งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อย ละ) หน่วย นับ เป้าหมาย ปี 2557 ข้อมูลพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. เกณฑ์การให้คะแนน 25542555255612345 1 ร้อยละของจำนวนครั้งที่รับผิดชอบในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อย ละ) หน่วย นับ เป้าหมาย ปี 2557 ข้อมูลพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. เกณฑ์การให้คะแนน 25542555255612345 1 ร้อยละของจำนวนครั้งที่รับผิดชอบในการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อย ละ) หน่วย นับ เป้าหมาย ปี 2557 ข้อมูลพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. เกณฑ์การให้คะแนน ร้อยละของจำนวนครั้งที่รับผิดชอบในการ รายงานผลการตรวจอากาศผ่านระบบ METNET ทันเวลา ภายใน 30 นาที 3535ร้อยละ100< < < < ร้อยละของสถานีอุตุนิยมวิทยาที่ตรวจวัด ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาถูกต้อง 20ร้อยละ95< < < < จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการ ถ่ายทอดความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและผ่าน การประเมิน 1515จำนวน40 < >40 4 ร้อยละของจำนวนครั้งในการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 1010ร้อยละ100< < < < ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ 1010ร้อยละ85< < < <85 >85 6 ร้อยละของจำนวนครั้งการส่งงานที่ได้รับ มอบหมายได้ทันเวลาที่กำหนด 1010ร้อยละ100< < < < รวม100 ตัวชี้วัดระดับบุคคล ประจำปี 2557 ผอ.สอต สถานี ตรวจอากาศผิวพื้น ศูนย์ อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

2 ที่ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อย ละ) หน่วย นับ เป้าหมาย ปี 2557 ข้อมูลพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. เกณฑ์การให้คะแนน ร้อยละของจำนวนครั้งที่รับผิดชอบในการ รายงานผลการตรวจอากาศผ่านระบบ METNET ทันเวลา ภายใน 30 นาที และ ข่าว METAR ทันเวลาไม่เกินนาทีที่ ร้อยละ100 < < < < ร้อยละของสถานีอุตุนิยมวิทยาที่ตรวจวัด ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาถูกต้อง 20ร้อยละ95< < < < จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการ ถ่ายทอดความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและผ่าน การประเมิน 1515จำนวน40 < >40 4 ร้อยละของจำนวนครั้งในการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 1010ร้อยละ100< < < < ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ 1010ร้อยละ85< < < <85 >85 6 ร้อยละของจำนวนครั้งการส่งงานที่ได้รับ มอบหมายได้ทันเวลาที่กำหนด 1010ร้อยละ100< < < < รวม100 ตัวชี้วัดระดับบุคคล ประจำปี 2557 ผอ.สอต สถานี ตรวจอากาศผิวพื้นและการบิน ศูนย์ อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

3 ที่ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อย ละ) หน่วย นับ เป้าหมาย ปี 2557 ข้อมูลพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. เกณฑ์การให้คะแนน ร้อยละของจำนวนครั้งที่รับผิดชอบในการ รายงานผลการตรวจอากาศผ่านระบบ METNET ทันเวลา ภายใน 30 นาที 3030ร้อยละ100< < < < ร้อยละของสถานีอุตุนิยมวิทยาที่ตรวจวัด ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาถูกต้อง 20ร้อยละ95< < < < จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการ ถ่ายทอดความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและผ่าน การประเมิน 20จำนวน200< >40 4 ร้อยละของจำนวนครั้งในการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 1010ร้อยละ100 < < < < ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ 1010ร้อยละ85 <7070- < < <85 >85 6 ร้อยละของจำนวนครั้งการบริการข่าว พยากรณ์อากาศประจำวันแก่ผู้รับบริการ 1010จำนวน100< < < < รวม100 ตัวชี้วัดระดับบุคคล ประจำปี 2557 พอต.สอต สถานี ตรวจอากาศผิวพื้น ศูนย์ อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

4 ที่ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อย ละ) หน่วย นับ เป้าหมาย ปี 2557 ข้อมูลพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. เกณฑ์การให้คะแนน ร้อยละของจำนวนครั้งที่รับผิดชอบในการ รายงานผลการตรวจอากาศผ่านระบบ METNET ทันเวลา ภายใน 30 นาที และ ข่าว METAR ทันเวลาไม่เกินนาทีที่ ร้อยละ100< < < < ร้อยละของสถานีอุตุนิยมวิทยาที่ตรวจวัด ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาถูกต้อง 20 ร้อยละ95< < < < จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการ ถ่ายทอดความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและผ่าน การประเมิน 1515จำนวน40< >40 4 ร้อยละของจำนวนครั้งในการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 1010ร้อยละ100 < < < < ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ 1010ร้อยละ85 <7070- < < <85 >85 6 ร้อยละของจำนวนครั้งการบริการข่าว พยากรณ์อากาศประจำวันแก่ผู้รับบริการ 1010ร้อยละ100< < < < รวม100 ตัวชี้วัดระดับบุคคล ประจำปี 2557 พอต.สอต สถานี ตรวจอากาศผิวพื้นและการบิน ศูนย์ อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

5 ที่ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อย ละ) หน่วย นับ เป้าหมาย ปี 2557 ข้อมูลพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. เกณฑ์การให้คะแนน ร้อยละของความครบถ้วนสมบูรณ์และ ทันเวลาของข้อมูลการตรวจอากาศด้วย เรดาร์ (ภายในเวลา 00 ของการตรวจ) 30ร้อยละ100 < < < < ร้อยละของการแจ้งเตือนภัยฝนตกหนัก แก่นักอุตุนิยมวิทยาและผู้รับบริการ 30ร้อยละ100 <7575- < < < ร้อยละของการแจ้งข้อมูลการตรวจพบ เมฆพายุฝนฟ้าคะนองให้แก่งานเฝ้าระวัง สภาวะอากาศ (การบิน) 20ร้อยละ100 < >40 4 จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จาก การถ่ายทอดความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา และผ่านการประเมิน 15จำนวน40 <7070- < < <85 >85 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ 10ร้อยละ85 < < < < ร้อยละของจำนวนครั้งการบริการข่าว พยากรณ์อากาศประจำวันแก่ผู้รับบริการ 10ร้อยละ100 < < < < รวม100 ตัวชี้วัดระดับบุคคล ประจำปี 2557 พอต.สอต สถานี ตรวจอากาศเรดาร์พิษณุโลก ศูนย์ อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ


ดาวน์โหลด ppt ที่ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อย ละ) หน่วย นับ เป้าหมาย ปี 2557 ข้อมูลพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. เกณฑ์การให้คะแนน 25542555255612345 1 ร้อยละของจำนวนครั้งที่รับผิดชอบในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google