งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 บทนำ SIRIPONR SOMKHUMPA. ความหมายของ “ การเงิน ” และ “ การเงินธุรกิจ ” ความหมายของการเงินว่า การเงินเป็นทั้ง ศาสตร์และศิลป์ของการบริหารเงิน ความหมายของการเงินธุรกิจในภาวะปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 บทนำ SIRIPONR SOMKHUMPA. ความหมายของ “ การเงิน ” และ “ การเงินธุรกิจ ” ความหมายของการเงินว่า การเงินเป็นทั้ง ศาสตร์และศิลป์ของการบริหารเงิน ความหมายของการเงินธุรกิจในภาวะปัจจุบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 บทนำ SIRIPONR SOMKHUMPA

2 ความหมายของ “ การเงิน ” และ “ การเงินธุรกิจ ” ความหมายของการเงินว่า การเงินเป็นทั้ง ศาสตร์และศิลป์ของการบริหารเงิน ความหมายของการเงินธุรกิจในภาวะปัจจุบัน คือ การบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินใน องค์การ การเงินและการเงินธุรกิจมีหลักการที่ เหมือนกัน คือ เกี่ยวกับวิธีการจัดหาเงินทุน คือ พิจารณาว่าธุรกิจจะได้เงินมาโดยวิธีใด เป็น จำนวนเท่าใด และเวลาใด จึงจะดีที่สุด

3 สิ่งที่คาดหวังของกิจการ กำไรสูงสุด (Profit Maximization) เป็น เป้าหมายของธุรกิจโดยคำนึงถึงกำไรรวมที่ธุรกิจ สามารถหามาได้สูงสุด โดยการบริหาร ทรัพยากรที่มีอยู่พื่อก่อให้เกิดค่าทางเศรษฐกิจ สูงสุด ความมั่งคั่งสูงสุด (Wealth Maximization) เป็น เป้าหมายของธุรกิจที่กว้างกว่ากำไร สูงสุดโดย ให้ความสำคัญถึงความมั่นคงของกิจการซึ่งจะมี ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของ กิจการ มูลค่ากำไรต่อหุ้นสูงสุดจะให้ความหมาย ที่มากกว่ากำไรสูงสุด

4 จุดมุ่งหมายของกิจการ กล่าวไว้ว่า ในการดำเนินธุรกิจอาจมีจุดมุ่งหมาย หลายประการพอสรุปได้ ดังนี้ 1. กำไร (Profit 2. ความสามารถทำกำไร (Profitability) 3. รายได้ต่อหุ้น (Earning per share) 4. ความมั่งคั่งสูงสุด (Wealth Maximization)

5 เป้าหมายของผู้จัดการ ผู้บริหารทางการเงินเพื่อผลประโยชน์ของกิจการ ตามที่กล่าวมาแล้ว ยังต้องคำนึงถึงสังคมโดย ส่วนรวมด้วย คือ ผู้จัดการทำงานให้ได้ผลดีต่อ เจ้าของทุน ลูกค้า พนักงานของธุรกิจและสังคม ส่วนรวมซึ่งอาจแบ่งออกได้ ดังนี้ การบริการ (Service) ความเจริญเติบโตของธุรกิจ (Growth) ความสามารถทำกำไร (Profitability) การดำรงอยู่ของธุรกิจ (Concerning) ความพอใจ (Satisficing)

6 บทบาทที่เป็นหัวใจสำคัญของ การเงิน ธุรกิจไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ต้องมี ผู้รับผิดชอบจัดการด้านการเงินซึ่งมีระดับในการ รับผิดชอบที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับนโยบาย ขนาดของ ธุรกิจและความสามารถของผู้บริหารการเงิน 1. เจ้าของหรือผู้ถือหุ้น (OWNER PREFERENCE) 2. วัตถุประสงค์ของธุรกิจ (FIRM OBJECTIVES) 3. ทัศนคติและการตัดสินใจ (ATTITUDES AND DECISIONS) 4. สังคม (SOCIETY) กฎหมาย (LEGSL) เศรษฐกิจ (ECOOMIC) และสภาพแวดล้อม (ENVIRONMENTT) 5. นโยบายเพื่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ (POLICIES TO ACHIEVE

7 หน้าที่หลักของฝ่ายการเงินใน องค์การธุรกิจ หน้าที่หลักในองค์การธุรกิจที่การเงินต้องเข้าไปมี ส่วนเกี่ยวข้อง คือ 1. การเงินและการลงทุน 2. การบัญชีและการควบคุม 3. การพยากรณ์และการวางแผนระยะยาว 4. การกำหนดราคา การตัดสินใจเกี่ยวกับ นโยบายราคา 5. หน้าที่อื่น ๆ เช่น การให้กู้ยืมเงิน การ ประกันภัย และแผนการจูงใจ

8 หน้าที่ของผู้บริหารการเงิน (Financial Manager) หน้าที่ของผู้บริหารการเงินไว้ว่า ในปัจจุบันหน้าที่ของ ความรับผิดชอบของผู้บริหารการเงินได้พัฒนาและ ก้าวหน้าขึ้นมาก เดิมหน้าที่ของผู้บริหารเงินเพียง บันทึกรายการทางการเงินทั้งหมดให้เป็นไปตาม ความเป็นจริง ซึ่งอาจแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ของผู้บริหารงานการเงินได้ ดังนี้ 1. วางแผนและควบคุมทางการเงิน 2. จัดการควบคุมเกี่ยวกับทรัพย์สินของธุรกิจ 3. ตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน 4. ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างของเงินทุน 5. จัดการเกี่ยวกับการตีราคาทรัพย์สินของ กิจการ ราคาหุ้น และทรัพย์สินของกิจการ

9 สรุป นอกเหนือจากหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาแล้ว ผู้จัดการการเงินจำเป็นจะต้องรอบรู้ในสาขาวิชา อื่น ๆ เช่น บัญชี เศรษฐศาสตร์ เป็นพื้นฐานอีก ด้วย และปัจจุบันนี้ได้นำวิธีการวิเคราะห์เชิง ปริมาณ (Quantitative Analysis) มาใช้เพื่อให้ การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ฉะนั้นจึง เห็นได้ว่า การตัดสินใจทางการเงินเป็นเรื่องที่ สำคัญอย่างยิ่งและเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ชั้นสูง ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการตัดสินใจทาง การเงินเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอยู่รอดของ กิจการ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 บทนำ SIRIPONR SOMKHUMPA. ความหมายของ “ การเงิน ” และ “ การเงินธุรกิจ ” ความหมายของการเงินว่า การเงินเป็นทั้ง ศาสตร์และศิลป์ของการบริหารเงิน ความหมายของการเงินธุรกิจในภาวะปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google