งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำแฟ้มสะสม ผลงาน. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. ตระหนักถึงความสำคัญของการสะสม ผลงาน และรวบรวม ผลงานที่สำคัญเป็นชิ้นเป็นอัน ตาม กระบวนการ Portfolio (K)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำแฟ้มสะสม ผลงาน. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. ตระหนักถึงความสำคัญของการสะสม ผลงาน และรวบรวม ผลงานที่สำคัญเป็นชิ้นเป็นอัน ตาม กระบวนการ Portfolio (K)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำแฟ้มสะสม ผลงาน

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. ตระหนักถึงความสำคัญของการสะสม ผลงาน และรวบรวม ผลงานที่สำคัญเป็นชิ้นเป็นอัน ตาม กระบวนการ Portfolio (K) ๒. เห็นความสำคัญของการทำแฟ้มสะสม ผลงาน (A) ๓. เลือกผลงานที่เหมาะสมกับตนเอง ได้ ตามขั้นตอนกระบวนการ Portfolio (P)

3 ความหมายของแฟ้มสะสม ผลงานนักเรียน

4 แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน คือ การเก็บรวบรวมผลงานของ นักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกโดย ตัวนักเรียนเอง ( หรือภายใต้การแนะนำของครู ) มา สะสมไว้ในแฟ้มหรืออุปกรณ์อย่าง ใดอย่างหนึ่ง อย่างเป็นระบบ

5 การเก็บรวบรวมผลงาน ซึ่งบรรจุไว้ใน แฟ้มสะสมผลงาน ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้

6 ๑. นักเรียนต้องมีส่วนร่วมในการ คัดเลือกรายการต่างๆ ในแฟ้ม สะสมผลงาน ๒. ต้องมีเกณฑ์ในการคัดเลือก ตัดสินผลงาน ๓. มีหลักฐานแสดงผลการ ประเมินตนเอง

7 องค์ประกอบของแฟ้มสะสม ผลงานนักเรียน

8 ส่วนที่ ๑ คำนำ สารบัญ ข้อมูล ส่วนตัว เกียรติยศที่ได้รับ ผลงานที่ ภาคภูมิใจ

9 ส่วนที่ ๒ รายละเอียดของผลงานแต่ ละชิ้นและความคิดเห็นของตนเองที่มี ต่อผลงาน แต่ละชิ้นที่อยู่ในแฟ้ม

10 ส่วนที่ 3 เกณฑ์การตัดสินแฟ้ม สะสมผลงาน และข้อมูลการประเมิน โดยครู ตนเอง เพื่อน ผู้ปกครอง และผู้สนใจอื่นๆ รวมทั้ง ภาคผนวก ( ถ้ามี )

11

12 ขอขอบคุณ “ หนหวย ” เจ้าของภาพขำขันที่ใช้ประกอบ บทเรียน


ดาวน์โหลด ppt การทำแฟ้มสะสม ผลงาน. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. ตระหนักถึงความสำคัญของการสะสม ผลงาน และรวบรวม ผลงานที่สำคัญเป็นชิ้นเป็นอัน ตาม กระบวนการ Portfolio (K)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google