งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการออกเสียง ภาษาอังกฤษ The Sounds of Language Scott Hajek & Wichuda Eksuk Ubon Ratchathani ESAO 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการออกเสียง ภาษาอังกฤษ The Sounds of Language Scott Hajek & Wichuda Eksuk Ubon Ratchathani ESAO 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คู่มือการออกเสียง ภาษาอังกฤษ The Sounds of Language Scott Hajek & Wichuda Eksuk Ubon Ratchathani ESAO 3

3 One letter, One Sound ? o - go - woman - women oo - food - book - flood c - cat - face - delicious t - ten - thank - nation

4 One Sound, One Spelling? weigh - way grey weight - wait straight - strait pale - pail

5 1. /  / pen pan pie top mop pop 2. /  / bad boy buy rob job babe Consonant Sounds

6 4. / d / did dad dog bad red good 3. /  / tea tie toy cat sat rat

7 5. / k / cat king can back cake look 6. / ɡ / got girl goat pig wig jug

8 7. / t ʃ / chin cheek cheap rich catch lunch 8. /d ʒ / June gin John age large orange

9 10. /v/ voice van very give five love 9. / f / fall feet fat leaf knife laugh

10 11. /θ/ thin thick thank bath tooth both 12. /ð/ then that they bathe with breathe

11 13. /s/ sosee song kisschase piece 14. /  / zoo zebra zero sizerise nose

12 16. / ʒ / visionAsia measure garage rouge 15. /  / she sheep shoe dishfish finish / t ʃ / chin cheek cheap /d ʒ / June gin John

13 17. /  / how he hen 18. /  / manmap moon jamsome come

14 19. / / nonet nice penten bin 20. /  / singring long thank 21. / / leglie low feelbill call

15 22. /  / red readrank 23. /  / yes yellow young 24. /  / wetweek won

16 End of Consonants Questions?

17 Extra Slides The following slides are extra They are in Thai, and they explain some of the phonetics concepts

18 วัตถุประสงค์ ผู้เรียน สามารถ 1. รู้จักสัทอักษร (phonetic symbols) ในภาษาอังกฤษ 2. ออกเสียงพยัญชนะ (consonants) และ เสียง สระ (vowels) ได้อย่าง ถูกต้องในระดับ Segmental

19 3. ออกเสียงภาษาอังกฤษ ระดับ คำ วลี ประโยค โดยการเน้นที่การลง เสียง หนัก - เบา (stress) การใช้ ทำนองเสียงสูงต่ำ ในประโยค (intonation) และ การเชื่อมโยงคำ เข้าด้วยกัน (linking) ในระดับ Suprasegmental ให้ถูกต้อง

20 4. มีความสามารถในการใช้ พจนานุกรมที่เป็นภาษาอังกฤษ และออกเสียงคำได้ถูกต้อง การใช้พจนานุกรมที่มีคำอ่าน เป็นภาษาไทย จะทำให้ผู้เรียน ออกเสียงไม่ถูกต้อง เนื่องจาก เสียงภาษาไทยหลายเสียงไม่มี ในภาษาอังกฤษ และเสียง หลายเสียงในภาษาอังกฤษไม่ มีในภาษาไทย

21 เนื้อหา (Content) ประกอบด้วย 1. เสียงพยัญชนะ (consonants) 2. เสียงสระ (vowels) 3. การเน้นเสียงหนัก - เบา (stress)

22 4. ทำนองเสียงหรือระดับ เสียงในประโยค (intonation) ประกอบด้วย 4.1 Rising intonation 4.2 Falling intonation 5. การโยงเสียงเข้าด้วยกัน (linking) 6. แถบบันทึกเสียง (cassette) หรือ CD


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการออกเสียง ภาษาอังกฤษ The Sounds of Language Scott Hajek & Wichuda Eksuk Ubon Ratchathani ESAO 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google