งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำแฟ้มสะสมผลงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำแฟ้มสะสมผลงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำแฟ้มสะสมผลงาน

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
๑. ตระหนักถึงความสำคัญของการสะสมผลงาน และรวบรวม ผลงานที่สำคัญเป็นชิ้นเป็นอัน ตามกระบวนการ Portfolio (K) ๒. เห็นความสำคัญของการทำแฟ้มสะสมผลงาน(A) ๓. เลือกผลงานที่เหมาะสมกับตนเอง ได้ตามขั้นตอนกระบวนการ Portfolio (P)

3 ความหมายของแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน

4 แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน คือ การเก็บรวบรวมผลงานของนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกโดยตัวนักเรียนเอง (หรือภายใต้การแนะนำของครู) มาสะสมไว้ในแฟ้มหรืออุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างเป็นระบบ

5 การเก็บรวบรวมผลงาน ซึ่งบรรจุไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
การเก็บรวบรวมผลงาน ซึ่งบรรจุไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้

6 ๑. นักเรียนต้องมีส่วนร่วมในการคัดเลือกรายการต่างๆ ในแฟ้มสะสมผลงาน ๒
๑. นักเรียนต้องมีส่วนร่วมในการคัดเลือกรายการต่างๆ ในแฟ้มสะสมผลงาน ๒. ต้องมีเกณฑ์ในการคัดเลือก ตัดสินผลงาน ๓. มีหลักฐานแสดงผลการประเมินตนเอง

7 องค์ประกอบของแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน

8 ส่วนที่ ๑ คำนำ สารบัญ ข้อมูลส่วนตัว เกียรติยศที่ได้รับ ผลงานที่ภาคภูมิใจ

9 ส่วนที่ ๒ รายละเอียดของผลงานแต่ละชิ้นและความคิดเห็นของตนเองที่มีต่อผลงาน แต่ละชิ้นที่อยู่ในแฟ้ม

10 ส่วนที่ 3 เกณฑ์การตัดสินแฟ้มสะสมผลงาน และข้อมูลการประเมิน โดยครู ตนเอง เพื่อน ผู้ปกครอง และผู้สนใจอื่นๆ รวมทั้งภาคผนวก (ถ้ามี)

11 สวัสดี

12 “หนหวย” เจ้าของภาพขำขันที่ใช้ประกอบบทเรียน
ขอขอบคุณ “หนหวย” เจ้าของภาพขำขันที่ใช้ประกอบบทเรียน


ดาวน์โหลด ppt การทำแฟ้มสะสมผลงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google