งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตรา สำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตรา สำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตรา สำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่ เนื่องจากการทำงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤษภาคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ยกเลิกความในวรรคสอง (1) ของข้อ 5 แห่ง ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจาก การทำงาน ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2546 ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอัน มิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ. ศ ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน " สำนักงานจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ให้แก่สถานพยาบาลเพิ่มขึ้นจากอัตราวรรคหนึ่ง ในอัตรา 469 บาทต่อประกันตนหนึ่งคนภายใน กำหนดระยะเวลาหนึ่งปี สำหรับสถานพยาบาลที่ ต้องรับภาระกรณีโรคที่มีภาระเสี่ยงตามอัตรา การใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแนบท้ายประกาศ ฉบับนี้ "

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 8 แห่ง ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจาก การทำงาน ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2546  ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (14) ของข้อ 8 แห่ง ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจาก การทำงาน ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2546 ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอัน มิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ. ศ ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ (14) ทันกรรม ยกเว้น ( ก ) การถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินปูน จ่ายจริง ตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 300/ ครั้ง และไม่เกิน 600/ ปี ( ข ) ใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานอคริลิก จ่าย จริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,400 บาท ภายใน 5 ปี ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ ซี่ ไม่เกิน 1,200 บาท - มากกว่า 5 ซี่ ไม่เกิน 1,400 บาท ( ค ) กรณีใส่รากฟันเทียม  ผู้ประกันตนที่ประสบอุบัติเหตุและสูญเสียฟันทั้ง ปาก หรือผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 53 ปีขึ้นไป และสูญเสียฟันทั้งปาก ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ท้ายประกาศนี้

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ  หากประสงค์จะขอรับสิทธิใส่รากฟันเทียมต้อง ยื่นแบบคำขอรับสิทธิตามแบบที่สำนักงาน ประกันสังคมกำหนดต่อสำนักงานประกันสังคม ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ประกาศฉบับนี้มี ผลบังคับ หากพ้นกำหนด ผู้ประกันตนไม่มีสิทธิ ใส่รากฟันเทียม  ให้สำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 16,000 บาทต่อรากและไม่เกินรายละ 2 ราก  ผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์อยู่ ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับ ให้ผู้นั้นมี สิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์ ตาม ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พรบ. ประกันสังคม พ. ศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และ อัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบ อันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการ ทำงาน ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2546 จนครบตาม สิทธิ

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 สรุปสาระสำคัญ  แนบท้าย หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตาม (1) ของ ข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตาม พรบ. ประกันสังคม พ. ศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่ เนื่องจากการทำงาน

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตรา สำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google