งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่องกำหนดคุณสมบัติและ ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่องกำหนดคุณสมบัติและ ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่องกำหนดคุณสมบัติและ ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างใน คณะกรรมการไตรภาคี พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 มิถุนายน 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. กำหนดลักษณะ คุณสมบัติและ ลักษณะต้องห้ามของผู้เข้ารับการเลือกตั้ง เป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่าย ลูกจ้างในคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อ พัฒนาแรงงานแห่งชาติ - สัญชาติไทย - เป็นนายจ้างหรือลูกจ้าง - ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาที่ ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ติดต่อกันเกิน 4 ปี

4 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  2. กำหนดลักษณะ คุณสมบัติและ ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการ เลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทน ฝ่ายลูกจ้าง ในคณะกรรมการค่าจ้าง - มีสัญชาติไทย - มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป - มีความเลื่อมใสในการปกครองระบบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น ประมุข - เป็นนายจ้างหรือลูกจ้าง

5 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ - ในกรณีผู้สมัครถูกเสนอชื่อโดยสมาคม นายจ้าง สหภาพแรงงาน หรือคณะกรรมการ สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ต้องเป็นหรือ เคยเป็นกรรมการสมาคมนายจ้างหรือกรรมการ สหภาพแรงงาน หรือเป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ลูกจ้างหรือกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ กิจการ - เป็นผู้มีความรู้ หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการ คุ้มครองแรงงานและการแรงงานสัมพันธ์ - ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึง ที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

6 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่องกำหนดคุณสมบัติและ ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google