งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวอัมพร ไชยสุริยา โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวอัมพร ไชยสุริยา โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวอัมพร ไชยสุริยา โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
การศึกษาผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม เรื่องการเขียนบรรณานุกรมของนักเรียนระดับชั้นปวส.1 ห้อง EA โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย นางสาวอัมพร ไชยสุริยา โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

2 ปัญหาการวิจัย วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม กำหนดให้เรียน เรื่องการเขียนรายงานธุรกิจ ซึ่งการเขียนบรรณานุกรมนั้นจัดเป็น ส่วนประกอบตอนท้ายของการเขียนรายงานธุรกิจ แต่ปรากฏว่า นักเรียน ในระดับปวส.1 ยังไม่เข้าใจถึงขั้นตอนกระบวนการใน การศึกษาค้นคว้า  และมีนักเรียนบางส่วนเขียนบรรณานุกรมไม่ ถูกต้อง ทำให้เป็นปัญหาในการเขียนบรรณานุกรม ซึ่งจะต้อง ดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว  นักเรียนทุกคนจึงมีความจำเป็นที่จะต้อง ตระหนักถึงความสำคัญของการเขียนบรรณานุกรม

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพ และสังคม เรื่องการเขียนบรรณานุกรม ของนักเรียนระดับชั้นปวส.1 ห้อง EA02 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

4 ตัวอย่าง รูปแบบรายการเขียนบรรณานุกรม
หนังสือ ผู้แต่งคนเดียว ผู้แต่ง 2 คน ผู้แต่งใช้นามแฝง ผู้แต่ง. / /ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พิมพ์. / / สถานที่พิมพ์ / : /สำนักพิมพ์, / ปีพิมพ์. สุภาพรรณ ณ บางช้าง.  ขนบธรรมเนียมประเพณี : ความเชื่อและแนวการ ปฏิบัติ ในสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. ธงชัย สันติวงษ์ และชัยยศ สันติวงษ์.  พฤติกรรมบุคคลในองค์การ.   พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2533. ไชยวัฒน์(นามแฝง).  ก้าวไปข้างหน้า : จิตวิทยาปลุกใจในการต่อสู้ชีวิต.   พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : ข้าวฟ่าง, 2535.

5 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน
ลำดับที่ ก่อนการสอน(25) หลังการสอน(25) คะแนนพัฒนาการ(%) 1 25 100 2 15 60 3 4 20 80 5 6 7 8 9 10 11 12 21.25 85 S.D. 3.77

6 สรุปผลการวิจัย จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนทั้ง 12 คน ที่เรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนบรรณานุกรม ปรากฏว่านักเรียนมีพัฒนาการในด้านการเขียนบรรณานุกรมดีขึ้น ผลสัมฤทธิ์การวิจัยนี้ มีส่วนช่วยในการพัฒนาให้นักเรียนมี ความรู้ความเข้าใจในด้านการเขียนบรรณานุกรมได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้นซึ่งคะแนนในส่วนนี้ 25 คะแนนนักเรียนทำคะแนนได้ ระหว่าง 15 – 25 คะแนน หรือคิดเป็นคะแนนพัฒนาการระหว่าง % คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ 85  แสดงว่าอยู่ในเกณฑ์   ดีมาก    

7


ดาวน์โหลด ppt นางสาวอัมพร ไชยสุริยา โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google