งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงการ ผู้นำเสนอ ฝ่าย วันที่ การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 นายเกษม วงค์แสน เครือข่ายสื่อสารและบริการวิทยาเขต 30 พฤษภาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงการ ผู้นำเสนอ ฝ่าย วันที่ การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 นายเกษม วงค์แสน เครือข่ายสื่อสารและบริการวิทยาเขต 30 พฤษภาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อโครงการ ผู้นำเสนอ ฝ่าย วันที่ การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 นายเกษม วงค์แสน เครือข่ายสื่อสารและบริการวิทยาเขต 30 พฤษภาคม 2550 โครงการพัฒนาระบบเตือนสัญญาณอัคคีภัยภายในอาคาร

2 หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ โครงการ นายเกษม วงค์แสน พัฒนาระบบเตือนสัญญาณ อัคคีภัยภายในอาคาร

3 ระยะของโครงการ โครงการ 1. การจัดเตรียมวางแผนปรับปรุง 2. ปรับเปลี่ยนซ่อมแซมบำรุงรักษา 3. การทดสอบ พัฒนาระบบเตือนสัญญาณอัคคีภัยภายในอาคาร

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. สร้างระบบเตือนอัคคีภัยใน อาคาร 2. สำรวจจุดติดตั้งอุปกรณ์ เตือนอัคคีภัย 3. มีระบบเตือนอัคคีภัยที่มี ความเชื่อถือ โครงการ พัฒนาระบบเตือนสัญญาณอัคคีภัยภายในอาคาร

5 กลุ่มเป้าหมาย โครงการ 1. เจ้าหน้าที่สำนักบริการ คอมพิวเตอร์ 2. ผู้ดูแลรับผิดชอบอาคาร พัฒนาระบบเตือนสัญญาณอัคคีภัยภายในอาคาร

6 ดัชนีชี้วัด โครงการ 1. แผนผังการดำเนินการติดตั้ง 2. ชุดอุปกรณ์ควบคุม ระบบเตือนอัคคีภัยรุ่นใหม่ พัฒนาระบบเตือนสัญญาณอัคคีภัยภายในอาคาร

7 แผน / ผลการดำเนินงานตามไตรมาส โครงการ 1. สำรวจจุดติดตั้ง 2. ปรับเปลี่ยนชุดควบคุมอุปกรณ์ 3. นำเสนอผู้บริหารเพื่อขอดำเนินการติดตั้งตามแผนผัง พัฒนาระบบเตือนสัญญาณอัคคีภัยภายในอาคาร

8 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โครงการ  ขาดการซักซ้อมแผนการหนีไฟ  ไม่มีการฝึกอบรมให้ความรู้การ ป้องกันอัคคีภัย พัฒนาระบบเตือนสัญญาณอัคคีภัยภายในอาคาร

9 โครงการ ตัวอย่างการดำเนินงาน 1. สำรวจจุดติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ 2. ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม พัฒนาระบบเตือนสัญญาณอัคคีภัยภายในอาคาร


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงการ ผู้นำเสนอ ฝ่าย วันที่ การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 นายเกษม วงค์แสน เครือข่ายสื่อสารและบริการวิทยาเขต 30 พฤษภาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google