งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดตั้งศูนย์เพื่อน ใจวัยรุ่น การจัดตั้งศูนย์เพื่อน ใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดตั้งศูนย์เพื่อน ใจวัยรุ่น การจัดตั้งศูนย์เพื่อน ใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 การจัดตั้งศูนย์เพื่อน ใจวัยรุ่น การจัดตั้งศูนย์เพื่อน ใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER

5 ปรับทุกข์ สร้างสุข ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ แก้ปัญหา พัฒนา EQ แนวคิด หลัก

6 เพื่อพัฒนารูปแบบและ เทคโนโลยีสำหรับศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่นในสถานศึกษา รวมทั้ง ทดลองจัดตั้งและดำเนินการ ศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่นใน สถานศึกษา อันจะทำให้เกิดองค์ความรู้ ในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพ ติดโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก วัตถุประ สงค์

7 1. ปรับทุกข์ บริการให้คำปรึกษา : - Walk in (รายบุคคล/กลุ่ม) - Phone in แนวคิดหลักสู่กิจกรรม บริการ 2. แก้ปัญหา พัฒนา EQ บริการ/ฝึกคิดแก้ปัญหาพัฒนา EQ : เ เ เ เรียนรู้ด้วยตนเอง/ กิจกรรมกลุ่ม 3. สร้างสุข บ บริการ เสริมทักษะ เชิง สร้างสรรค์เพื่อสร้างสุข

8 แผนผังการบริการใน ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ลงทะเ บียน ประเมิน ผู้รับบริการ สมาชิกรับบริการ ( ตาม ความประสงค์ของสมาชิก และ / หรือตามดุลยพินิจของ ผู้ประเมิน ) บริการให้ คำปรึกษา บริการฝึก แก้ปัญหา พัฒนา EQ บริการเสริม ทักษะเชิง สร้างสรรค์ Walk in / Phon e in Refe r Self study / Group Activities บันทึกและสรุป รายงาน

9 โครงการ To Be Number One คืออะไร โครงการ To Be Number One เป็น โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญาสิวัฒนาพรรณวดี เป็น องค์ประธาน ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้าง กระแสที่เอื้อการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด 2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต ให้แก่เยาวชน 3. การสร้างและพัฒนาเครือข่าย

10 การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น To Be Number One Friened corner มี องค์ประกอบ 3 ก กรรมการ อย่างน้อย 5 คน ( ประธาน รองประธาน เลขานุการ กรรมการ กองทุน ร่วมกันดำเนินการจัดหา กองทุนเพื่อนำเงินหมุนเวียน ในศูนย์ฯ กิจกรรม ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

11 กิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น มีอะไรบ้าง กิจกรรมในชมรม คือ กิจกรรมสร้างสรรค์อะไรก็ ได้ที่ให้สมาชิกเข้ามามี ส่วนร่วม และดูแล ช่วยเหลือกันระหว่าง สมาชิก เช่น กิจกรรมด้าน ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น โดยมี To Be Number One Friend Corner เป็น รูปแบบสำเร็จรูปที่ชมรม ต่าง ๆ สามารถนำไปเป็น อย่างในการดำเนินการใน ชมรมของตน

12 ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น มีบริการอะไรบ้าง ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นให้บริการ โดยอาสาสมัครประจำ ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นที่มีวัย ใกล้เคียงกัน หรือวัย เดียวกันกับวัยรุ่น ซึ่งมี บริการ ดังนี้ 1. บริการให้คำปรึกษา สำหรับผู้ที่ ต้องการพูดคุยปรึกษาปัญหา ต่าง ๆ มีบริการ 2 ลักษณะ คือ บริการปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มโดยอาสาสมัคร ประจำศูนย์ฯ และบริการปรึกษา ทางโทรศัพท์

13 ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น มีบริการอะไรบ้าง 2. บริการฝึกคิดแก้ปัญหา พัฒนา EQ สำหรับผู้ที่ ต้องการพัฒนาความ ฉลาดทางอารมณ์ของ ตนเอง มีบริการด้วย กิจกรรม 2 ลักษณะ คือ การเรียนรู้ด้วนตนเอง ด้วย คอมพิวเตอร์จากคู่มือการ เรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึง การเรียนรู้จาก อินเตอร์เน็ต

14 ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น มีบริการอะไรบ้าง 3. บริการกิจกรรมเสริม ทักษะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ สร้างสุข เป็นบริการ แนะนำ และฝึกกิจกรรม ต่าง ๆ ตามความสนใจ ของเยาวชน โดย อาสาสมัครที่มีความ เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ ร้องเพลง เต้นรำ ดีเจ และ อื่น ๆ เป็นต้น

15

16


ดาวน์โหลด ppt การจัดตั้งศูนย์เพื่อน ใจวัยรุ่น การจัดตั้งศูนย์เพื่อน ใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google