งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การกำกับคุณภาพของผ้าใน การดูแลผู้ป่วย 2. ความพอเพียงของผ้าที่ใช้ใน การดูแลผู้ป่วย 2. การทำความสะอาด / การ ซักฟอกของผ้าติดเชื้อ 1. การจัดการเรื่องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การกำกับคุณภาพของผ้าใน การดูแลผู้ป่วย 2. ความพอเพียงของผ้าที่ใช้ใน การดูแลผู้ป่วย 2. การทำความสะอาด / การ ซักฟอกของผ้าติดเชื้อ 1. การจัดการเรื่องการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. การกำกับคุณภาพของผ้าใน การดูแลผู้ป่วย 2. ความพอเพียงของผ้าที่ใช้ใน การดูแลผู้ป่วย 2. การทำความสะอาด / การ ซักฟอกของผ้าติดเชื้อ 1. การจัดการเรื่องการ ไหลเวียน ของผ้าเปื้อน ผ้าสะอาด 3. การป้องกันการ ปนเปื้อนของ น้ำซักล้างต่อสิ่งแวดล้อม 3. การบริหารเรื่องผ้า ( การเก็บ รักษาและการนำส่ง )

3 6. การ ดูแลสุขภาพ การป้องกัน ตนเอง ของบุคลากรทั้งความ ปลอดภัยจากการทำงานและ การติดเชื้อ 1. การจัดสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการ ทำงาน 2. ความสะดวก สะอาด ปลอดภัย ของอาคารสถานที่ 5. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 3. ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 4. ความพร้อมและความพอเพียง ของเครื่องมือ

4 1. การจัดทำบัญชีความเสี่ยง พร้อมแนวทางป้องกัน 2. การรายงานอุบัติการณ์ 4. การประสานของหน่วยงาน กับทีมนำความเสี่ยง 5. วิธีการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก ของห้องคลอด 3. ความเสี่ยงที่สำคัญที่เกิดใน รอบปีพร้อมการทบทวนเพื่อหา แนวทางปฏิบัติ


ดาวน์โหลด ppt 1. การกำกับคุณภาพของผ้าใน การดูแลผู้ป่วย 2. ความพอเพียงของผ้าที่ใช้ใน การดูแลผู้ป่วย 2. การทำความสะอาด / การ ซักฟอกของผ้าติดเชื้อ 1. การจัดการเรื่องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google