งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูธีระพล เข่งวา 36 1. สหรัฐอเมริกาใช้อะไร ในการฟื้นฟู เศรษฐกิจของทวีป ยุโรป เพื่อต่อ ต้านคอมมิวนิสต์ ก. แผนการมาร์แชลล์ ข. หลักการทรูแมน ค. แผนการโมโลตอฟ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูธีระพล เข่งวา 36 1. สหรัฐอเมริกาใช้อะไร ในการฟื้นฟู เศรษฐกิจของทวีป ยุโรป เพื่อต่อ ต้านคอมมิวนิสต์ ก. แผนการมาร์แชลล์ ข. หลักการทรูแมน ค. แผนการโมโลตอฟ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูธีระพล เข่งวา 36 1. สหรัฐอเมริกาใช้อะไร ในการฟื้นฟู เศรษฐกิจของทวีป ยุโรป เพื่อต่อ ต้านคอมมิวนิสต์ ก. แผนการมาร์แชลล์ ข. หลักการทรูแมน ค. แผนการโมโลตอฟ ง. นโยบายกลาสต์ - เป เรสตรอยกา

2 ครูธีระพล เข่งวา 37 2. ผู้นำสหภาพโซเวียต คนใดประกาศ นโยบายอยู่ร่วมกัน โดยสันติ ก. โจเซฟ สตาลิน ข. นีกีตา ครุชชอฟ ค. เลโอนิค เบรจ เนฟ ง. มีฮาอิล กอร์ บาชอฟ

3 ครูธีระพล เข่งวา 38 3. เหตุการณ์ใดถือว่าเป็น จุดเริ่มต้น ของการสิ้นสุดของ สงครามเย็น อย่างแท้จริง ก. การทำลายกำแพง เบอร์ลิน ข. การล่มสลายของ สหภาพโซเวียต

4 ครูธีระพล เข่งวา 39 3. เหตุการณ์ใดถือว่าเป็น จุดเริ่มต้น ของการสิ้นสุดของ สงครามเย็น อย่างแท้จริง ค. การถอนทหารของ สหภาพโซเวียต ออกจากอัฟกานิสถาน ง. การล่มสลายของ ระบอบ คอมมิวนิสต์ในภูมิภาค ยุโรปตะวัน ออก

5 ครูธีระพล เข่งวา 40 3. เหตุการณ์ใดถือว่าเป็น จุดเริ่มต้น ของการสิ้นสุดของ สงครามเย็น อย่างแท้จริง ก. การทำลายกำแพง เบอร์ลิน ข. การล่มสลายของ สหภาพโซเวียต

6 ครูธีระพล เข่งวา 41 4. การปฏิรูปในด้านใด ของ มีฮาอิล กอร์บาชอฟ ที่ประสบ ความ ล้มเหลว ก. การปฏิรูประบอบการ ปกครอง ข. การปฏิรูปเศรษฐกิจใน ระบบตลาด

7 ครูธีระพล เข่งวา 42 4. การปฏิรูปในด้านใด ของ มีฮาอิล กอร์บาชอฟ ที่ประสบ ความ ล้มเหลว ค. การเปลี่ยนแปลง นโยบายการต่าง ประเทศ ง. การปฏิรูปสังคมให้มี ความเป็นเสรี ประชาธิปไตย

8 ครูธีระพล เข่งวา 43 4. การปฏิรูปในด้านใด ของ มีฮาอิล กอร์บาชอฟ ที่ประสบ ความ ล้มเหลว ก. การปฏิรูประบอบการ ปกครอง ข. การปฏิรูปเศรษฐกิจใน ระบบตลาด

9 ครูธีระพล เข่งวา 44 5. เหตุการณ์ใดถือเป็น การสิ้นสุดของ สหภาพโซเวียตอย่าง เป็นทางการ ก. การก่อตั้งเครือรัฐ เอกราช ข. การรัฐประหาร ของฝ่าย อนุรักษ์นิยม

10 ครูธีระพล เข่งวา 45 5. เหตุการณ์ใดถือเป็น การสิ้นสุดของ สหภาพโซเวียตอย่าง เป็นทางการ ค. การใช้สนธิสัญญาใหม่ แห่งสหภาพ ง. การลาออกของ ประธานาธิบดี มีฮาอิล กอร์บาชอฟ

11 ครูธีระพล เข่งวา 46

12 ครูธีระพล เข่งวา 47 1. นโยบายกลาสนอสต์ - เปเรสตรอย การมีผลต่อการล่ม สลายของ สหภาพโซเวียตอย่าง ไร ก. ทำให้อำนาจของ รัสเซียน้อยลง ข. ทำให้ประชาชน เรียกร้องเสรีภาพ มากขึ้น

13 ครูธีระพล เข่งวา 48 1. นโยบายกลาสนอสต์ - เปเรสตรอย การมีผลต่อการล่ม สลายของ สหภาพโซเวียตอย่าง ไร ค. ทำให้รัสเซียต้อง เกี่ยวข้องกับ เศรษฐกิจโลก ง. ทำให้พรรค คอมมิวนิสต์หมด บทบาทและ ความสำคัญ

14 ครูธีระพล เข่งวา 49 1. นโยบายกลาสนอสต์ - เปเรสตรอย การมีผลต่อการล่ม สลายของ สหภาพโซเวียตอย่าง ไร ก. ทำให้อำนาจของ รัสเซียน้อยลง ข. ทำให้ประชาชน เรียกร้องเสรีภาพ มากขึ้น

15 ครูธีระพล เข่งวา 50 2. แนวคิดชาตินิยมมีผล ต่อการล่ม สลายของสหภาพ โซเวียตอย่างไร ก. รัฐบริวารต้องการเอก ราช ข. ประชาชนต้องการให้ ประเทศ ชาติเจริญ

16 ครูธีระพล เข่งวา 51 2. แนวคิดชาตินิยมมีผล ต่อการล่ม สลายของสหภาพ โซเวียตอย่างไร ค. แนวคิดชาตินิยมทำ ให้คนศรัทธา ในศาสนา ง. ประชาชนเกิดความ รักชาติมาก กว่าการจงรักภักดีต่อ พรรค คอมมิวนิสต์

17 ครูธีระพล เข่งวา 52 2. แนวคิดชาตินิยมมีผล ต่อการล่ม สลายของสหภาพ โซเวียตอย่างไร ก. รัฐบริวารต้องการเอก ราช ข. ประชาชนต้องการให้ ประเทศ ชาติเจริญ

18 ครูธีระพล เข่งวา 53 3. หลักการเบรจเนฟมี ส่วนสนับสนุน หรือต่อต้านการปฏิรูป การปกครอง เป็นระบอบ ประชาธิปไตย ก. ต่อต้านเพราะส่งเสริม แนวคิด สังคมนิยม ข. สนับสนุนเพราะ ส่งเสริมแนวคิด ชาตินิยม

19 ครูธีระพล เข่งวา 54 3. หลักการเบรจเนฟมี ส่วนสนับสนุน หรือต่อต้านการปฏิรูป การปกครอง เป็นระบอบ ประชาธิปไตย ค. สนับสนุนเพราะส่งเสริม แนวคิด ทุนนิยมแบบชาติ ตะวันตก ง. ต่อต้านเพราะจะ แทรกแซงประเทศ อื่นหากส่งเสริมเศรษฐกิจ แบบสังคม นิยม

20 ครูธีระพล เข่งวา 55 3. หลักการเบรจเนฟมี ส่วนสนับสนุน หรือต่อต้านการปฏิรูป การปกครอง เป็นระบอบ ประชาธิปไตย ก. ต่อต้านเพราะส่งเสริม แนวคิด สังคมนิยม ข. สนับสนุนเพราะ ส่งเสริมแนวคิด ชาตินิยม

21 ครูธีระพล เข่งวา 56 4. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์ที่ แสดงถึงการล่มสลาย ของสหภาพ โซเวียต ก. รัสเซียยอมเจรจาลด อาวุธนิวเคลียร์ กับสหรัฐฯ ข. มีการเลือกตั้งใน โปแลนด์ที่ทำให้ พรรคคอมมิวนิสต์หมด บทบาท

22 ครูธีระพล เข่งวา 57 4. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์ที่ แสดงถึงการล่มสลาย ของสหภาพ โซเวียต ค. ประเทศเยอรมนี ตะวันตกและตะวัน ออกรวมกันเป็นประเทศ เดียว ง. ประธานาธิบดีบอริส เยลต์ซินได้รับ เลือกตั้งเป็น ประธานาธิบดีของรัสเซีย

23 ครูธีระพล เข่งวา 58 5. ข้อใดเป็นเหตุการณ์ สำคัญในการ รัฐประหาร ค. ศ.1991 ของรัสเซีย ก. รัสเซียใช้กำลังทหารเข้า แทรกแซง รัฐบริวาร ข. รัสเซียเปลี่ยนแปลงการ ปกครองเป็น แบบคอมมิวนิสต์

24 ครูธีระพล เข่งวา 59 5. ข้อใดเป็นเหตุการณ์ สำคัญในการ รัฐประหาร ค. ศ.1991 ของรัสเซีย ค. ประชาชนพากัน เดินขบวนเพื่อเรียก ร้องให้รัฐบาลปฏิรูป ประเทศ ง. ทหารและพวกอนุรักษ์ นิยมพยายาม ยึดอำนาจการปกครอง จากรัฐบาลที่มา จากการเลือกตั้ง

25 ครูธีระพล เข่งวา พบกัน ใหม่ 60 ขอขอบคุณฝ่ายผลิต รายการทุกท่าน เรื่อง : ความขัดแย้งใน ภูมิภาค ตะวันออกกลาง


ดาวน์โหลด ppt ครูธีระพล เข่งวา 36 1. สหรัฐอเมริกาใช้อะไร ในการฟื้นฟู เศรษฐกิจของทวีป ยุโรป เพื่อต่อ ต้านคอมมิวนิสต์ ก. แผนการมาร์แชลล์ ข. หลักการทรูแมน ค. แผนการโมโลตอฟ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google