งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดทำชุดควบคุมก๊าซ LPG รั่วไหล แบบอัตโนมัติ ให้กับแหล่งจ่ายกลางก๊าซในโรงอาหาร โรงพยาบาลหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดทำชุดควบคุมก๊าซ LPG รั่วไหล แบบอัตโนมัติ ให้กับแหล่งจ่ายกลางก๊าซในโรงอาหาร โรงพยาบาลหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดทำชุดควบคุมก๊าซ LPG รั่วไหล แบบอัตโนมัติ ให้กับแหล่งจ่ายกลางก๊าซในโรงอาหาร โรงพยาบาลหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

2 วัตถุประสงค์ - เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติการณ์อันไม่พึงประสงค์ในการใช้ก๊าซ LPG - เพื่อความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการเปิด - ปิดระบบจ่ายกลางก๊าซจากระยะไกล - เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย NFPA

3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ - เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยจากอันตรายในการใช้ก๊าซ LPG - เจ้าหน้าที่มีความสะดวกมากขึ้นในการควบคุมการเปิด - ปิดก๊าซในแหล่งจ่ายจากระยะไกล - การติดตั้งมีความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA

4 อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ LPG วาล์วเปิด - ปิดพร้อมมอเตอร์ ชุดควบคุม

5 การดำเนินการติดตั้ง

6

7 ใช้ไฟฟ้า 220V แปลงเป็น DC 12V

8 การทดสอบก๊าซ LPG รั่ว

9 มอเตอร์และวาล์วเปิด - ปิด ขณะทำงาน

10 กรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง การทดสอบชุดควบคุมก๊าซ LPG รั่วไหล แบบอัตโนมัติ

11 โรงพยาบาลหนองบุญมาก จ. นครราชสีมา นำเสนอโดย นายศรายุทธ สุดใจ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 4 ( นครราชสีมา )


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดทำชุดควบคุมก๊าซ LPG รั่วไหล แบบอัตโนมัติ ให้กับแหล่งจ่ายกลางก๊าซในโรงอาหาร โรงพยาบาลหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google