งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เก็บตกคำถามจาก สมศ..  คำถาม  ที่มาของ วิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ สอดคล้องกับ SAR/ แผนพัฒนา / แผนปฏิบัติการปี 53-55 สอดคล้องกันอย่างไร  โครงการในแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เก็บตกคำถามจาก สมศ..  คำถาม  ที่มาของ วิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ สอดคล้องกับ SAR/ แผนพัฒนา / แผนปฏิบัติการปี 53-55 สอดคล้องกันอย่างไร  โครงการในแผน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เก็บตกคำถามจาก สมศ.

2  คำถาม  ที่มาของ วิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ สอดคล้องกับ SAR/ แผนพัฒนา / แผนปฏิบัติการปี 53-55 สอดคล้องกันอย่างไร  โครงการในแผน สอดคล้องกับแผน / พันธกิจ หรือไม่ และมีการทำโครงการต่อเนื่องหรือไม่  ตัวบ่งชี้ในแผนมีผลเป็นอย่างไร เชิงปริมาณ เป้าและผล ในแต่ละปีสอดคล้องกันหรือไม่

3  คำถาม  มีแผนนิเทศหรือไม่ มีผลการนิเทศหรือไม่ และเรา ติดตามอย่างไร มีการบันทึกหรือไม่ ผลของการนิเทศ เป็นอย่างไรบ้าง เรานำผลไปพัฒนางานหรือไม่ นำไปแก้ แล้วมีหลักฐานยืนยันหรือไม่ว่าเป็นอย่างไร  ที่มาของโครงการได้มาอย่างไร มีใครเข้าร่วมบ้าง ใคร เป็นผู้อนุมัติแผนและโครงการ มีอะไรบ่งบอกว่าโครงการ นั้นสำเร็จ  แผนการศึกษาของจังหวัดสอดคล้องกับแผน กศน. หรือไม่

4  มีหลักสูตรสถานศึกษาหรือไม่ และได้มาอย่างไร ( มี โดยการร่วมประชุมกับเครือข่าย คณะกรรมการ สถานศึกษา และลงนามโดยผอ. กศน. อำเภอ )  มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหรือไม่ ( มี โดยจัดตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร )  คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมหรือไม่ ( มี คณะกรรมการสถานศึกษา )

5  วิธีได้มาอย่างไร ( โดยวัยวุฒิ ผู้นำชุมชน ตัวแทน ผู้ปกครอง ตัวแทนศิษย์เก่า สรรหา )  ครูวิเคราะห์หลักสูตรหรือไม่ อย่างไร ( มีการวิเคราะห์ หลักสูตรร่วมกับผู้เรียนโดยดูรายละเอียดว่าสอดคล้องกับ หลักสูตรหรือไม่ )  ครูทำแผนการสอนอย่างไร ร่วมกับใครบ้าง มีการบันทึก หลังสอนหรือไม่ ( มี ทำร่วมกับผู้เรียน กับคณะกรรมการ สถานศึกษา จะมีการบันทึกหลังแผนการสอนเสมอถึง ปัญหาที่ได้รับ  มีการทำวิจัยสื่อบ้างหรือไม่ ( มี โดยให้วิจัยเป็นรายบุคคล ว่ามีความเข้าใจกับสื่อการเรียนการสอนนั้นๆ สรุปผล )

6  มีการนิเทศตามกลุ่มผู้เรียนหรือไม่ ( มี คณะกรรมการ ติดตามประเมินผลอยู่แล้วเดือนละ 2 ครั้ง )  มีการสอนเสริมหรือไม่ ใครเป็นผู้สอนตอนไหน ( มี ครูที่ สอนต้องจบตามสาขารายวิชานั้นๆ สอนในวันที่ไม่มีการ เรียนการสอน )  มีการประเมินผล / ความพึงพอใจของผู้เรียนหรือไม่ ( มี ประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน โดยมี แบบทดสอบ กรต. สัมภาษณ์แบบสอบถาม )

7  คุณมีการจัดทำเวทีชาวบ้านหรือไม่ ขออนุญาตหรือไม่ ทำวันที่เท่าไร จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมเท่าไร จบเท่าไร หลักสูตรได้มาอย่างไร มีใครจัดทำหลักสูตรบ้าง มี ชาวบ้านหรือไม่ ทำไมจึงจบเท่านี้ คนที่ไม่จบคุณทำ อย่างไร ติดตามผู้ไม่จบอย่างไร คุณแก้ปัญหาผู้ไม่จบ อย่างไร แล้วคุณนำปัญหาไปแก้อย่างไร มีคำสั่งหรือไม่ มีการรายงานผลแต่ละกิจกรรมหรือไม่ และสรุปรวม ประจำปี มีสรุประดับความพึงพอใจหรือไม่ ได้มาอย่างไร ในแต่ละงานแต่ละกิจกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีกี่คน แหล่งการเรียนรู้เท่าไร สอดคล้องกันอย่างไร การศึกษา ตามอัธยาศัยจัดอย่างไร สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งการเรียนรู้ ประชาชนนำไปพัฒนาตนเองอย่างไร

8  ( มี การทำเวทีชาวบ้าน ขออนุญาตเปิดจัดทำหลักสูตร มี คณะผู้จัดทำ ผู้จบหลักสูตรมีการติดตามแนะแนว มีการ เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับแหล่งเรียนรู้ มีการรายงาน ผลแต่ละกิจกรรมและสรุปเป็นรายปีของกิจกรรม มีการ สำรวจความพึงพอใจและสรุป มีการนิเทศติดตามและ รายงานผล )

9  มีแผนพัฒนาบุคลากร หรือไม่  ประชุมทุกครั้งมีการจัดทำวาระการประชุม บันทึกการ ประชุมหรือไม่  มีการสรุปว่าในแต่ละปีบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองกี่ ครั้ง  บุคลากรมีการใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาบุคลากร มีโครงการรองรับในแผนประจำปี หรือไม่  สรุปผลการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ เช่น มีแหล่งเรียนรู้ อะไรบ้าง ที่ตั้งที่ไหน ใช้บริการกี่ครั้งต่อสัปดาห์  สรุปข้อมูลภูมิปัญญา แต่ละตำบล มีภูมิปัญญาอะไรบ้าง กี่คน ชื่ออะไร ที่อยู่และจำนวนครั้งที่ใช้บริการ  มีโครงสร้างบริหารหรือไม่

10  การประกันคุณภาพภายในได้ดำเนินการและ เตรียมการอย่างไร  มีการพัฒนาคุณภาพภายในหรือไม่ อย่างไร  มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน จุดที่ต้องพัฒนาใน สถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร  ได้มีการนำผลในส่วนที่ต้องพัฒนาในรายงานการ ประเมินตนเอง ไปพัฒนาปรับปรุงอย่างไร  คำสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน คำสั่ง คณะกรรมการติดตามผล  มีคำสั่งซึ่งปรากฏอยู่ในแฟ้มคำสั่งงานประกันคุณภาพ สถานศึกษา

11  การรายงานประเมินตนเอง มีการรายงานให้ชุมชน และกรรมการสถานศึกษาทราบหรือไม่ / อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt เก็บตกคำถามจาก สมศ..  คำถาม  ที่มาของ วิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ สอดคล้องกับ SAR/ แผนพัฒนา / แผนปฏิบัติการปี 53-55 สอดคล้องกันอย่างไร  โครงการในแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google