งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานเครื่อง ดับเพลิง แบบเคลื่อนย้ายได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานเครื่อง ดับเพลิง แบบเคลื่อนย้ายได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานเครื่อง ดับเพลิง แบบเคลื่อนย้ายได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 11 มีนาคม 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการ บริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ. ศ. 2555 ข้อ 13 (1) กำหนดให้นายจ้างจัดให้ มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามประเภท ของเพลิง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่อธิบดี กำหนด อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 (1) อธิบดี กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานได้ออกประกาศกำหนด มาตรฐานเครื่องดับเพลิง แบบเคลื่อนย้ายได้ประกาศนี้  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตาม ประเภทของเพลิงและเป็นไปตามมาตรฐานที่ ประกาศกำหนด ดังนี้ มาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ ได้แก่ มาตรฐานสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (National Fire Protection Association : NFPA) มาตรฐานสถาบัน มาตรฐานแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (American National Standards Institute : ANSI) มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย (Australia Standards : AS) มาตรฐานประเทศอังกฤษ (British Standard : BS) และมาตรฐานองค์การ มาตรฐานสากล (International Standardization and Organization : ISO)

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานเครื่อง ดับเพลิง แบบเคลื่อนย้ายได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google