งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการออกเสียงภาษาอังกฤษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการออกเสียงภาษาอังกฤษ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการออกเสียงภาษาอังกฤษ
The Sounds of Language Scott Hajek & Wichuda Eksuk Ubon Ratchathani ESAO 3

2 One letter, One Sound ? o - go - woman - women
oo - food - book - flood c - cat - face - delicious t - ten - thank - nation

3 weigh - way grey weight - wait straight - strait pale - pail
One Sound, One Spelling? weigh - way grey weight - wait straight - strait pale - pail

4 Consonant Sounds 1. /  / pen pan pie top mop pop 2. /  / bad boy buy
rob job babe

5 3. /  / tea tie toy cat sat rat 4. / d / did dad dog bad red good

6 5. / k / cat king can back cake look 6. / ɡ / got girl goat pig wig jug

7 7. / tʃ / chin cheek cheap rich catch lunch 8. /dʒ/ June gin John age large orange

8 9. / f / fall feet fat leaf knife laugh 10. /v/ voice van very give five love

9 11. /θ/ thin thick thank bath tooth both 12. /ð/ then that they bathe with breathe

10 13. /s/ so see song kiss chase piece 14. // zoo zebra zero size rise nose

11 15. /  / she sheep shoe dish fish finish / tʃ / chin cheek cheap 16. / ʒ / vision Asia measure garage rouge /dʒ/ June gin John

12 17. /  / how he hen 18. // man map moon jam some come

13 19. /  / no net nice pen ten bin 20. /  / sing ring long thank 21. /  / leg lie low feel bill call

14 22. /  / red read rank 23. /  / yes yellow young 24. /  / wet week won

15 End of Consonants Questions?

16 Extra Slides The following slides are extra
They are in Thai, and they explain some of the phonetics concepts

17 วัตถุประสงค์ ผู้เรียนสามารถ
วัตถุประสงค์ ผู้เรียนสามารถ 1. รู้จักสัทอักษร (phonetic symbols) ในภาษาอังกฤษ 2. ออกเสียงพยัญชนะ (consonants) และ เสียงสระ (vowels) ได้อย่างถูกต้องในระดับ Segmental

18 3. ออกเสียงภาษาอังกฤษระดับ คำ วลี
ประโยค โดยการเน้นที่การลงเสียง หนัก-เบา (stress) การใช้ทำนองเสียงสูงต่ำ ในประโยค (intonation) และการเชื่อมโยงคำ เข้าด้วยกัน (linking) ในระดับ Suprasegmental ให้ถูกต้อง

19 4. มีความสามารถในการใช้พจนานุกรมที่เป็นภาษาอังกฤษ และออกเสียงคำได้ถูกต้อง
การใช้พจนานุกรมที่มีคำอ่านเป็นภาษาไทย จะทำให้ผู้เรียนออกเสียงไม่ถูกต้อง เนื่องจากเสียงภาษาไทยหลายเสียงไม่มีในภาษาอังกฤษ และเสียงหลายเสียงในภาษาอังกฤษไม่มีในภาษาไทย

20 เนื้อหา(Content) ประกอบด้วย
1. เสียงพยัญชนะ (consonants) 2. เสียงสระ (vowels) 3. การเน้นเสียงหนัก-เบา (stress)

21 4. ทำนองเสียงหรือระดับเสียงในประโยค (intonation) ประกอบด้วย
4.1 Rising intonation 4.2 Falling intonation 5. การโยงเสียงเข้าด้วยกัน (linking) 6. แถบบันทึกเสียง (cassette) หรือ CD


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการออกเสียงภาษาอังกฤษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google