งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร จัดทำ โดย ด. ช. ไกรฤกษ์ ก้อนแก้ว ม.1/8 เลขที่ 1 ด. ญ. ศศิภัค โยธา ม.1/8 เลขที่ 2 ด. ช. ไกรฤกษ์ ก้อนแก้ว ม.1/8 เลขที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร จัดทำ โดย ด. ช. ไกรฤกษ์ ก้อนแก้ว ม.1/8 เลขที่ 1 ด. ญ. ศศิภัค โยธา ม.1/8 เลขที่ 2 ด. ช. ไกรฤกษ์ ก้อนแก้ว ม.1/8 เลขที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร จัดทำ โดย ด. ช. ไกรฤกษ์ ก้อนแก้ว ม.1/8 เลขที่ 1 ด. ญ. ศศิภัค โยธา ม.1/8 เลขที่ 2 ด. ช. ไกรฤกษ์ ก้อนแก้ว ม.1/8 เลขที่ 1 ด. ญ. ศศิภัค โยธา ม.1/8 เลขที่ 2 เสนอ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร สามารถนำไปประยุกต์ในด้านต่าง

2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถนำไปประยุกต์ในด้านต่างๆ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารมีความจำเป็นในการดำเนินงานทุก ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ธุรกิจ หรือบันเทิง ทุกหน่วยงานมีการนำ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไป ใช้ เช่น การเก็บข้อมูลบุคคล ระบบภาษี ระบบระเบียนในโรงพยาบาล ระบบจองตั๋ว ภาพยนตร์

3 เราสามารถนำไปใช้ใน ด้านต่างๆเช่น 1. ประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษา เช่น คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบวิดีโอออนดีมานด์ 2. ประยุกต์ใช้ในงานทะเบียนของสถานศึกษา เช่น งานประมวลผลการเรียน งานทะเบียนเรียนรายวิชา 3. ประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุขและการแพทย์ เช่น การสนับสนุนการ รักษาพยาบาล สามารถให้ คำปรึกษาทางไกล โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชำนาญ 4. ประยุกต์ใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ศึกษาการกระจายถิ่นที่อยู่ของนก การกระจาย ของแบคทีเรียจากคอมพิวเตอร์

4 5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงาน ด้านการสาธารณสุข เช่น ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ระบบสาธารณะสุข 6. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่บ้าน เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ในแสวงหาความรู้ ใช้สื่อสาร ทาง Internet ใช้พิมพ์งานและจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญ

5 สรุป เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้าน ต่างๆได้ในหลายอย่างเหมือนดังที่กล่าวมา ข้างต้น ขอบคุณครับ / ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร จัดทำ โดย ด. ช. ไกรฤกษ์ ก้อนแก้ว ม.1/8 เลขที่ 1 ด. ญ. ศศิภัค โยธา ม.1/8 เลขที่ 2 ด. ช. ไกรฤกษ์ ก้อนแก้ว ม.1/8 เลขที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google