งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ENGLISH (E 33101) BY MISS APIRADEE LUCKSANAWONG.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ENGLISH (E 33101) BY MISS APIRADEE LUCKSANAWONG."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ENGLISH (E 33101) BY MISS APIRADEE LUCKSANAWONG

2 Reflexive Pronouns คือ สรรพนามที่ลงท้ายด้วย self ในกรณีที่เป็นเอกพจน์ (Singular) และ selves ในกรณีที่เป็นพหูพจน์ (Plural) He hurts himself. The dog bit itself on the leg.

3 1. ประธาน (subject)และกรรม (object) เป็นคนๆ เดียวกัน เช่น
Reflexive Pronouns จะใช้ในกรณีต่อไปนี้ 1. ประธาน (subject)และกรรม (object) เป็นคนๆ เดียวกัน เช่น I hate myself. Look after yourself.

4 I myself saw the Prime Minister yesterday.
2. ใช้เพื่อเน้น I myself saw the Prime Minister yesterday. They themselves help me. 3. ใช้กับ preposition “by” ในความหมายว่า alone (ตามลำพัง) She finished the work by herself.

5 We build the house by ourselves.
She draws a picture by herself.

6 REFLEXIVE PRONOUNS I - myself He - himself It - itself We - ourselves
You – yourself She - herself They - themselves You - yourselves

7 REFLEXIVE PRONOUNS

8 1. She told ……………….. to be careful. 2. They saw …………….. in the mirror.
Exercise Complete the sentence. Use a reflexive pronoun. 1. She told ……………….. to be careful. 2. They saw …………….. in the mirror. 3. Tom and Joy taught …………….. to speak English. 4. John put the blanket around ………………. . 5. The elephant washed …………….. in the river.

9 6. Bill, did you hurt ……………… when you fell?
7. Did you and Jack see ……………….. on TV? 8.All the animals hid ……………. during the storm. 9. We bought ……………… a new car. 10. I burned ………… on the hot stove.

10 herself themselves himself itself yourself yourselves themselves
CHECK YOUR ANSWER herself themselves himself itself yourself yourselves themselves ourselves myself

11 END OF THE LESSON TO BE CONTINUED


ดาวน์โหลด ppt ENGLISH (E 33101) BY MISS APIRADEE LUCKSANAWONG.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google