งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวิฑูรย์ พิริยะอนันต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวิฑูรย์ พิริยะอนันต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายวิฑูรย์ พิริยะอนันต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
การศึกษาผลโครงการความร่วมมือของศิษย์เก่าที่มีต่อการพัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556 นายวิฑูรย์ พิริยะอนันต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

2 ปัญหาการวิจัย กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 หมวด 3 ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพ และพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันการศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ศิษย์เก่า ถือเป็นผลผลิตของสถานศึกษา ซึ่งมีศิษย์เก่าประกอบอาชีพกระจายอยู่ทั้งในภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคอุตสาหกรรมบริการ และภาคการเกษตรทั่วประเทศ และเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่าของวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาลัย ส่งเสริมให้ศิษย์เก่าได้ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลและประกาศเกียรติคุณของวิทยาลัย

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานความร่วมมือของศิษย์เก่าที่มีต่อการพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของศิษย์เก่า คณะครู นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโครงการความร่วมมือของศิษย์เก่าที่มีต่อการพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556

4 วิธีดำเนินการวิจัย แบบแผนการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษา ผลการดำเนินงานความร่วมมือ ของศิษย์เก่าในการพัฒนา วิทยาลัยฯ และ ศึกษาความ พึงพอใจในการจัดกิจกรรม ร่วมกันระหว่างศิษย์เก่า ครู และนักศึกษา ศิษย์เก่า ครู และนักศึกษาของ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ศิษย์เก่า จำนวน 20 คน ครู จำนวน 30 คน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ จำนวน คน โดยการสุ่มตัวอย่าง อย่างง่าย

5 เครื่องมือที่ใช้ในการการวิจัย
แบบสอบถามความพึงพอใจของศิษย์เก่า คณะครู และนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโครงการความร่วมมือของศิษย์เก่าที่มีต่อการพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556 ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2. กิจกรรมพัฒนาวิชาการและหรือวิชาชีพ 3. การรวมตัวในกลุ่มของ Social network 4. มีกองทุนสนับสนุนผู้เรียน 5. ข้อมูลของศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่อง

6 ขั้นตอนดำเนินการวิจัย
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสร้างเครื่องมือการวิจัย ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องมือ ทดลองใช้และปรับปรุง เก็บรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัย

7 สรุปผลการวิจัย สรุปภาพรวมผลศึกษาผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือของศิษย์เก่าที่มีต่อการพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556 ในภาพรวม ดังนี้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มี กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาวิชาการและหรือวิชาชีพ มี กิจกรรม การรวมตัวในกลุ่มของ Social network มี กิจกรรม มีกองทุนสนับสนุนผู้เรียน มี กิจกรรม ข้อมูลของศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่อง มี กิจกรรม รวมทั้งหมด 9 กิจกรรม

8 สรุปผลการวิจัย สรุปผลความพึงพอใจศิษย์เก่า ครู และนักศึกษา ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานความร่วมมือของศิษย์เก่าที่มีต่อการพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556 ในภาพรวม ดังนี้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีความพึงพอใจระดับ มาก กิจกรรมพัฒนาวิชาการและหรือวิชาชีพ มีความพึงพอใจระดับ มาก การรวมตัวในกลุ่มของ Social network มีความพึงพอใจระดับ ปานกลาง มีกองทุนสนับสนุนผู้เรียน มีความพึงพอใจระดับ มาก ข้อมูลของศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่อง มีความพึงพอใจระดับ มาก

9 ภาพกิจกรรม

10 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt นายวิฑูรย์ พิริยะอนันต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google