งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัด นครนายก ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสหกรณ์จังหวัด นครนายก ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด นครนายก ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2552

2 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน ( ระดับกลุ่มภารกิจ 4 ข้อ )

3 ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ร้อยละของสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน ( เกณฑ์มาตรฐานกรมฯ 8 ข้อ ) ร้อย ละ 57

4 ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกิจของ สหกรณ์ เป้าหมายรวม 2,234,825,511.28 บาท สหกรณ์ภาค เกษตร ผล 1,215,212,034 บาท คิดเป็น 53,18 % 166 62 9 สหกรณ์นอกภาค เกษตร 1,65 5 1,04 8 สหกรณ์นอกภาค เกษตร

5 ตัวชี้วัดที่ 3.4 ร้อยละสหกรณ์ที่สามารถประชุมใหญ่ได้ ภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นปีทางบัญชี สหกรณ์


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสหกรณ์จังหวัด นครนายก ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google