งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะเพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนา อาชีพและสังคม เรื่องการเขียนบรรณานุกรมของนักเรียน ระดับชั้นปวส.1 ห้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะเพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนา อาชีพและสังคม เรื่องการเขียนบรรณานุกรมของนักเรียน ระดับชั้นปวส.1 ห้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะเพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนา อาชีพและสังคม เรื่องการเขียนบรรณานุกรมของนักเรียน ระดับชั้นปวส.1 ห้อง EA02 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย นางสาวอัมพร ไชยสุริยา โรงเรียนกรุงเทพ การบัญชีวิทยาลัย

2 ปัญหาการวิจัย วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและ สังคม กำหนดให้เรียนเรื่องการเขียน รายงานธุรกิจ ซึ่งการเขียนบรรณานุกรมนั้น จัดเป็นส่วนประกอบตอนท้ายของการเขียน รายงานธุรกิจ แต่ปรากฏว่านักเรียน ในระดับ ปวส.1 ยังไม่เข้าใจถึงขั้นตอนกระบวนการ ในการศึกษาค้นคว้า และมีนักเรียน บางส่วนเขียนบรรณานุกรมไม่ถูกต้อง ทำ ให้เป็นปัญหาในการเขียนบรรณานุกรม ซึ่ง จะต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว นักเรียน ทุกคนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องตระหนักถึง ความสำคัญของการเขียนบรรณานุกรม

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดแบบฝึก ทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพ และสังคม เรื่องการเขียนบรรณานุกรม ของนักเรียนระดับชั้นปวส.1 ห้อง EA02 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

4 ตัวอย่าง รูปแบบ รายการเขียนบรรณานุกรม หนังสือ ผู้แต่ง คนเดียว ผู้แต่ง 2 คน ผู้แต่ง ใช้นามแฝง ผู้แต่ง. / / ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พิมพ์. / / สถานที่ พิมพ์ / : / สำนักพิมพ์, / ปีพิมพ์. สุภาพรรณ ณ บางช้าง. ขนบธรรมเนียมประเพณี : ความเชื่อและแนวการ ปฏิบัติ ในสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยา ตอนกลาง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. ธงชัย สันติวงษ์ และชัยยศ สันติวงษ์. พฤติกรรม บุคคลในองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : โรง พิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2533. ไชยวัฒน์ ( นามแฝง ). ก้าวไปข้างหน้า : จิตวิทยา ปลุกใจในการต่อสู้ชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : ข้าว ฟ่าง, 2535.

5 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ก่อนเรียน และหลังเรียน ลำดับ ที่ ก่อนการสอน (25) หลังการ สอน (25) คะแนน พัฒนาการ (%) 1025100 201560 3025100 402080 5025100 602080 7025100 801560 902080 10025100 1102080 1202080 021.2585 S.D.03.77

6 สรุปผลการวิจัย จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนทั้ง 12 คน ที่เรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการเขียน บรรณานุกรม ปรากฏว่านักเรียนมีพัฒนาการใน ด้านการเขียนบรรณานุกรมดีขึ้น ผลสัมฤทธิ์การวิจัยนี้ มีส่วนช่วยในการ พัฒนาให้นักเรียนมี ความรู้ความเข้าใจในด้าน การเขียนบรรณานุกรมได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้นซึ่ง คะแนนในส่วนนี้ 25 คะแนนนักเรียนทำคะแนน ได้ ระหว่าง 15 – 25 คะแนน หรือคิดเป็น คะแนนพัฒนาการระหว่าง 60-100 % คิดเฉลี่ย เป็นร้อยละ 85 แสดงว่าอยู่ในเกณฑ์ ดี มาก

7


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะเพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนา อาชีพและสังคม เรื่องการเขียนบรรณานุกรมของนักเรียน ระดับชั้นปวส.1 ห้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google