งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHAPTER 2 Operators. 2 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Agenda Operator & Operand Arithmetic Operators String Operator.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHAPTER 2 Operators. 2 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Agenda Operator & Operand Arithmetic Operators String Operator."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHAPTER 2 Operators

2 2 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Agenda Operator & Operand Arithmetic Operators String Operator Pre-Incremental,Post-Incremental, Pre-Decremental,Post-Decremental Operators Comparison Operators Logical Operators

3 3 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Operator คือเครื่องหมายที่ใช้สำหรับการคำนวณ หรือเปรียบเทียบหรืออื่นๆ Operator & Operand Operand คือ ค่าที่ใช้สำหรับคำนวณหรือเปรียบเทียบ หรืออื่นๆ โดย Operand อาจเป็นตัวเลข ตัวอักษร ค่าคงที่ หรือ ตัวแปร ตัวอย่าง X + Y * 2 Operator ได้แก่ + และ * Operand ได้แก่ X Y และ 2

4 4 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดให้ $a=10 และ $b=3 เครื่องหมายคำนวณทางคณิตศาสตร์ เครื่องหมายชื่อความหมายตัวอย่างผลลัพธ์ ($c) +Additionบวก$c=$a+$b13 -Subtractionลบ$c=$a-$b7 *Multiplicationคูณ$c=$a*$b30 /Divisionหาร$c=$a/$b3.33333333333 %Modulusหารเก็บเศษ$c=$a%$b1 เครื่องหมายบวกและลบ ที่เป็น Unary Operator เช่น $e=-5 Arithmetic Operators

5 5 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครื่องหมายจุด (.) ใช้สำหรับต่อข้อความที่อยู่ด้านซ้ายและขวา ของจุด string_left. string_right เช่น $a=‘Chiang Mai ’; $b=‘University’; $c=$a.$c; echo “Hello”.$a; String Operator

6 6 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครื่องหมายเท่ากับ(=) สำหรับกำหนดค่าให้ตัวแปร นำค่าด้านขวามาเก็บไว้ที่ตัวแปรด้านซ้าย var_name = value เช่น $a=10; $b=$a+3; Assignment Operators

7 7 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดให้ $a=10 เครื่องหมายตัวอย่างความหมายเท่ากับผลลัพธ์ ($a) +=+=$a+=4$a = $a+414 -=$a-=4$a = $a-46 *=$a*=4$a = $a*440 /=$a/=4$a = $a/42.5 %=$a%=4$a = $a%42.=$a.=4$a = $a.4104 Combination Assignment Operators

8 8 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดให้ $a=10 เครื่องหมายชื่อตัวอย่างผลลัพธ์ ($a)ความหมาย ++Pre-Incremental++$a$a = $a+111 ++Post- Incremental $a++$a = $a+111 - Pre-Decremental- -$a$a = $a-19 - Post- Decremental $a- -$a = $a-19 Pre-Incremental,Post-Incremental, Pre-Decremental,Post-Decremental Operators

9 9 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่าง $b = 5; $a = 10 + $b++ * 2; ผลลัพธ์ที่ได้ จะมีผลเท่ากับคําสั่ง $a = 10 + $b * 2; $b = $b + 1; จะได้ว่า $a มีค่าเท่ากับ 10 + 5 * 2 = 20 และ $b มีค่าเท่ากับ 6 $b++ เอาค่า $b ไปใช้ก่อน แล้วจึงเพิ่มค่า $b

10 10 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่าง $b = 5; $a = 10 + ++$b * 2; ผลลัพธ์ที่ได้จะมีผลเท่ากับคําสั่ง $b = $b + 1; $a = 10 + $b * 2; จะได้ $b มีค่าเท่ากับ 6 และ $a มีค่าเท่ากับ 10 + 6 * 2 = 22 ++b เพิ่มค่า b ก่อน แล้วจึงเอาค่า b ไปใช้

11 11 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดให้ $a=10;$a=(integer)$a; $b=10; $b=(integer)$b; $c=10; $c=(double)$c; $d=20; $d=(integer)$d; สำหรับเปรียบเทียบค่า 2 ค่าใดๆ แล้วส่งคืนค่าที่เป็นจริง(true) หรือเท็จ(false) Comparison Operators

12 12 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครื่องหมายชื่อความหมายตัวอย่างผลลัพธ์ ==Equalเท่ากับ$a==$b $a==$c $a==$d True False ===Identicalเหมือนกัน$a===$b $a===$c $a===$d True False !=Not equalไม่เท่ากับ$a!=$c $a!=$d False True <>Not equalไม่เท่ากับ$a<>$c $a<>$d False True Comparison Operators

13 13 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครื่องหมายชื่อความหมายตัวอย่างผลลัพธ์ Greater thanมากกว่า$a>$c $a>$d False <=Less than or equal to น้อยกว่าหรือ เท่ากับ $a<=$c $a<=$d True >=Greater than or equal to มากกว่าหรือ เท่ากับ $a>=$c $a>=$d True False Comparison Operators

14 14 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครื่องหมายชื่อความหมายตัวอย่างผลลัพธ์ !Notคืนค่า True ถ้าตัวแปรเป็น False คืนค่า False ถ้าตัวแปรเป็น True !$aFalse &&Andคืนค่า True ถ้าเป็นจริงทั้ง 2 ค่า กรณีอื่นๆ คืนค่า False $a && $bFalse andAndคืนค่า True ถ้าเป็น True ทั้ง 2 ค่า กรณีอื่นๆ คืนค่า False $a and $bTrue ||Orคืนค่า Falseถ้าเป็นFalseทั้ง 2 ค่า กรณีอื่นๆ คืนค่า True $a || $bTrue orOrคืนค่า Falseถ้าเป็นFalseทั้ง 2 ค่า กรณีอื่นๆ คืนค่า True $a or $bTrue กำหนดให้ $a=true; $b=false; Logical Operators

15 15 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเขียนนิพจน์คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์จะ แตกต่างกับนิพจน์คณิตศาสตร์ที่เคยเรียนทั่วไป ตรงที่มีลําดับความสำคัญ(Priority) ของตัวดำเนินการ เข้ามาเกี่ยวข้อง ลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการทาง คณิตศาสตร์ ( )Parenthesis +, - Unary Plus, Unary Minus *, /, % Multiplication, Division, Modulus +, - Addition, Subtraction มาก น้อย

16 16 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่าง 3 + 4 / 2 ; จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 3 + (4 / 2) = 5 3 * 2 + 4 % 2; จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ (3*2) + (4%2) = 6 + 0 = 6 3 + 2 * 4 % 2 จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 3 + ( (2*4) %2 ) = 3 + (8 %2) = 3 + 0 = 3

17 17 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่าง แต่หากต้องการให้ทําตัวดําเนินการในลําดับตํ่าก่อน ให้ใช้ เครื่องหมาย ( ) ครอบคําสั่งที่ต้องการ เช่น 3 * (2 + 4 )% 2 จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 3 * 6 % 2 = 18 % 2 = 0

18 18 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบบฝึกหัด ให้ $b=2 $c=100 $d=30 $a = $b * $c - $d $a = $b * ($c - $d) $a = $d / $b * $c + 15 * $b $a = (($d / $b) * $c) + (15 * $b) $a = $c + 5 % 3 * $b - $d / 2 $a = ($c + 5) % 3 * ($b - $d) / 2


ดาวน์โหลด ppt CHAPTER 2 Operators. 2 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Agenda Operator & Operand Arithmetic Operators String Operator.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google