้อยละ95<75 75- <80 80- <85 85- <95 9595 3 จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการ ถ่ายทอดความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและผ่าน การประเมิน 20จำนวน200<10 10- 20 20- 30 30- 40 >40 4 ร้อยละของจำนวนครั้งในการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 1010ร้อยละ100 <8585 - <90 90 - <95 95 - <100 100 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ 1010ร้อยละ85 <7070- <75 75- <80 80- <85 >85 6 ร้อยละของจำนวนครั้งการบริการข่าว พยากรณ์อากาศประจำวันแก่ผู้รับบริการ 1010จำนวน100<85 85 - <90 90 - <95 95 - <100 100 รวม100 ตัวชี้วัดระดับบุคคล ประจำปี 2557 พอต.สอต สถานี ตรวจอากาศผิวพื้น ศูนย์ อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

4 ที่ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อย ละ) หน่วย นับ เป้าหมาย ปี 2557 ข้อมูลพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. เกณฑ์การให้คะแนน 25542555255612345 1 ร้อยละของจำนวนครั้งที่รับผิดชอบในการ รายงานผลการตรวจอากาศผ่านระบบ METNET ทันเวลา ภายใน 30 นาที และ ข่าว METAR ทันเวลาไม่เกินนาทีที่ 05 3535ร้อยละ100<9494 - <96 96 - <98 98 - <100 100 2 ร้อยละของสถานีอุตุนิยมวิทยาที่ตรวจวัด ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาถูกต้อง 20 ร้อยละ95<75 75- <80 80- <85 85- <95 9595 3 จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการ ถ่ายทอดความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและผ่าน การประเมิน 1515จำนวน40<1010- 20 20- 30 30- 40 >40 4 ร้อยละของจำนวนครั้งในการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 1010ร้อยละ100 <8585 - <90 90 - <95 95 - <100 100 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ 1010ร้อยละ85 <7070- <75 75- <80 80- <85 >85 6 ร้อยละของจำนวนครั้งการบริการข่าว พยากรณ์อากาศประจำวันแก่ผู้รับบริการ 1010ร้อยละ100<85 85 - <90 90 - <95 95 - <100 100 รวม100 ตัวชี้วัดระดับบุคคล ประจำปี 2557 พอต.สอต สถานี ตรวจอากาศผิวพื้นและการบิน ศูนย์ อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

5 ที่ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อย ละ) หน่วย นับ เป้าหมาย ปี 2557 ข้อมูลพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. เกณฑ์การให้คะแนน 25542555255612345 1 ร้อยละของความครบถ้วนสมบูรณ์และ ทันเวลาของข้อมูลการตรวจอากาศด้วย เรดาร์ (ภายในเวลา 00 ของการตรวจ) 30ร้อยละ100 <94 94 - <96 96 - <98 98 - <100 100 2 ร้อยละของการแจ้งเตือนภัยฝนตกหนัก แก่นักอุตุนิยมวิทยาและผู้รับบริการ 30ร้อยละ100 <7575- <80 80- <85 85- <95 9595 3 ร้อยละของการแจ้งข้อมูลการตรวจพบ เมฆพายุฝนฟ้าคะนองให้แก่งานเฝ้าระวัง สภาวะอากาศ (การบิน) 20ร้อยละ100 <1010- 20 20- 30 30- 40 >40 4 จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จาก การถ่ายทอดความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา และผ่านการประเมิน 15จำนวน40 <7070- <75 75- <80 80- <85 >85 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ 10ร้อยละ85 <8585 - <90 90 - <95 95 - <100 100 6 ร้อยละของจำนวนครั้งการบริการข่าว พยากรณ์อากาศประจำวันแก่ผู้รับบริการ 10ร้อยละ100 <8585 - <90 90 - <95 95 - <100 100 รวม100 ตัวชี้วัดระดับบุคคล ประจำปี 2557 พอต.สอต สถานี ตรวจอากาศเรดาร์พิษณุโลก ศูนย์ อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ


ดาวน์โหลด ppt ที่ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อย ละ) หน่วย นับ เป้าหมาย ปี 2557 ข้อมูลพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. เกณฑ์การให้คะแนน 25542555255612345 1 ร้อยละของจำนวนครั้งที่รับผิดชอบในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google