งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์โครงสร้างประโยค ภาษาอังกฤษในคอลัมน์ Star Biographic ในหนังสือพิมพ์ Student Weekly สายฝน คิมอิ๋ง Analysis of English Sentence Structures in.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์โครงสร้างประโยค ภาษาอังกฤษในคอลัมน์ Star Biographic ในหนังสือพิมพ์ Student Weekly สายฝน คิมอิ๋ง Analysis of English Sentence Structures in."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์โครงสร้างประโยค ภาษาอังกฤษในคอลัมน์ Star Biographic ในหนังสือพิมพ์ Student Weekly สายฝน คิมอิ๋ง Analysis of English Sentence Structures in Star Biographic Column in the Student Weekly

2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพื่อศึกษาความถี่ของโครงสร้างประโยค ภาษาอังกฤษที่ปรากฏในคอลัมน์ Star Biographic ในหนังสือพิมพ์ Student Weekly โดยแยกศึกษาตามลักษณะโครงสร้างของ ประโยคซึ่งประกอบด้วย Simple Sentence, Compound Sentence, Complex Sentence และ Compound Complex Sentence 2. เพื่อศึกษาส่วนประกอบของประโยคโดย พิจารณาจากโครงสร้างประโยคที่พบมาก ที่สุดในคอลัมน์ Star Biographic ใน หนังสือพิมพ์ Student Weekly

3 กรอบแนวความคิด Simple sentence Compound sentence Complex sentence Compound complex sentence โครงสร้างประโยคที่ปรากฏ Types of Sentences ส่วนประกอบของประโยค Sentence Elements

4 วิธีการดำเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ประโยคภาษาอังกฤษโดย แบ่งตามลักษณะโครงสร้างของการศึกษา ในครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างประโยคในคอลัมน์ Star Biographic ของหนังสือพิมพ์ Student Weekly จำนวนทั้งสิ้น 25 ฉบับโดยเก็บรวบรวมเป็น เวลา 6 เดือนซึ่งเริ่มตั้งแต่ฉบับวันที่ 4 เดือน กันยายน 2553 จนถึงฉบับวันที่ 28 เดือน มิถุนายน 2553

5 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ การ วิเคราะห์ประโยคตามหลักของ Traditional grammar ในระดับ Clause ซึ่งแบ่งประโยค เป็น 4 ประเภทดังนี้ 1. Simple Sentence หรือ Independent Clause โดยมีโครงสร้างดังนี้ Simple Sentence หรือ Independent Clause ภาคประธาน (Subject) ภาคแสดง (Predicate)

6 2. Compound Sentence โดยมีโครงสร้าง ดังนี้ Compound Sentence Independent Clause  Coordinat e Conjunctio n  Correlative Conjunctio n  Conjunctiv e Adverb Independent Clause

7 3. Complex Sentence โดยมีโครงสร้าง ดังนี้ Complex Sentence Independent Clause Dependent Clause 4. Compound Complex Sentence โดยมี โครงสร้างดังนี้ Compound Complex Sentence Compound Sentence Complex Sentence

8 ตารางแสดงจำนวนความถี่ตาม ลักษณะโครงสร้างประโยค ลำดั บ ที่ ประเภทประโยค จำนวนความถี่ ที่ปรากฏ ร้อย ละ 1 Simple Sentence 12439.49 2 Compound Sentence 278.60 3 Complex Sentence 14847.13 4 Compound Complex Sentence 154.78 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

9 ตารางแสดงส่วนประกอบประโยคของโครงสร้าง ประโยคประเภทที่พบมากที่สุด ประเภท โครงสร้างที่ พบมากที่สุด ส่วนประกอบของ ประโยค ความถี่ที่ ปรากฏ ร้อยละ Complex sentence Independent clause, Dependent clause 10268.92 Dependent clause, Independent clause 4631.08 รวม 148100.00

10 ข้อเสนอแนะ 1. 1. ควรจะมีการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ ในคอลัมน์ที่เกี่ยวกับประวัติบุคคลในสื่อประเภทอื่นๆ ที่มีผู้เขียนที่แตกต่างกันแล้วนำผลการวิเคราะห์มา เปรียบเทียบกันว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกัน อย่างไร 2. 2. ในการอ่านประโยคให้เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากโครงสร้างประโยคแล้วผู้อ่านควรคำนึงถึง คำศัพท์ด้วย เนื่องจากทั้งคำศัพท์และโครงสร้าง ประโยคต้องใช้ร่วมกัน 3. 3. สำหรับครูผู้สอน โครงสร้างประโยคแบบ Complex sentence มีความหลากหลายและซับซ้อนแตกต่างกัน ดังนั้นครูผู้สอนควรให้ความรู้และมีตัวอย่างประกอบ เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ยิ่งไป กว่านั้นควรพิจารณาร่วมด้วยว่านักเรียนอยู่ในวัยใด ควรเลือกคอลัมน์ที่มีจำนวนคำมากน้อยเท่าใดเพื่อให้ เหมาะสมกับวัย และความซับซ้อนของประโยคที่ใช้ ในคอลัมน์นั้นๆ ก็มีผลกับการอ่านของผู้เรียนด้วย เช่น คอลัมน์ที่ประกอบไปด้วยประโยคจำนวนทั้งสิ้น 10 ประโยคแต่พบว่ามี Complex sentence 7 ประโยคแสดง ว่าคอลัมน์นี้มีสัดส่วนความซับซ้อนของประโยคมาก


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์โครงสร้างประโยค ภาษาอังกฤษในคอลัมน์ Star Biographic ในหนังสือพิมพ์ Student Weekly สายฝน คิมอิ๋ง Analysis of English Sentence Structures in.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google