งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการ ดำเนินงาน 5 สิงหาคม 2553. ผลคะแนนความพึงพอใจ ต่อกิจกรรม มีความพึงพอใจ 126 คน คิดเป็น ร้อยละ 96.18 มีความไม่พึงพอใจ 5 คน คิดเป็น ร้อยละ 3.82.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการ ดำเนินงาน 5 สิงหาคม 2553. ผลคะแนนความพึงพอใจ ต่อกิจกรรม มีความพึงพอใจ 126 คน คิดเป็น ร้อยละ 96.18 มีความไม่พึงพอใจ 5 คน คิดเป็น ร้อยละ 3.82."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการ ดำเนินงาน 5 สิงหาคม 2553

2 ผลคะแนนความพึงพอใจ ต่อกิจกรรม มีความพึงพอใจ 126 คน คิดเป็น ร้อยละ 96.18 มีความไม่พึงพอใจ 5 คน คิดเป็น ร้อยละ 3.82

3 คำชมและ ข้อเสนอแนะ ชอบการนำเสนอ ppt ของทุก กลุ่ม ดีค่ะ ได้มีโอกาสคุยกันบ้าง ควรมีสวัสดิการให้ลูกจ้างเหมา ควรจัดกิจกรรมบ่อย ๆ ควรมีการจัดอีกดีมาก ๆ เยี่ยม ดีค่ะ ชอบค่ะ ขอให้มีอีกนะคะ จัดอีกบ่อย ๆ นะครับ ไปวัดก็ได้

4 งานวันนี้ดีมากเพราะกินข้าวฟรี งานวันนี้รู้สึกมีความสุขสนุกสนานได้เจอ กันรับประทานอาหารร่วมกัน ควรให้มีสวัสดิการ Good ค่ะ ดีมาก น่าจะมีแข่งทำ ppt กำหนดเวลาด้วย คำชมและ ข้อเสนอแนะ

5 ข้อเสนอแนะ เวลาน้อยไปค่ะ น่าจะมีเวลามากกว่านี้นะ เป็นกิจกรรมที่ ดีมาก

6 การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัด งานให้ดียิ่งขึ้น การเตรียมงาน - การประชาสัมพันธ์ น้อยเกินไป ข้อเสนอ แนะ แนวทาง ปฏิบัติ การเตรียมงาน - ติดประกาศตามจุด ต่าง ๆ ได้แก่ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ข้างลิฟต์ หน้าห้อง 320 บริเวณ เซ็นชื่อ ภายในห้อง กลุ่มต่าง ๆ

7 การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัด งานให้ดียิ่งขึ้น ดำเนินงาน - การให้ผู้บริหารเข้ามามี ส่วนร่วม - การกล่าวขอบคุณ ทีมงาน - ภาพกิจกรรมจัดบอร์ด เพื่อดึงดูความสนใจ ข้อเสนอ แนะ แนวทาง ปฏิบัติ ดำเนินงาน - มีช่วงกิจกรรมให้ ผู้บริหารเข้ามามีส่วน ร่วม เช่น ภาพผอ. หรือ การกล่าวเปิดงานของ ผอ. - กล่าวขอบคุณทีมงาน และแนะนำให้ทุกคน ปรบมือ - กำหนดผู้รับผิดชอบ ให้ชัดเจน

8 การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัด งานให้ดียิ่งขึ้น หลังเลิกงาน - การเบิกจ่าย งบประมาณ ข้อเสนอ แนะ แนวทาง ปฏิบัติ หลังเลิกงาน - มีผู้รับผิดชอบที่ ชัดเจน

9 แนวทาง / กรอบการจัด กิจกรรม กิจกรรม “ กิน เม้าท์ เฮฮา ประสากอง อาหาร ” - หมุนเวียนเจ้าภาพคิดหัวข้อนำเสนอแต่ละเดือน - หัวข้อ “ ความสำเร็จหรือความประทับใจจากการ ทำงานในช่วงเวลานั้นๆ (1-2 เดือนที่ผ่านมา ) ” - หัวข้อ “ เกร็ดน่ารู้ ” หรือ “ One Idea One Month ” เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร วิธีใช้โปรแกรม เทคนิคการทำงาน -

10 ข้อเสนอ / มติจากที่ประชุม ความถี่ของการจัดกิจกรรม เดือนเว้นเดือน ( ในวันศุกร์ที่สามของ เดือน ) เจ้าภาพจัดทำประเด็นนำเสนอ จะเวียนกันในแต่ละกลุ่ม โดยมีฝ่าย บริหารเป็นผู้ดำเนินการ จัดเตรียมสถานที่ อาหาร ประชาสัมพันธ์ ครั้งต่อไปจัดวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2553 โดยมีกลุ่ม Post- Marketing เป็นเจ้าภาพจัดทำประเด็น เห็นด้วยกับหัวข้อการประชุม คือ - หัวข้อ “ ความสำเร็จหรือความประทับใจจากการทำงานใน ช่วงเวลานั้นๆ (1-2 เดือนที่ผ่านมา )” ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที - หัวข้อ “ เกร็ดน่ารู้ ” หรือ “ One Idea One Month” ใช้เวลา ประมาณ 10-15 นาที - ข่าวประชาสัมพันธ์ จับรางวัลและอื่นๆ ( จับฉลากการเป็น เจ้าภาพในครั้งต่อไป ) ใช้เวลาประมาณ 10 นาที รวมกลุ่มการเป็นเจ้าภาพโดย ( พ.1 + พ.2), ( พ.3 + พ.4), ( คสพ. อาจรวมกับ ฆ.)

11 ข่าวแจ้งวันที่ 3 กันยายน 2553 แจ้งโครงการ PMQA ปีงบประมาณ 2554 และแผน กิจกรรมฯ ( มีกิจกรรม 6 ครั้ง เดือนเว้นเดือน ทุกวันศุกร์ในสัปดาห์ ที่สามของเดือน ) จับฉลากการเป็นเจ้าภาพ ( เสนอที่ประชุมเลือก จับครั้ง ต่อไป หรือจับครบ 6 ครั้ง ) ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของแต่ละหมวด และ สรุปผลภาพรวมของ PMQA ปี 2553 ของกองควบคุม อาหาร แจ้งกำหนดการอบรม “PMQA” จำนวน 10-14 รุ่นๆ ละ 15-20 คน ( รวม 200 คน ) ในช่วงเดือน สิงหาคม – กันยายน 2553 ใช้ระยะเวลา 1 วัน ร่างกำหนดการ 17, 19, 24, 26, 31 สิงหาคม 2553 2, 7,9,14, 16, 21, 23, 28, 30 กันยายน 2553 แจ้งเวียนกำหนดการและให้ทุกคนแจ้งตอบรับการ เข้าอบรม ( โดยกำหนดวันที่จะเข้ารับการอบรม ตาม สะดวก )


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการ ดำเนินงาน 5 สิงหาคม 2553. ผลคะแนนความพึงพอใจ ต่อกิจกรรม มีความพึงพอใจ 126 คน คิดเป็น ร้อยละ 96.18 มีความไม่พึงพอใจ 5 คน คิดเป็น ร้อยละ 3.82.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google