งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาปาสคาล ผู้สร้าง Dr.Niklaus Wirth ปี 2513 Pascal มาจาก Blaise Pascal นัก คณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส รากฐานจากภาษา Algol60 และ PL/1 เป็นภาษาแบบมีโครงสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาปาสคาล ผู้สร้าง Dr.Niklaus Wirth ปี 2513 Pascal มาจาก Blaise Pascal นัก คณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส รากฐานจากภาษา Algol60 และ PL/1 เป็นภาษาแบบมีโครงสร้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ภาษาปาสคาล ผู้สร้าง Dr.Niklaus Wirth ปี 2513 Pascal มาจาก Blaise Pascal นัก คณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส รากฐานจากภาษา Algol60 และ PL/1 เป็นภาษาแบบมีโครงสร้าง (Structured Programming)

3 PROGRAM ชื่อโปรแกรม ; VAR LABEL CONST TYPE PROCEDURE or FUNCTION BEGIN END. Heading Declarations Statements โครงสร้างของภาษาปาสคาล ….

4 PROGRAM example(input,output); { Calculate average of three numbers } CONST COUNT = 3; VAR input1, input2, input3 : integer; average : real; BEGIN readln(input1,input2,inpu t3); average:=(input1,input2, input3)/count; writeln(‘The avarage is’,average:5:2); END. ตัวอย่างโปรแกรมภาษา ปาสคาล ส่วนหัว ส่วน ประกา ศ ส่วนคำสั่ง

5 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมภาษา ปาสคาล Source Code Create/Edit Text File pico.pas คำสั่ง Machine Code Compile By compiler gpc.pas [-o outputfile] คำสั่ง Execute (Run) a.out คำสั่ง หรือ

6 การตั้งชื่อ (Identifiers) 1. ประกอบด้วยตัวอักษรตั้งแต่ A ถึง Z หรือตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 9 ที่ไม่มีสัญลักษณ์พิเศษอื่น ๆ อยู่ 2. ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ( ห้ามเป็นตัวเลข ) และตัวถัดไป อาจจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร หรือเครื่องหมาย Underline ( _ ) ก็ได้ 3. ตัวอักษรตัวใหญ่ ตัวเล็กจะถือว่าเหมือนกัน 4. ความยาวของชื่อตัวแปรยาวได้ไม่เกิน 255 ตัวอักขระ 5. ชื่อที่ตั้งนั้นจะต้องไม่เป็นคำสงวน (Reserve Word)

7 ชนิดของข้อมูล (Data Type) ข้อมูลชนิดธรรมดา (Simple- type data) – ข้อมูลแบบมาตรฐาน (Standard Data Type) – ข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนดเอง (User- defined Data Type) ข้อมูลชนิดมีโครงสร้าง (Structured-type Data) ข้อมูลชนิดตัวชี้ (Pointer-type Data)

8 ข้อมูลแบบมาตรฐาน (Standard Data Type) 2. ข้อมูลแบบเลขจำนวนจริง (real) เช่น 12.1 0.5 22/7 3. ข้อมูลแบบอักขระ (char) เช่น ‘A’ ‘2’ ‘*’ 4. ข้อมูลแบบสตริง (string) เช่น ‘SILPAKORN’ ‘SC’ 5. ข้อมูลแบบตรรกศาสตร์ (boolean) เช่น จริง (true) เท็จ (false) 1. ข้อมูลแบบเลขจำนวนเต็ม (integer) เช่น 0 1 -1 -500 44 89 ข้อแตกต่างระหว่าง ตัวเลขกับตัวอักขระ คือ การมีตัวอักขระจะมีเครื่องหมาย ‘’

9 ค่าคงที่ (Constants) รูปแบบ CONST identifier = constant; ตัวอย่าง CONST PI = 3.1415927; TAXRATE = 0.07; BLANK = ‘ ‘; MAX = True; CONTINUE = ‘Press enter to continue..’;

10 ตัวแปร (Variables) รูปแบบ VAR identifier [, identifier,.. ] : Data Type; ตัวอย่าง VAR radias, high : real; row, column : integer; name : string; choice : char; done : boolean;

11 ตัวดำเนินการ (Operators) ตัวดำเนินการคำนวณ – จำนวนเต็ม : +, -, *, /, DIV, MOD – จำนวนจริง : +, -, *, / ตัวดำเนินการสตริง : + ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ : =, <>,, >= ตัวดำเนินการบูลลีน : AND, OR, NOT

12 นิพจน์ (Expression) เช่น row > MAX MAX and Done กลุ่มของข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วย Operand ที่เป็นตัวแปร ค่าคงที่ 1 ตัวหรือมากกว่า ซึ่งเชื่อมกันด้วยสัญลักษณ์ทาง การคำนวณหรือเปรียบเทียบที่เรียกว่า Operator นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ นิพจน์ทางตรรกศาสตร์ เช่น a+b/c*d

13 ลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการ 1. ถ้ามีวงเล็บจะต้องทำในวงเล็บก่อน 2. ในกรณีที่มีวงเล็บซ้อนกัน ให้ทำเครื่องหมายวงเล็บในสุดก่อน 3. จะทำการคำนวณตามลำดับเครื่องหมายดังนี้ +( เอกภาค ) -( เอกภาค ) NOT * / DIV MOD AND + - OR = <> >= สูงสุด ต่ำสุด

14 ตัวอย่าง 7 * 10 - 5 MOD 3 * 4 + 9 70 - 2 * 4 + 9 70 - 8 + 9 = 71

15 2 * ( ( 8 MOD 5 ) * ( 4 + ( 15 - 3 ) / sqr( -4 + 2 ) ) ) = 21765438 42 8 DIV 5 = 5 MOD 6 = 1 38 MOD 5 =5 5 DIV 6 =0 ตัวอย่าง

16 คำสั่งพื้นฐานในการเขียน โปรแกรม คำสั่งทางคณิตศาสตร์และตรรกะ (arithmetic-logic statement) คำสั่งรับข้อมูลและแสดงผล (input/output statement) คำสั่งเลือกทำงานตามเงื่อนไข (selection statement) คำสั่งทำงานซ้ำ (looping statement) คำสั่งเรียกให้โปรแกรมย่อยทำงาน (call subprogram)

17 คำสั่งทางคณิตศาสตร์และตรรกะ (arithmetic-logic statement) คำสั่งการกำหนดค่า (Assignment Statement) คือ การกำหนดค่าให้กับตัวแปรโดยการใช้เครื่องหมาย := รูปแบบ ตัวอย่าง identifier := constant; identifier := Expression; Price:=100; tax:=0.07*price;

18 คำสั่งรับข้อมูลและแสดงผล (input/output statement) คำสั่งการแสดงผลลัพธ์ (Output Statement) รูปแบบ write(parameter[:length:decimal],...); เป็นคำสั่งการแสดงผลลัพธ์หรือข้อมูลออกทางจอภาพ ได้แก่ คำสั่ง Write, Writeln สำหรับการแสดงผลนั้นแสดงได้ 2 อย่าง คือ writeln(parameter[:length:decimal],...); writeln; 1. แสดงค่าของ ค่าคงที่ ตัวแปรหรือนิพจน์ 2. แสดงอักขระ (char) หรือกลุ่มข้อความ (string)

19 ประโยคคำสั่งปฏิบัติการ (Executable Statements) ข้อแตกต่างระหว่างคำสั่ง write และ writeln คำสั่ง writeln จะทำให้มีการขึ้นบรรทัดใหม่หลังจากที่มีการแสดงผลแล้ว ตัวอย่าง num1:=10; num2:=20; writeln(‘Num1 =‘, num1); writeln(‘Num2 =‘, num2); num1:=10; Write(num1:10:2); 10.00 1020 num1num2 10 20 Num1 = 10 Num2 = 20

20 ประโยคคำสั่งปฏิบัติการ (Executable Statements) ข้อแตกต่างระหว่างคำสั่ง write และ writeln ตัวอย่าง num1:=10;num2:=20; sum:=num1+num2; Write(num1,’ + ‘,num2,’ = ‘,sum); 10 + 20 = 30 30 sum Num1+num2=sum 10 + 20 = 30 10 num1 20 num2

21 ให้เขียนโปรแกรมกำหนด ค่าเลขจำนวนเต็มจำนวน 2 ค่า ทำการหา ผลบวก (Summary) ผลลบ (Different) ผลคูณ (Multiply) ผลหาร (Devide) ผลหารเอาส่วน (DIV) ผลหารเอาเศษ (MOD) โดยให้มีการแสดงผลดังนี้ งานที่มอบหมายครั้งที่ 1 โครงสร้างของภาษาปาสคาลและคำสั่งรับ - แสดงผลข้อมูล

22 ประโยคคำสั่งปฏิบัติการ (Executable Statements) คำสั่งการรับค่าข้อมูลเข้า (Input Statement) รูปแบบ เป็นคำสั่งการรับข้อมูลจากอุปกรณ์นำข้อมูลเข้า (keyboard) นำไป เก็บไว้ในตัวแปรที่กำหนดให้ ได้แก่ คำสั่ง Read, Readln read(identifier_1[,identifier_2,…,identifier_n]); readln(identifier_1[,identifier_2,…,identifier_n]); ตัวอย่าง Read(number); Read(a,b,c); Readln(text); Readln(x,y,z);

23 ประโยคคำสั่งปฏิบัติการ (Executable Statements) ข้อแตกต่างระหว่างคำสั่ง read และ readln คำสั่ง readln จะมีผลให้การใช้คำสั่ง read หรือ readln ในคำสั่ง ถัดไปต้องอ่านข้อมูลจากบรรทัดใหม่ ( รับค่าแล้วทำการขึ้นบรรทัดใหม่ ) ตัวอย่าง Read(number); Read(a,b,c); Readln(text); Readln(x,y,z);

24 ให้เขียนโปรแกรมรับค่าของอุณหภูมีในหน่วยองศาเซลเซียส แล้วแปลงให้เป็นอุณหภูมิในหน่วยองศาฟาเรนไฮน์ โดยแสดงผลดังนี้ งานที่มอบหมายครั้งที่ 2 โครงสร้างของภาษาปาสคาลและคำสั่งรับ - แสดงผลข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt ภาษาปาสคาล ผู้สร้าง Dr.Niklaus Wirth ปี 2513 Pascal มาจาก Blaise Pascal นัก คณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส รากฐานจากภาษา Algol60 และ PL/1 เป็นภาษาแบบมีโครงสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google