งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอ อาจารย์พุทธวรรณ ขันต้นธง โดย อรพินท์ สอนไว 542132018.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอ อาจารย์พุทธวรรณ ขันต้นธง โดย อรพินท์ สอนไว 542132018."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอ อาจารย์พุทธวรรณ ขันต้นธง โดย อรพินท์ สอนไว 542132018

2 ที่มาและความสำคัญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประกาศนโยบาย ประกันคุณภาพการศึกษาและ แนวปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ. ศ.2541 โดยมุ่งหวังจะจัดการศึกษาที่มี คุณภาพ และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามปณิธานของ มหาวิทยาลัย และความต้องการของสังคม เพื่อพัฒนาสู่ ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของภูมิภาคในอนาคต การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เป็น งานที่ต้องอาศัยนโยบาย ที่ชัดเจน ความมุ่งมั่นของ ผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน ใน หน่วยงาน นอกจากนี้ในการดำเนินงานเรื่องการติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานของตนเอง เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลมา ปรับปรุงและพัฒนางาน นั้นหมายความว่า หน่วยงานต้อง มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับการบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ ประมวลผล และ รายงานผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

3 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เริ่มเข้ารับ การตรวจรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2549 จนถึงปีการศึกษา 2553 โดยเกณฑ์ การตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินตาม แนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ.) โดยมี 9 องค์ประกอบ ดังนี้ 1.1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ แผนการดำเนินงาน 2.2. การผลิตบัณฑิต 3.3. กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา 4.4. การวิจัย 5.5. การบริการวิชาการแก่สังคม 6.6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 7.7. การบริหารจัดการ 8. การเงินและงบประมาณ 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การศึกษา

4 ผลจากการตรวจรับทั้ง 9 องค์ประกอบ วิทยาลัยฯ มีตังบ่งชี้ที่ไม่บรรลุผล อยู่เกณฑ์คะแนนต่ำที่สุด อยู่ 2 ตัว บ่งชี้ คือ องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญา เอก 1.23 คะแนน ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทาง วิชาการ 0.00 คะแนน และคณะกรรมการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษา ในปี การศึกษา 2553 ยังชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อน 2 ข้อ คือ 1. สัดส่วนของอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก น้อย 2. สัดส่วนของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการน้อย มาก

5 จากผลการการตรวจรับฯ เป็นจุดเริ่มต้นของการ นำไปวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนา ระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจได้ ดังนี้ 1. วิทยาลัยฯ มีแผนการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิให้ จบการศึกษาถึงระดับปริญญาเอกได้อย่างไร มีสิ่งใดที่ ต้องดำเนินการหลังอาจารย์เหล่านั้นจบการศึกษา ระดับ ปริญญาเอก อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาเอก แผนการ พัฒนาอาจารย์ งบประมาณ การพัฒนา อัตรากำลัง ระดับปริญญา เอก งบประมาณ อัตรากำลัง อัตราพนักงาน มหาวิทยาลัย ( แผ่นดิน ) การวิเคราะห์ อัตรากำลัง (FTES, HCCH) - เมื่อไหร่ที่อาจารย์ต้องไป ศึกษาต่อ - อาจารย์ต้องไปศึกษาต่อ สาขาอะไร - ไม่เกินร้อยละ 30 ของงบ รายรับ

6 2. วิทยาลัยฯ มีแผนการส่งเสริม และสนับสนุนให้ อาจารย์ได้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้อย่างไร มี สิ่งใดที่ต้องดำเนินการหลังอาจารย์เหล่านั้นดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ที่ดำรง ตำแหน่งทาง วิชาการ แผนการ พัฒนาอาจารย์ งบประมาณ การสนับสนุน ผู้ดำรง ตำแหน่งทาง วิชาการ งบประมาณ ค่าตอบแทนเงิน ประจำตำแหน่ง อัตราพนักงาน มหาวิทยาลัย ( แผ่นดิน ) การวิเคราะห์ อัตรากำลัง (FTES, HCCH) - เมื่อไหร่ที่อาจารย์ต้อง ขอกำหนด ตำแหน่ง - อาจารย์มีผลงาน เพียงพอหรือยัง - ไม่เกินร้อยละ 30 ของงบ รายรับ

7 โจทย์วิจัย ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อการตัดสินใจ (Decision Support Systems : DSS) วัตถุประสงค์ - เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร งบประมาณ, อัตรากำลัง, การพัฒนา, ( การศึกษา, ตำแหน่ง ทางวิชาการ ) - เพื่อผลักดัน KPI ให้บรรลุผล - วิเคราะห์ความเสี่ยง และนำมาเป็นทางเลือกให้แก่ ผู้บริหารในการตัดสินใจ ผลที่คาดว่าจะได้รับ - มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อการตัดสินใจ - KPI ตัวชี้วัดที่ 2.2 และ 2.3 บรรลุผล


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอ อาจารย์พุทธวรรณ ขันต้นธง โดย อรพินท์ สอนไว 542132018.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google