งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 กันยายน 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป  มาตรา 3 พระราชบัญญัตินี้มิใช้บังคับแก่ - ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น - กิจการอื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ กำหนดในกฎกระทรวง

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  การบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน  1. มาตรา 8 ให้นายจ้าง จัดการและดำเนินการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดใน กฎกระทรวง  2. ให้นายจ้างจัดทำเอกสารหรือรายงานใด โดยมี การตรวจสอบหรือรับรองโดยบุคคลหรือนิติบุคคล ที่กำหนดในกฎกระทรวง  3. ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  การดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้รับเหมาชั้นต้น และผู้รับเหมาช่วง  1. มาตรา 18 กรณีที่สถานที่ใดมีสถานประกอบ กิจการหลายแห่ง ให้นายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น มีหน้าที่ร่วมกันดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  2. ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการ รวมทั้ง ลูกจ้างซึ่งทำงานในสถานประกอบการอื่นที่ไม่ใช่ ของนายจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานซึ่งใช้ในสถานประกอบการนั้นด้วย

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  3. มาตรา 23 ให้ผู้รับเหมาชั้นต้นและผู้รับเหมา ช่วง ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของลูกจ้าง เช่นเดียวกับนายจ้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ ลูกจ้าง  การดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของนายจ้าง ผู้ เช่าอาคาร สถานที่ เครื่องจักร อุปกรณ์  1. มาตรา 19 กรณีที่นายจ้างเช่าอาคาร สถานที่ เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่นำมาใช้ในสถาน ประกอบการ และมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้ เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอ นามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ผู้มี กรรมสิทธิ์หรือผู้ให้เช่าจะเรียกร้องความเสียหาย หรือบอกเลิกสัญญาเช่าไม่ได้

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  การคุ้มครองสิทธิของลูกจ้าง  1. มาตรา 42 ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง หรือ โยกย้ายหน้าที่การงานของลูกจ้างเพราะเหตุที่ ลูกจ้างดำเนินการฟ้องร้องหรือเป็นพยานหรือให้ หลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนา มัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ต่อพนักงาน ตรวจความปลอดภัย ทั้งนี้กรณีเลิกจ้าง ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิ เรียกร้องค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง แรงงาน พ. ศ. 2541  2. มาตรา 39 ระหว่างหยุดการทำงานหรือหยุด กระบวนการผลิตตามมาตรา 36 ให้นายจ้าง จ่ายเงินให้แก้ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับการหยุด ทำงาน เว้นแต่ลูกจ้างจงใจกระทำให้เป็นเหตุให้มี การหยุดการทำงาน

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google