งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO นายวิฑูรย์ พิริยะอนันต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ การศึกษาผล โครงการความร่วมมือ ของศิษย์เก่าที่มีต่อ การพัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO นายวิฑูรย์ พิริยะอนันต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ การศึกษาผล โครงการความร่วมมือ ของศิษย์เก่าที่มีต่อ การพัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO นายวิฑูรย์ พิริยะอนันต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ การศึกษาผล โครงการความร่วมมือ ของศิษย์เก่าที่มีต่อ การพัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556

2 LOGO ปัญหาการวิจัย  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ประกันคุณภาพการศึกษา พ. ศ.2553 หมวด 3 ระบบ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีส่วน ร่วมในการประเมินคุณภาพ และพัฒนาการจัด การศึกษาของรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชนองค์กรวิชาชีพ สถาบัน การศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น  ศิษย์เก่า ถือเป็นผลผลิตของสถานศึกษา ซึ่งมีศิษย์เก่า ประกอบอาชีพกระจายอยู่ทั้งในภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคอุตสาหกรรมบริการ และภาค การเกษตรทั่วประเทศ และเพื่อจัดทำฐานข้อมูล สารสนเทศของศิษย์เก่าของวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาลัย ส่งเสริมให้ศิษย์เก่าได้ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล และประกาศเกียรติคุณของวิทยาลัย

3 LOGO วัตถุประสงค์การวิจัย  1. เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานความร่วมมือ ของศิษย์เก่าที่มีต่อการพัฒนาวิทยาลัย เทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556  2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของศิษย์เก่า คณะ ครู นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโครงการความ ร่วมมือของศิษย์เก่าที่มีต่อการพัฒนาวิทยาลัย เทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556

4 LOGO แบบแผนการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย มุ่งศึกษา ผลการดำเนินงาน ความร่วมมือ ของศิษย์เก่าใน การพัฒนา วิทยาลัยฯ และ ศึกษาความ พึงพอใจใน การจัดกิจกรรม ร่วมกันระหว่าง ศิษย์เก่า ครู และนักศึกษา ศิษย์เก่า ครู และ นักศึกษาของ วิทยาลัย เทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ศิษย์เก่า จำนวน 20 คน ครู จำนวน 30 คน นักศึกษาของ วิทยาลัยฯ จำนวน 150 คน โดยการสุ่ม ตัวอย่าง อย่างง่าย วิธีดำเนินการวิจัย

5 LOGO เครื่องมือที่ใช้ในการการวิจัย  แบบสอบถามความพึงพอใจของศิษย์เก่า คณะ ครู และนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโครงการความ ร่วมมือของศิษย์เก่าที่มีต่อการพัฒนาวิทยาลัย เทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556 ใน 5 ด้าน ได้แก่  1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  2. กิจกรรมพัฒนาวิชาการและหรือวิชาชีพ  3. การรวมตัวในกลุ่มของ Social network  4. มีกองทุนสนับสนุนผู้เรียน  5. ข้อมูลของศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่อง

6 LOGO ขั้นตอนดำเนินการวิจัย ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง และสร้าง เครื่องมือการวิจัย ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและ ปรับปรุงเครื่องมือ ทดลองใช้และปรับปรุงเก็บรวบรวม / วิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการวิจัย

7 LOGO สรุปผลการวิจัย  สรุปภาพรวมผลศึกษาผลการดำเนินงาน โครงการความร่วมมือของศิษย์เก่าที่มีต่อการ พัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556 ในภาพรวม ดังนี้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มี 2 กิจกรรม  กิจกรรมพัฒนาวิชาการและหรือวิชาชีพ มี 1 กิจกรรม  การรวมตัวในกลุ่มของ Social network มี 1 กิจกรรม  มีกองทุนสนับสนุนผู้เรียนมี 4 กิจกรรม  ข้อมูลของศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องมี 1 กิจกรรม  รวมทั้งหมด 9 กิจกรรม

8 LOGO สรุปผลการวิจัย  สรุปผลความพึงพอใจศิษย์เก่า ครู และนักศึกษา ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานความร่วมมือของ ศิษย์เก่าที่มีต่อการพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556 ในภาพรวม ดังนี้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีความพึง พอใจระดับมาก  กิจกรรมพัฒนาวิชาการและหรือวิชาชีพ มี ความพึงพอใจระดับมาก  การรวมตัวในกลุ่มของ Social network มี ความพึงพอใจระดับปานกลาง  มีกองทุนสนับสนุนผู้เรียน มีความพึงพอใจ ระดับมาก  ข้อมูลของศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่อง มีความ พึงพอใจระดับมาก

9 LOGO ภาพกิจกรรม

10 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO นายวิฑูรย์ พิริยะอนันต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ การศึกษาผล โครงการความร่วมมือ ของศิษย์เก่าที่มีต่อ การพัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google