งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันและสำเนียงบริติช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันและสำเนียงบริติช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันและสำเนียงบริติช

2 การสะกดคำหน่วยเติมท้ายคำบริติชอเมริกัน -our และ -or colourcolor behaviourbehavior labourlabor neighbourneighbor แต่คำที่แสดงอาชีพ สะกดเหมือนกัน เช่น doctor, tailor, sailor, author -ise และ -ize privatiseprivatize authoriseauthorize standardisestandardize แต่กริยาบางคำใช้เหมือนกัน คือ –ise เช่น advise, advertise, revise, surprise

3 -re และ -er centrecenter fibrefiber litreliter theatretheater metremeter แต่อาชีพของบุคคลใช้ –er เหมือนกัน เช่น farmer, driver, writer, seller, teacher, singer ฯลฯ -ogue และ -og dialoguedialog analogueanalog cataloguecatalog prologueprolog

4 -ce และ -se licence (n) license (n) license (v) practice (n) practise (n, v) defence (n) defense (n) อื่น ๆ axeax chequecheck doughnutdonut greygray pyjamaspajamas ploughplow tyretire travellertraveler

5 ไวยากรณ์กริยาบริติชอเมริกัน fitfittedfit divediveddove burnburntburned dreamdreamtdreamed learnlearntlearned smellsmeltsmelled spellspeltspelled spillspiltspilled traveltravelledtraveled cancelcancelledcanceled

6 การใช้คำบุพบทบริติชอเมริกัน a house in Church Street a house on Church Street she’s on a course she’s in a course at the weekend on the weekend he’s in the team he’s on the team phone me on 3466 call me at 3466 he’s in hospital he’s in the hospital we’re at university we’re at the university speak to him speak with him write to your father write your father

7 การออกเสียง การออกเสียง สำเนียงบริติชและอเมริกัน มีความ แตกต่างกันหลายประเด็น - สระในพยางค์ที่มีการเน้นเสียงในสำเนียงอเมริกันจะมี ความยาวมากกว่า - เสียงสระของอเมริกันจะมีการออกเสียงสูงขึ้นจมูก (nasalized) มากกว่า - ความแตกต่างหลักๆของเสียงสระได้แก่ อักษร o ในคำว่า home boat ฯลฯ ในสำเนียงบริ ติช ยาวกว่าและห่อปากมากกว่า ในขณะที่สำเนียง อเมริกันคำว่า boat คล้ายกับคำว่า bought อักษร a ในคำว่า dance fast pass ฯลฯ สำเนียง อเมริกันออกเสียงเป็น /æ/ คล้ายคำว่า mat แต่ สำเนียงบริติชออกเสียงเป็น /  / คล้ายคำว่า arm อักษร o ในคำว่า pot สำเนียงอเมริกันออกเสียง /  / คล้ายคำว่า arm โดยปากไม่ห่อแต่สำเนียงบริติช ออกเสียงเป็น /  / ซึ่งปากห่อมากกว่า (got, hot)

8 - ในสำเนียงบริติชจะมีการออกเสียง /r/ เฉพาะที่ ปรากฏหน้าสระเท่านั้น เช่น borrow แต่ ในสำเนียงอเมริกัน เสียง /r/ จะถูกออกเสียงทุก ตำแหน่ง เช่น red turn offer car ฯลฯ - ตัวอักษร t ในสำเนียงอเมริกัน เมื่อปรากฏใน ตำแหน่งกลางคำจะเป็นเสียงก้องคล้ายเสียง /d/ เช่น writer ออกเสียง /d/ ในคำว่า rider letter คล้ายคำว่า ledder ฯลฯ แต่ถ้ามี /n/ นำหน้า /t/ ข - เสียง /t/ จะไม่ออกเสียง เช่น internet ออกเสียงคล้ายคำว่า innernet entertainment ออกเสียงคล้ายคำว่า ennertainment ฯลฯ - ในสำเนียงบริติช เสียง /u/ หลังตัวอักษร n d หรือ t จะออกเสียง /j/ หน้า /u/ เช่น new dune tune แต่ในสำเนียงอเมริกันออกเสียงเป็น /u/ ปกติคล้ายคำว่า moon

9 สำเนียงภาษาอังกฤษแบบบริติชและอเมริกัน สระ /  / แบบบริติช แต่เป็นเสียง /  / แบบ อเมริกัน laughfasttask car palm halfafter parcel tomato argument apartment demand สระ /  / แบบบริติช แต่เป็นเสียง /  / แบบ อเมริกัน jobhotfoxgot hollowproblemcollar honest impossibleoxygenequality hypothesis

10 สระ /  / แบบบริติช และ /  / แบบอเมริกัน furbirdearthcurtain preservediscouragecircumstance submersion สระ /  / แบบบริติช และ /  / แบบอเมริกัน formnorthernindoors importanceorganizationsubordinate proportionwarmth สระ /  / แบบบริติช และ /  / แบบอเมริกัน assumeduring purity duressdeluge resume

11 British English Vowels Tension of the muscles of lips, tongue and face

12 Phonetic symbols examplesPronunciation /  :/ see/si:/ ////////happy /h  pi/ ////////sit /s  t/ /e/ten/ten/ ////////cat /k  t/ /  :/ father /f  :  (r)/ ////////got /g  t / (British English) ////////saw /s  :/ ////////put /p  t/ /u/actual /  kt  ual/ /u:/too/tu:/ ////////cup /k  p/ /  :/ fur /f  :(r)/ ////////about /  b  a  t/

13 Description of English Vowels /  / high - frontunroundedtensevowel //// high - frontunroundedlaxvowel /e/mid - frontunroundedlaxvowel //// low - frontunroundedlaxvowel /  / higher mid - centralunroundedtensevowel //// lower mid - centralunroundedtensevowel //// mid - centralunroundedlaxvowel //// low - centralunroundedlaxvowel /  / low - backunroundedlaxvowel /u  / high - backroundedtensevowel //// high - backroundedlaxvowel /  / low - backroundedtensevowel //// low - backroundedlaxvowel

14 Diphthongs

15

16 Phonetic symbols examplesPronunciation /  / say /se  / /  / go /g  / (British English) /  / go /go  / (American English) /a  / my /ma  / /  / boy /b  / /a  / now /n  / /  / near /n  (r) / (British English) /  / hair /h  (r) (British English) /  / pure / pj  (r) (British English)

17 American vowels

18 /i/high front unrounded tense vowel //// high front unrounded lax vowel /e/mid front unrounded tense vowel //// mid front unrounded lax vowel //// low front unrounded lax vowel //// higher-mid central unrounded tense r-colored vowel //// mid central unrounded lax r-colored vowel //// lower-mid central unrounded tense vowel //// mid central unrounded lax vowel /a/low central unrounded lax vowel /u/high back rounded tense vowel //// high back rounded lax vowel /o/mid back rounded tense vowel //// low back rounded tense vowel


ดาวน์โหลด ppt ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันและสำเนียงบริติช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google